Referat telefonmøte 04.06.12

REFERAT FRA MØTE I AVLSRÅDET MANDAG 04.06.11 (Dokumentet kan også lastes ned som pdf her)
Tid : 1900-2100

Deltagere: Espen Lunne, Ole Ivar Frømyr, Lars Lysberg, Thomas Engh, Terje Steinsund, Marianne Steenland

Sak:
1. Presentasjon av avlsrådets medlemmer
2. Arbeidsmetode Kort gjennomgang av avlsrådets arbeidsmetoder med henvisning til referat fra avlsrådmøte 26.07.11.
Saker skal gjennomgås i avlsrådet og medlemmene skal stille seg bak de vedtak som fattes etter gjennomgangene.
Espen er fast møteleder. Oppgaven som referent skal rullere.

3. NKK Raseforvaltning – Delegasjonsdokumentet
Gitt til avlsrådet fra NPK styre for uttalelse. Dokumentet er tidligere utsendt.
Det ble vedtatt følgende forslag til tillegg / endringer:
Formål linje 3, tillegg: rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet.
2.1 Oppgaver, tillegg: – tilrettelegge for registrering av bruksegenskaper og helsedata.
3.2 Formålet: Vi ønsker å stryke foredle eller, slik at det bare står ikke forandre rasen.
3.7 Kompetanse: Vi ønsker å stryke obligatorisk
3.9 Vi ønsker å endre setning nr 2 til Raseklubben er forpliktet til å behandle helsedata om enkelthunder konfidensielt, men bruke dette til generell opplysning om helsen.
Vi vil samtidig stille spørsmålet hva med resultater fra HD- og andre screening-undersøkelser? Dette er opplysninger om enkelthunder som ikke behandles konfidensielt per i dag.
Espen tar innspillene med seg tilbake til styret.

4. Arbeidsfordeling i rådet (se på vedlegg avlsrådmøte 26.07.11 + innspill fra styret)

Marianne: Oppfølging av felles avlsråd
Uttrekk fra dog-web
Valpelista
Indeksene
Helse-/adferdsdata

Lars:
Indekser
Helse- /adferdsdata
Uttrekk fra dog-web

Thomas: Nordisk Pointermatch
Kontakt mot de nordiske land
Vurdering av de mest brukte hannhundene
Unghundløpet 2013

Ole Ivar: Unghundløpet 2013
Oppfølging av pointerklubbens database

Terje:
Unghundløpet 2013
Oversikt over pokaler, championater, elitehunder
Uttak NM-lag (Espen legger statuttene på nett så snart de er revidert)
Oppfølging av pointerklubbens database

Espen: Koordinere
Oppdatere på nett
Fast spalte i Fuglehunden
Oppdatere statuttene
Arbeidsbeskrivelse for avlsrådet
Oppdatering av pointerklubbens database ble diskutert som eget punkt. Alle ser på gordonsetter-klubbens database på nett som grunnlag for diskusjon på neste møte.

5. Innspill fra styret til avlsrådet Rask gjennomgang.
Spørsmålet om HD-oppfølgingen utsatt til neste møte.
Indekslista: Marianne sender indekslista til alle avlsrådsmedlemmene og sørger for at lista blir mer hensiktsmessig plassert på nettsiden. Det bør også stå hvor medlemmene skal henvende seg for å få lista tilsendt.
Pointer-cup: Espen sørger for at statuttene blir oppdatert på pointercup-siden
Oppdatering av elitehund-status i data-basen: Espen sjekker hvem som legger inn dette og sørger for at resultatene kvalitetssikres opp mot dog-web hvis nødvendig.
Avlsstrategi /avlsplan: Mange klubber har laget slike dokumenter. Vi er enige om at selve prosessen fram mot et slikt dokument er viktig og at vi må sikre at medlemmene føler eierskap til prosessen og planene. Alle oppdaterer seg på de andre klubbenes avlsplaner som grunnlag for diskusjon på neste møte.
NKKs etiske regler: Er allerede implementert i avlsrådets arbeide.
Register over nedfrosset sæd: Marianne følger opp tidligere fattet vedtak.
Indeks på norsk-eide importerte hunder: Vi ber styret forklare hva de mener med spørsmålet.

6. Rasekompendium
Marianne har lest korrektur og det er noen små feil. Marianne avklarer godkjenning i NKK, ev også spørsmål om deling av kostnader til trykking.
Kompendiet legges på nett og selges på klubbens større arrangementer.

7. Innkomne henvendelser til avlsrådet
VM for stående fuglehunder i Kroatia: Thomas har fått henvendelse fra tre hunder:
Black Luckys Ingo, Black Luckys Floyd og en til. Frist for å melde interesse var 1.6. Dette er ikke annonsert på NPKs nettsider. Thomas anbefaler innmelding av Ingo og Floyd i rangert rekkefølge til Kjell Duedahl. Begge har prestert på felt og på lavland. Begge er plassert i UK og Derby i Sverige med Ingo som den førende i Norge.
Mottatt en henvendelse fra oppdretter om råd av valg av hannhund. Parringen er muligens allerede gjennomført. Thomas kontakter oppdretter. Vi behandler slike henvendelser konfidensielt.
Til diskusjon på neste møte: Hvordan skal vi behandle slike henvendelser? Hvilke kriterier skal vi legge til grunn?
Marianne refererte fra møte i felles avlsråd 31.5. Referat fra FA kommer i løpet av uka.

8. Eventuelt
Det er stemning for fysisk møte så snart som mulig. Gardermoen er mest aktuelt.
Espen organiserer.

Marianne Steenland
Referent
5.6.2012

Total
0
Shares

Siste kommentarer