Retningslinjer for Norsk Pointerklubbs testløp.

               
Utarbeidet av avlsrådet i samarbeid med Distriktsrepresentantene i 1996                                   

Intensjonene er å supplere ordinære jaktprøver med informasjon som kan gi  oppdrettere og avlsråd et bredere grunnlag i avlsarbeidet

Regelverket vil til enhver tid kunne oppdateres etter NPKs avlsmål

1.Organisering

Testløpene organiseres distriktsvis/regionsvis i samråd med AR  fortrinnsvis i løpet av årets 2 første eller 2 siste måneder  ( nov.- fe.)

Alle distriktsrepresentantene kan ta initiativ til testløp, alene eller i samarbeid med  andre distrikt.
Det kan oppnevnes egen testløpansvarlig, dersom distriktene finner dette praktisk/
formålstjenlig.
hovedansvaret vil allikevel ligge hos distriktsrepresentanten.

2.Forutsetninger for gjennomførelsen.

Testløpet skal foregå i terreng der det er mulig å teste hundenes evner til å finne/behandle fugl, samt bedømme hundenes søkskapasitet og utholdenhet.

Testløpet skal foregå over to dager

Partiene må bestå av mist 4 hunder og maksimum 6.

Det skal benyttes  autorisert dommer, som på forhånd er grundig orientert om testløpets intensjoner og regelverk.

Utgifter til dommere etc. dekkes av deltakerne.

3.Hvem kan delta

Alle.

Fortrinnsvis hanhunder mellom 2 og 4 år uten avlsresultater.

Det stilles ingen krav til premiering fra ordinær jaktprøve

For at hundene skal kunne godkjennes må de være fri for HD og andre diskvalifiserende
feil.

4.Status for bestått test.                                                     

De som består testløpet vil danne rekruteringsgrunnlaget for avlsrådets avlshundsliste.
Hunden vil bli presentert i Fuglehunden/årbok med bilde og resultater.

5.Kriterier for bedømmelse       

Hver enkelt hund skal begge dager prøves i mist 2 timer. Minst 1 time pr. dag sammen-
hengende.

Hunden skal prøves mot 3 ulike makkere, den skal også til slutt  prøves i kort slipp alene.

Det skal særlig legges vekt på hundens utholdenhet ,evne til å søke selvstendig og til å
utnytte vind og terreng.
Evner til å finne vilt, og til å behandle viltet på en god måte skal vektlegges.
Dommerne bør spesielt være oppmerksomme på hunder som utmerker seg med
presise kontante fuglearbeider.

Bare de som under hele prøvetiden, begge dager, holder høyt klassenivå uten å redusere
seg  skal få karakteren  BESTÅTT.

Dressur skal ikke vektlegges i like stor grad som på ordinær prøve. Det må
imidlertid forlanges at hunden samarbeider med sin fører, og er jaktbar.

Deltakere som ikke er premiert på ordinær prøve må i løpet av prøven fremvise et akseptabelt  fuglearbeid

Bedømmelsen skal skrives på eget skjema, som vil inneholde følgende:

a)      Kortfattet kontroll  med hovedvekt på bitt, testikkelmangel, halefeil, pels/poter
         gemytt etc.
b)      Alminnelig kritikk der det redegjøres for de enkelte slipp.

c)      Totalinntrykk fra begge dager.
         Utfyllende opplysninger om egenskaper/forhold som er spesielt interessante.

d)      Kortfattet beskrivelse av :vær og føreforhold, fuglebestand, annet.

Under punkt c) vil AR til enhver tid ha rett til å be dommerne merke seg spesielle
forhold en ønsker belyst.

Total
0
Shares

Siste kommentarer