Referat fra styremøte i NPK 23.02.12

Referat fra styremøte i NPK 23.02.12. Dokumentet kan også lastes ned her

Telefonmøte start kl. 1930 – avsluttet kl. 23.15.

Til stede: Bjørn Smistad, Geir Roger Hagenes, Marianne Steenland, Espen Lunne, Ole Arnstein Strømsli.
Forfall: Bjørg Hillestad, Ann-Reidun Borgen

Sak 01/12     Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Godkjent

Sak 02/12    Årboka 2011 – Er alt under kontroll
Fortsatt noen mangler, men årboka er i rute.
Beretning fra Finland mangler. Bjørn prøver å få beretningen på plass innen fristen.
Geir Roger tar kontakt med firma for distrubisjon av årboka

Sak 03/12    Distr.konferanse og ord.repr.møte  5. – 6. mai 2012 på Haraldvangen
Innkalling kommer på vår hjemmeside, ansvarlig Bjørg.
NPKs database. Hvordan bør den fungere i fremtiden?
Hedersbevisningene Skades Pris 2011 og Margretebegeret 2011 deles ut på årsmøtet 2012.

Sak 04/12       FKF som eget forbund – Hvor langt er vi kommet ?  
Geir Roger informerer. Pointerklubben besluttet tidlig at vi skulle ha juridisk
bistand i prosessen. Det har vært flere møter. Raseansvaret er ivaretatt.
Prosessen har nå kommet så langt at Pointerklubben må ta en avgjørelse for
eller i mot forslaget til nytt lovverk. Enstemmig styre går for FKF som eget
forbund under NKK og nytt lovverk.
Info om prosess og lovverk legges ut på pointerklubbens nettside.

Sak 05/12     Saker fra Avlsrådet v/Marianne
-Styret godkjenner vedlagt tillegg i rasekompendiet på punktene farge på nesebrusk, tannfeil og haleknekk. Implementeres i kompendiet som sendes til trykking sammen online slots med årboka og legges ut for salg, samt legges på hjemmesiden.
– Styret vedtar at indeksene oppdateres to ganger pr. år.
– NPK støtter NESK i henvendelsen til NKK angående krav til Working Certificate for utenlandske hunder som skal delta i BK på utstilling. Brev sendes til NKK.
Brev sendes NKK fra NPK sammen de andre raseklubbene med forslag om at fremtidlige Æresbevisninger som ønskes tildelt til Oppdrettere og lignende, sendes til den aktuelle raseklubb for behandling og deres innstilling.Raseklubbene har det Kynologiske ansvar for sin rase.         Avlsrådet ved Thomas Engh  lager et forslag på hvordan poeng oppnådd i utlandet skal behandles i pointercupen. Styret legger dette frem for representantskapsmøtet.
-NPK står som arrangør sammen med Østerdalen Fuglehundklubb under vinterprøven på Tolga i april. Pointerklubbens banner bør henges opp under arrangementet.
-Dekken til NM-lag vinter skaffes til veie av Bjørn.        

Sak 06/12    NPK Hovedprøve på Hjerkinn/Kongsvold 2012 med Norsk Derby. Info om forberedelser og forslag på Budsjett for prøven
-Forslag til budsjett fra prøvekomiteen på Kongsvollprøven og ND ble gjennomgått. Sendes tilbake til prøvekomiteen med noen komentarer.
-Skal det lages eget program til deltakere i ND?
– Sponsoravtalene for prøven er på plass

Sak 07/12     Eventuelt
.     -Resultatene fra spørreundersøkelsen legges ut på nett.
-Avlsrådet har fått gode tilbakemeldinger på indeksene. Disse presenteres i årbok og på nett med forklaring på hvordan indeksene fungerer

Sak 08/12     Regnskap 2011
Unni kommer inn i møtet og redegjør for regnskapet.
Bjørn skal forsøke å skaffe bilag over verdi på sponsorgaver.
Unni sjekker med Bjørg at konto for Kongsvoldprøven 2011 er gjort opp og ført over på klubbens driftskonto. I tillegg sjekkes at nødvendige fullmakter er gitt til ny prøvekomite.
Note legges til på utgift til Fuglehunden.
Unni gjør noen justeringer og sender endelig regnskap til godkjenning av styret.

Sak 09/12    Forslag til budsjett 2012
Forslaget gjennomgås og justeres.
-Kongsvollprøven justeres.
-Kontorhold justeres.
-Representantskapsmøtet justeres.
-Økt utgift på oppdatering av indeks to ganger pr år fra tidligere en gang  pr år må legges inn i budsjettforslaget
– Legge inn kostnad for evt endring av pointerklubbens hjemmeside.
–    Legge inn kostnad på pleie av våre sponsorer.
–    Unni gjør de nødvendige rettelser og sender ferdig forslag til styret for godkjenning.

Espen Lunne
referent

Total
0
Shares

Siste kommentarer