Referat fra møte i avlsrådet 04.06.13

NPK

Tid;     Tirsdag 04.06.13NPK

Sted:   Telefonmøte

Tilstede:         Marianne Steenland, Thomas Eng, Lars Lysberg, Ole Ivar Frømyr og Terje Steinsund.

Ordstyrer:      Terje

Referent:        Terje

 

Sak 7/13      Hørings forsalg til NKK´s antidopingsreglement

 

                        Høringsnotat og uttalelse fra avlsråd i NESK var sendt ut på forhånd.

                        Saken ble diskutert og i likhet med NESK savner vi en overordnet beskrivelse hvordan dette skal handteres i praksis. Handteringen kan umulig tillegges prøvearrangør, så vi formoder det må opprettes et eksternt organ ( antidopingkomite eller lignende), og at det bør være egne dopingkontrollører som gjennomfører prøvetagning.

                        Med de konsekvenser antidopingarbeid har vist seg å ha fra idretten, mener vi det må gjennomføres en tilstrekkelig utredning før iverksettelse og ikke haste inn i et system som ikke tilstrekkelig har klarlagt forhold som:

 • Ansvar. Hvem er ansvarlig for at hunden er dopet/ikke er dopet. Det kan ikke være eier/fører/handler (jfr.høringsnotatet) – hvor den påfølgende undesøkelse skal fastsette ansvarsforholdet.   Etter vår oppfatning er det den person som melder hunden på gjeldende arrangement som er ansvarlig.
 • Straff/Konsekvenser. Hva skal være konsekvensene av at en hund blir tatt i doping? Dette bør være klargjort på forhånd.
 • Dispensasjon. Dispensasjon bør noteres i DogWeb hvor utstillings-/prøveresultatet er presentert og kopi bør sendes avlsrådet i resp.rase. Disse arrangementer er først og fremst arenaer for bedømmelse av avl og vi stiller oss spørrende til godkjent medisinsk bruk/dispensasjoner i denne sammenheng.

Sak 8/13      Statutter årets utstillinghund

 

                        Avlsrådet har tidligere behandlet denne saken (2/13) og presentert et forslag til styret. Styret ber oss også å vurdere om BIS (best in show) og BIG skal poengberegnes. Vi ble enig om å presentere følgende nytt forslag til styret:

                        Årets utstillingshund skal kåres med bakgrunn i følgende:

 

 • Unghunder skal ha oppnådd 1 UK på jaktprøve og voksne hunder skal ha oppnådd minimum 2 AK på jaktprøver.
 • De tre beste utstillingsresultater beregnet etter følgende poengskala.

 

 

Antall hunder på utstillingen:

1-5

6-10

11-20

21-30

over 30

           

1. BTK/BHK

1

2

3

4

5

2. BTK/BHK

0

1

2

3

4

3. BTK/BHK

0

0

1

2

3

4. BTK/BHK

0

0

0

1

2

   

BIS

= 2 tilleggspoeng

BIR

= 2 tilleggspoeng

BIM

= 1 tilleggspoeng

BIG

= 1 tilleggspoeng

Sak 9/13      Dommer Nordisk Pointermatch

 

                        Styret har bedt avlsrådet å utpeke en norsk dommer til Nordisk Pointermatch i Sverige 26.09.-29.09.13. Dette innenfor en økonomisk totalramme på kr. 3.000.

                        Avlsrådet er enig i at Thomas Eng utpekes. Dette vil sikre avlsrådet en god tilbakemelding og vurdering av de hunder som blir stilt.

 

Sak 10/13    Delphinprisen

 

                        Delphinprisen er en hederspris gitt og stiftet av familien Delphin. Familien har gitt uttrykk for at de ønsker evaluering/diskutering omkring regelverket.   Marianne har etter forrige møte, vært i kontakt med Inger Johanne Delphin og orienterte fra denne samtalen.

                        Saken har, slik vi ser det, to dimensjoner. Den ene er prisens statutter og den andre er prisens premie. Når det gjelder statuttene synes avlsrådet disse er gode slik de foreligger i dag. Dette er en pris hvor man vurderer personenes innsats til å forbedre pointeren i Norge og hvor man ikke utelukkende legger poeng og premier til grunn for utnevnelsen. Imidlertid vil vi vurdere ordlyden i statuttene slik at de forsterker prisens intensjoner

                        Når det gjelder prisens premie, så er situasjonen slik at kostnadene overstiger fondets avkastning pr.idag. Avlsrådet mener det vil være riktig å få laget en ny premie i samsvar med avkastning og ber styret om å gi en økonomisk ramme, som vi kan legge til grunn for dette.

                       

                       

Sak 11/13    Innkomne henvendelser

 

                        Det ble redegjort for innkomne henvendelser fra

 • Samuel Larsen; bruk av hund i avl. Svar er gitt av avlsrådet.
 • Ragnhild Larsen; forespørsel mulig fargeendring på snuteparti valp. Terje svarer henne.
 • Aslak Digernes: Forespørsel HD indeks-beregning. Terje svarer.

Sak 12/13    Kåring av årets hund nr. 3

 

                        Ved kåring av årets hund 2012 ble det gjort en feil ved at nr.3 Ronja fikk tilgodesett 3 poeng for 1 AK skog i Arvidsjaur i Sverige. Det er championatpoeng som legges til grunn for beregningen og premie oppnådd i Sverige teller ikke. Dette ble dessverre oppdaget så seint at feilen fremkommer i årboka for 2012.

                        Den hunden som da riktig rykker opp på tredjeplass er Barentsviddas Dolly med 16 poeng. Dette er samme poengsum som Jutevatnets Radar, men Dolly har flere ganger 1 VK.

                        Vi ble enig om å involvere Eva Bente Lindseth og Snorre Nikolaisen til å utarbeide en riktig side i årbokas stil og format, som legges ut på vår hjemmeside for nedlasting av medlemmene.

Sak 13/13    Avlsrådets rutiner ved svar på henvendelser

 

                        Avlsrådet rutiner ved svar på henvendelser fra medlemmer ( anbefalinger, informasjon etc.) ble diskutert og vi ble enig om at:

 • Når medlemmer ønsker bistand/innspill fra avlsrådet, så skal dette skje skriftlig i form av brev eller helst mail. I den grad vi blir kontaktet telefonisk eller i samtale, skal vi be om at henvendelsen sendes skriftlig
 • Enhver skriftlig henvendelse skal behandles/refereres i avlsrådsmøte. Med den møtefrekvens det legges opp til ( månedlig) bør dette være forsvarlig.
 • En hver skriftlig henvendelse skal gis skriftlig svar, etter behandling i avlsrådet. Svaret skal lagres sentralt og tilgjengelig for alle medlemmer i avlsrådet, og på en slik måte at også framtidige avlsråd skal ha enkelt tilgang ( arkivsystem)

 

                       

OPPFØLGINGSLISTE

Sak

Hva

Ansvarlig

Frist

Status

10/13

Forslag til korrigering i ordlyd statutter Delphinprisen.

Thomas

Snarest

 

10/13

Be styret om fastsetting av Delphinprisens økonomiske ramme

Terje

Snarest

 

11/13

Svar Ragnhild Larsen og Aslak Digernes

Terje

Snarest

 

12/13

Involvere Eva Bente og Snorre i utarbeidelse av ny side til årboka

Terje

Snarest

 

Terje Steinsund

Referent

Total
0
Shares