Referat styremøte 05.06.2012

Referat styremøte onsdag 5. juni 2012.

Sted: Telefonmøte
Dato: 05.06.12.
Tid: kl.20.00 – møte avsluttet kl. 21.20
Referent: Ole A.
Tilstede: Bjørn, Geir Roger, Espen, Ann-Reidun, Ola, Terje, Ole Arnstein

Saker

Sak 34/12:
Godkjenning av innkalling og referat fra styremøte 23.05.12. Innkalling og referat godkjent.
Kort Referat fra møte Styreleder og nestleder hadde med DRèr tidligere i kveld 05.06.12.

Sak 35/12:
Innkommet mail/post til styret.
•    Mail fra RU vedrørende trening av norske fuglehunder i Sverige tatt til orientering.
•    Mail fra RU vedrørende evaluering NM-Lag Vinter 2012 tatt til orientering.
•    Mail fra Fuglehunden AS vedrørende utviklingstrekk i medlemstall.
•    Mail fra Fuglehunden AS om innkalling og agenda generalforsamling.
•    Mail fra avlsrådet i NESK om forfall til møte i felles avlsråd.
•    Mail fra RU om agenda til møte, og det er beklagelig at oppdatert agenda ennå ikke er klart.
•    Mail fra FKF om deltakerliste på FKF’s RS.
•    Mail på tilbud til neste års distriktskonferanse og ordinært representantskapsmøte.

Sak 36/12:
Kort gjennomgang av saker som skal opp til behandling RU, generalforsamling Fuglehunden AS og FKF’s RS.
Sakene ble gjennomgått og bestemt hvordan NPK’s representant Geir Roger Hagenes skal stemme.

Sak 37/12:
Avlsrådet – kort referat fra Espen. Viser til referat fra møte i avlsrådet 04.06.12 på avlsrådets sider.

Sak 38/12:
Eventuelt.
•    Noe trøbbel med utsendelse av fakturaene på annonsene i Årboka som vil bli fulgt opp og ordnet.
•    DR-kontakt Ann-Reidun følger opp og samler tradene vedrørende rekrutering og profilering av NPK.
•    Arrangørene av Pointertreffene oppfordres til å ordne med tegnesaker slik at barna kan tegne noe pointerrelatert på treffene.
  Tegningene vil bli presentert på nettet og muligens i årboka.
•    DR-ene oppfordres til å ta tak i manglende betaling av medlemskontingenten i sitt distrikt.
  Bjørg har oversikt over ikke betalte kontingenter.
•    Avlsrådet ønsker en fast spalte i hvert nummer av Fuglehunden.
•    Mulighetene for trykking av en pointerkalender for 2013 ble diskutert.
•    Rasekompendiet er til korrekturlesning og rettelsene sendes Geir Roger.
•    Kandidat til eksteriørdommerutdanning Frode Stenerud.

Ole Arnstein

Total
0
Shares

Siste kommentarer