Lover for Norsk Pointerklub

Lover for Norsk Pointerklub

Vedtatt av årsmøtet den 7.mai 2006

§1 Navn

Klubbens navn er Norsk Pointerklub, her forkortet til NPK, stiftet 28.november 1907.

§ 2 Tilknytning

Norsk Pointerklub er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub(NKK) og omfatter rasen pointer.
Norsk Pointerklub har sete og verneting i Oslo.
§3 Formål

Klubbens formål er å
a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
b) fremme mulighetene for aktivitet med hund
c) fremme utviklingen av pointeren som rase
d) å arbeide for en standardisering av pointeren som en edel type etter rasestandarden

Dette søkes oppnådd ved:
• råd og veiledning i avlsspørsmål
• utarbeide norske kommentarer til rasestandarden
• valpeformidling
• utstillinger og unghundfremvisninger
• fuglehundprøver
• kåring av elitehunder
• møter, tidsskrifter, sirkulærer samt aktiv og oppdatert nettjeneste for medlemmene
• bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle  og sosialt vel tilpassede individer.
• Arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper
• Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

Kapittel 2 – Medlemskap

§ 4 Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

§ 5 Medlemskontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år.

§ 6 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§ 7 Opphør av medlemskap

Medlemskap i Norsk Pointer Klub opphører ved:

a) utmeldelse
b) strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og /eller annen uregulert gjeld til klubben
c) strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre.
e) vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite.
f) Vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber.

§ 8 Disiplinære reaksjoner

Personer som er ekskludert uten tidsbegrensning av NKKs Disiplinærkomite kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten Disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.

Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid.

Strykning av medlemskap krever ¾ flertall av fulltallig styre.

Personer som er nektet opptagelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i appellutvalget godtas som endelig og inappellabel.

Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende.

§ 9 Æresmedlem

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

Kapittel 3 – organisasjon

§ 10  Norsk Pointerklubs organer:

a) årsmøtet
b) ekstraordinært årsmøte
c) styret
d) valgkomite
e) distrikt

§ 11 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 10.mai og innkalles av styret med minst 4 ukers varsel.

Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel, slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen. Medlem med gyldig medlemskap har rett til å møte på årsmøtet men uten stemmerett.

Tidsfristene kan av årsmøtet vedtas lengre, men ikke kortere.

Med innkallelsen skal følge:

• Dagsorden
• Undertegnet årsberetning
• Undertegnet regnskap med revisors beretning
• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2-to år.

Styremedlemmer har funksjonstid på 2-to år ad gangen og det etableres en turnus slik at 3-tre/henholdsvis 4-fire av styremedlemmene er på valg hvert år.

Styret konstituerer seg selv.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

Møte- og stemmerett har de valgte Distriktsrepresentanter med stemmetall etter antall medlemmer i distriktet, slik at hver påbegynt 25- tjuefem medlemmer pr. 1 januar utgjør 1-en stemme.

Fullmakter kan kun brukes av Distriktsrepresentanter og hver DR har kun anledning til å benytte 1-en fullmakt.

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemming ikke kreves.

§ 12 Distriktsrepresentasjon (DR)

Styret inndeler etter rammer, opptrukket av årsmøtet, landet i regionale distrikter. Medlemmene i hvert distrikt velger for en periode på 2 år en distriktsrepresentant som skal bistå styret ved å lokalt gjennomføre de aktiviteter som fremgår av klubbens formålsparagraf. DR skal også være bindeleddet mellom medlemmene og klubbens styre.

Ved behov og der forholdene ligger til rette, kan det i distriktene nedsettes en arbeidsgruppe med DR som leder. DR møter i årsmøtet. DR bør ha en funksjonstid på 2 til 6 år. Valgkandidater foreslås av medlemmer, fungerende DR eller styret. Valget administreres av styret og gjennomføres på demokratisk vis i lokalt årsmøte minimum 4 uker før klubbens ordinære årsmøte.
.
I forbindelse med årsmøtet er det naturlig at distriktsrepresentantene møtes dagen før for å gå gjennom dagsorden og de saker som legges frem på årsmøtet. Under denne konferansen  rapporterer den enkelte DR om aktiviteter som er gjennomført innenfor distriktet. DR legger videre frem planer for virksomheten i sitt distrikt kommende år.

§ 13 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun oppgitte saker eller forslag kan behandles.

For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

§ 14 Årsmøtet behandler

Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

• Årsberetning
• Regnskap med revisors beretning
• Budsjett for neste år
• Planer for drift og aktivitet neste år
• Endringer i distriktsstrukturen
• Valg av leder
• Valg av styremedlemmer
• Valg av revisor med vararevisor
• Eventuelt honorar til revisor
• Valg av valgkomite på 3 personer, der 1 nytt medlem velges hvert år.
• Andre saker som står oppført på dagsorden.

§ 15 Tillitsverv

Personer som er dømt for dyremishandling etter ” Lov om dyrevern” (dyrevernsloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i Norsk Pointerklub.

§ 16 Styret

Styret består av leder og  6 styremedlemmer som alle velges for 2-to år av årsmøtet.
Styret har ansvar for å:

a) Lede klubben mellom årsmøtene
b) Avholde årsmøte
c) Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen
d) Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
e) Oppnevne avlsråd, komiteer, redaktør i Fuglehunden og klubbens Årbok, og representanter for klubben.
f) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region.
g) Velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor klubbens midte.
h) Utarbeide retningslinjer for avlsråd, avdelinger, komiteer og eventuelt redaktør

Styret er beslutningsdyktig når styrets leder eller nestleder og minst 4 andre styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.

§ 17 Valgkomite

Valgkomiteen består av 3 medlemmer, derav leder som fungerer ett år av gangen og velges av årsmøtet. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes. Valgkomiteens medlemmer velges for 1-ett år av gangen

Kapittel 4 – Revisor

§ 18 Revisor

Årsmøtet velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kapittel 5 – Diverse bestemmelser

§ 19 Lovendring

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må godkjennes av Norsk Kennel Klub før de er gyldige.

§ 20 Stemmetall

Det kreves kvalifisert flertall for valg av:
Æresmedlem, lovendring og oppløsning.
Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall.

§ 21 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på klubbens ordinære årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾  flertall.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler Norsk Kennel Klub for av denne anvendes til å fremme de under paragraf 3 nevnte formål.

Definisjoner: Absolutt flertall: mer enn 50% av de avgitte stemmerer for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.
Kvalifisert flertall: Mer enn en spesifisert størrelse (for eksempel 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Total
0
Shares

Siste kommentarer