Arbeidsbeskr. avlsrådet

AVLSRÅDET I NPK

I henhold til NPKs lover skal Avlsrådet :

– arbeide for pointerens utvikling og foredling som jakthund
– arbeide for en standardisering av pointeren som en edel type etter rasestandarden.

– råd og veiledning i avlsspørsmål
– utarbeide norske kommentarer til rasestandarden
– valpeformidling
– utstillinger og unghundfremvisninger
– fuglehundprøver
– kåring av stamhunder
– møter, tidsskrifter og sirkulærer
– å arbeide for riktig behandling av hunder
– å påse at hundesporten drives i verdig former, samt andre tiltak som antas å gavne formålet.

NPK har v/representantskapet i 1997 definert hovedmålet vedr. avlspolitikken slik:

 “Flest mulig skal holde nivå til 1Pr  på jaktprøve.”
 
Som en konsekvens av dette ble det da bestemt at grunnlaget for avl og statistikk vedr. måling av avlsresultater skal være premieverdier på jaktprøve.

Økonomi

Det avsettes en sum i budsjettet for Avlsrådet. Løpende utgifter belastes denne posten. AR leder sender regning til Sekretær for dekning av utlegg etc. Ekstraordinære utgifter skal forelegges styret for godkjenning før eventuelle innkjøp etc.

Generelt om avlsrådets arbeid
Avlsrådet i NPK praktiserer en åpen avlspolitikk basert på informasjon til medlemmene.
Generell informasjon offentliggjøres hovedsakelig gjennom klubbens medlemsblad, hjemmesider på internett eller rundskriv.
Mer detaljerte opplysninger spres gjennom direkte kontakt med medlemsmassen via medlemsmøter,  eller direkte henvendelser fra enkeltmedlemmer som her kan deles inn i 3 hovedgrupper:

· Oppdrettere som ber om informasjon vedrørende  avlshunder de selv har plukket ut, eller de ber avlsrådet om  forslag til avlshunder. Avlsrådet vil da som regel gi oppdretteren 2-3 begrunnede alternativ.
 
· Eiere av hannhunder som henter informasjon vedrørende tisper før de gir oppdretteren tilsagn om parring

· Valpekjøpere som henvender seg til AR for å få informasjon om foreldre til kull der de vurderer å kjøpe valp. AR anbefaler i slike tilfelle ikke kull fremfor andre, men forsøker å gi faktisk informasjon om avlshundenes egne prestasjoner på jaktprøver og utstilling samt tidligere avlsresultater 

Avlspolitikken er inkluderende i den forstand at AR ikke er en godkjenningsinstans for parringer.  Alle parringer er i utgangspunktet “godkjente” med mindre det er grunn til å tro  at det er fare for spredning av  arvelige lidelser, defekter eller degenerering til skade for rasen. I slike tilfeller vil AR anbefale oppdretter og hannhundeier om ikke å foreta parringen.
Det er flere grunner  til at AR forlot godkjenningsprinsippet. Først og fremst fordi AR ikke har noen myndighet til å nekte parringer, men også fordi AR ønsker å nå frem til en del av de som ikke  ville fylle de kriteriene  vedr. jaktprøvepremier etc.
Historien har vist oss at det sannsynligvis er variasjonen i kombinasjoner i vår lille  homogene populasjon som er hovedårsaken til at vi fortsatt har en så livskraftig og rendyrket jakthund.  

Avlsrådet har stor tillit til rasens oppdrettere, det er der kunnskapene om rasen hovedsakelig ligger , så AR ser ingen grunn til å overprøve deres avgjørelser.
Tvert i mot anser AR det som en svært viktig oppgave å samle denne kunnskapen og gjøre den tilgjengelig for fremtidens og dagens  oppdrettere.

AVLSRÅDETS PRIMÆRE ARBEIDSOPPGAVER

· AR registrerer jaktprøve og utstilligsresultater, leser kritikker og samler inn informasjon fra medlemmene og NPKs samlinger  for å kunne bistå oppdretterne med informasjon, råd og veiledning i avlsspørsmål. Resultatene offentliggjøres suksessivt på NPKs hjemmeside på internett
 
· AR utarbeider valpeliste som presenteres i medlemsbladet og på NPKs hjemmesider på internett. Valpelisten blir også etter behov/forespørsel sendt distriktsrepresentantene og andre som henvender seg til AR.

· AR registrerer avlsdyrenes avlsresultater og utarbeider statistikk over hundenes avlsindeks som presenteres i NPKs årbok og NPKs hjemmesider på internett.
 
· AR utarbeider lister over avlshunder.
 Hundenes avlsresultater er grunnlaget for kåring av avlshunder i NPK, og ikke hundens egenresultater.
 
· AR følger nøye med unge gode hannhunder, og forsøker å få satt disse i avl. I første omgang på et begrenset antall tisper (3-5). Deretter, hvis avlsresultatene er gode er det ønskelig med ytterligere 3-5 parringer

· AR har også som oppgave å holde rasen under oppsikt med henblikk på arvelige feil, sykdommer etc. som kan være til skade for rasen.

· AR skal i tillegg til å ivareta de nordiske blodslinjene også stimulere miljøet til  å videreutvikle den genetiske bredden ved import av friske avlsdyr.
 
· AR skal også påse at hannhunder ikke blir benyttet i et for stort omfang. (det er satt en grense på 10-12 kull). Videre at etiske retningslinjer og pålegg fra NKK vedr. avl blir fulgt.

 

ANDRE ARBEIDSOPPGAVER

Arbeidsoppgaver i forbindelse med NPKs representantskapsmøte.

AR har ansvar for utregning av poengsum og kåring av:
· Årets Pointer
· Årets Unghund (pointer)
· Årets kombinasjonshund; “Fly-pokalen” (se statutter)
· AR har ansvaret for tildelingen av Anders Wassbergs Oppdretterpris (se statutter)
· AR har i samarbeid med  en representant fra familien Delphin ansvaret for tildelingen av Agnes Delphins Oppdretterpris (se statutter)

Laguttak

NM-lag.
· Ar foretar uttak av deltakere til NM-lag 3 stk og en reserve. Uttaket skjer etter siste Kongsvoldprøve før jakten. Hovedvekt vedr. kriterier legges på prestasjoner på høstprøver og spesielt legges det vekt på resultater fra Kongsvold.
· Deltakerene får dekket reise en vei, en overnatting samt festmiddag etter matchen. 

Nordisk Pointermatch
· AR tar ut lag (4 stk og reserve) og dommer til Nordisk Pointermatch, og har hovedansvaret for organiseringen av matchen. Deltakerene bør tilskrives i god tid før prøvesesongen begynner i August.
· Deltakere støttes økonomisk når de reiser ut. (for tiden med kr. 1500,-), når matchen er i Norge gjelder samme kompensasjon som for NM-lag.
· AR holder kontakt med de øvrige nordiske pointerklubbene og har ansvar for utarbeidelse av regelverk og bedømmelseskriterier på matchen i samarbeid med de øvrige nordiske klubbene .

Andre laguttak.
· I alle lagkonkurranser der pointere deltar på vegne av NPK, er AR ansvarlig for uttak av lag.

Arbeidsoppgaver vedr. medlemsblad
· Valpeliste i alle utgivelser
· Ar presenterer nye unghunder med 1 UK
· AR presenterer nye utenlandske elitehunder champions etc. Distriktsrepresentantene presenterer norske hunder.
· Generell informasjon fra AR, (husk at manusfristen er ca 2 mnd.) påminnelser ang. frister, laguttak, resultater, info vedr. avl fra NKK og annet stoff relatert til avl.
· Januarnummer: Manusfrist 20.11. Årets pointere hvis mulig, oppsummering fra høsten. Høstens NM og Derby. Påminnelse ang. frist for innsendelse av stoff til årbok. Info vedr konkurranser i utlandet for kommende år.
· Marsnummer: Manusfrist 20.1. Presentasjon av Årets Pointere, kommentarer vedr. statistikkene i årboken. Saker til representantskapet fra AR.
· Mainummer: Manusfrist 20.3. Info Nordisk Pointermatch. Generelt stoff
· Julinummer: Manusfrist 20.5. Saker vedr AR fra Representantskapsmøte. Info NM-lag kriterier etc. Presentasjon av lag til Nordisk Pointermatch. Rapport Vinter-NM
· Septembernummer: Manusfrist 20.7, så her er det plass til stoff som ikke kommer inn i sesongene pga prøveresultater etc.
· Novembernr: Manusfrist 10.9 Presentasjon av NM lag, Rapport fra Nordisk pointermatch.

Arbeidsoppgaver vedr. årbok

· AR skriver rapport til de nordiske pointerklubber før utgangen av Desember
 
· Årsrapport
· Årets pointere presenteres med bilde og resultater.
· Mottakere av oppdretterpriser presenteres
· Hunder med 1 premie fra alle klasser listes
· Nye Jakt og Utstillingschampioner
· Nye elitehunder
· HD resultater, alle som er røntget i kalenderåret
· HD statistikker
· Statistikker for avlsresultater, samlet oversikt over alle som fyller kriteriene samt statistikk for hver enkelt hannhund.
· Nye avlshunder
· Unge hannhunder som AR mener bør brukes i avl.
· Artikkel vedr. avlsarbeid.

ARBEIDSOPPGAVER  INTERNETT

Se eget kompendium

Rune Kjøniksen 03/2000
Oppdatert 2004 Kristin Gjellestad

Total
0
Shares

Siste kommentarer