Referat fra Norsk Pointerklubs Distriktskonferanse 2005

 
Til stede:
Fra styret:
Arne Hovde, Kjell Duedahl, , Gjermund Aas, Arild Skeivik, Cato Jonassen, Ingun Raastad
Forfall: Kristin Gjellestad
Distriktsrepresentanter:
Ole Ingebrigtsen Nord Norge Nord
Torfinn Stenersen Nord Norge Sør
Bjørn Smistad Trøndelag
Ole Frøland, Vestland Nord
Espen Lunne Vestland sør
Sven Tore Kittelsen  Telemark / Agder
Per Ola Brekke Buskerud Vestfold
Jens Rod Jensen  Hedmark Oppland
Gunnar Gundersen  Oslo og Akershus,
Forfall: Finn Trana Østfold, Per Ola Brekke Buskerud/Vestfold møtte kun lørdag
 
 
.

1. Valg av ordstyrer og referent.
    Til ordstyrer ble Arne Hovde valgt. Til referent ble Ingun Raastad valgt.
Til innkallingen ble det bemerket at årboka kom noe sent i år og det er viktig at styret forbereder Distriktskonferansen (DK)/ Representantskapsmøtet (Rep møte)tidlig slik at distrikstrepresentantene (DR) kan  avholde medlemsmøte  eller på annen måte ta opp saker av betydning med medlemmene  før Representantskapsmøtet.

2. Innledning
    Arne Hovde innledet med å ønske nye og erfarne deltakere velkommen

3.Oppfølging / status saker fra forrige rep.møte
3.1. Avlsrådets (AR) mandat og arbeidsform – navneendring.
Saken ble gjennomdrøftet og momenter her var:
– hensikten med diskusjonen  var å få medlemmene til å bruke AR aktivt og konstruktivt
– NPK ble bedt å ta opp med Fuglehundklubbenes forbund ( FKF) og dommerutvalget  at      dommere blir anmodet å være mer presis i sin beskrivelse av hundene, også negative sider
– ønskelig at  AR tar mer aktivt ansvar for valpeliste som skal trykkes i Fuglehunden
– arbeidsform og innhold for AR fortsetter i hovedsak som beskerevet i NPK perm for tillitsvalgte
– AR  bør arbeide videre med å gjøre tilgjengelig tallkarakterer fra  prøvekritikker og annen relevant statistikk
– anbefaler å beholde navnet  Avlsråd
3.2 Avlstestløp
 Det  ble diskutert uten at det ble trukket noen bastant konklusjon, og det nye AR ble bedt om å vurdere hvordan en kan gi avlstestløpene en status og aktualitet igjen. (Det har sist vært avholdt  avlstestløp på Hovden 2003 men før dette ikke på ca 10 år)
3.3. Web-prosjektet
Dette er en egen sak senere, men følgende ble bemerket:
– det nye styret bør vurdere  en  kompensasjon til webredaksjonen for og stille til disposisjon midler til kontorhold / programvare / utstyr
.

4.Saker til FKF representantskapsmøte i juni:
4.1 Saksliste FKF rep.møte
 NPK går aktivt inn for å flytte tidspunkt for NM høgfjell til helgen rett før jaktstart i Norge.
– NPK skal støtte aktivt prosessen for å samarbeide med jakthundmiljøet og arbeidet for organisasjoneendring som fører til vi sammen får større innflytelse i Norsk Kennelklub(NKK)
4.2 Generelt
NPK bør arbeide aktivt for å være mer  synlige og representert i FKF organer

5.Innkomne saker.
Det var ingen innkomne saker, og styret har heller ikke fremmet noen saker.

6.Regnskap 2004
Regnskapet ble gjennomgått og anbefalt godkjent på Rep.møte.
Regnskap 2003. Arne Hovde presiserte at prøveregnskapet fra Kogsvoldprøven  høst 2003 nå er godkjent av styret. Denne er nå også  godkjent av NKK

 
7.Budsjett 2005
Budsjettet ble gjennomgått og anbefalt godkjent på Rep.møte.
DR Gunnar Gundersen fra Oslo Akershus tok  opp spørsmålet Trippel Fs framtid (formannsmøte / felles arbeid raseklubbene i mellom). Det ble nevnt at en del av overskuddet fra Fellesutstillingen i flere år har tilfalt dette forumet som nå var lite aktivt. Disse midlene burde disponeres på annen måte.
 
 
8.Distriktsrepresentantenes rolle
DR Ole Ingebrigtsen og Gjermund Aas orienterte om sitt arbeid som distriktsrepresentanter. Ole la vekt på hvordan distriktsrep. kunne bruke websidene aktivt for å presentere resultater og aktiviteter. Her ble det også vist hvordan medlemmene kunne hente ut informasjon om hunder i databasen. Gjermund la vekt på aktiviteter som Oslo/Akershusgruppa har gjennomført i flere år. Det ble liten tid til erfaringsutveksling i etterkant av dette.

9.NPKs webside.
Otto Knudsen og Erlend Opdal presenterte endel momenter ved sitt arbeid med websidene.

 Diskusjonen dreide seg bl.a. rundt følgende som ble anbefalt fra forsamlingen:
– Det er flott at websidene er mest besøkt av raseklubb sidene) Web.sidene er NPKs ansikt utad – men må være ryddig, oppdatert og saklig
– alle innlegg i diskusjonsforumet må være undertegnet med navn
– valpelista må kvalitetsikres av AR
–  DR-ene blir oppfordret til å skaffe seg allierte som kan bidra til å legge ut stoff fra sitt distrikt dersom DR selv ikke har datakunnskap nok til dette arbeidet

Møtet ble her avrundet for en bedre middag og hyggelig samvær. Møtet forsatte søndag morgen med følgende punkter:

10.NPK 100 år i 2007
Forsamlingen diskuterte forskjellige ideer til jubileumsåret. Jubileumsbok, Nordisk pointermatch(her fikk Arne Hovde ansvaret)  andre jubileumsarr? Det nye styret  får utfordringen.

10.Fuglehunden og NPKs sider
– Ønskelig at valpelista  tas inn igjen – men diskusjon om hvorvidt dette egentlig bør koste noe eller være en medlemsfordel
– DR ene oppfordres til å skrive jevnlig fra sine distrikt – viktig å få med noe om nye / unge /begynnere
– viktig å ha pointersider som reflekterer aktiviteter i distriktene
– det skrevne ord på trykk har fremdeles stor betydning
 

Total
0
Shares