Rerat fra NPK’s årmøte 07.02.2010, på Haralsvangen, Hurdal

1. Godkjenning av innkalling, samt saksliste. Godkjent.
2. Valg av ordstyrer og referent.
                   Valgt ble henholdsvis Aslak Digernes og Aud-Karin Brekke.
3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll.                                     
                    Valgt ble Arnfinn Nermoen og Frode Stenerud.
4. Årsberetning for 2009. Godkjent.
5. Regnskap for 2009. Godkjent.
6. Revisors beretning. Styreleder Aslak Digernes redegjør for årsaken til underskudd. Mål for budsjett 2010, holde seg innenfor budsjett rammen.
7. Alvrådets beretning. Leder Leif Jan Sørli redegjør i møtet. Se for øvrig Årboka.
8. Aktivitetsplan og budsjett. Godkjent.
9. Fastsettelse av kontingent for 2011  Godkjent.
10.  Innkomne saker – saker fra styret. Forslag om Æresmedlemskap, enstemmig innstilt fra styret. Styreleder forslår to muligheter for å avgi stemme. Skriftlig avstemming var ikke ønsket, slik at avstemningen foregikk ved akklamasjon. Årsmøtet godkjente Æresmedlemskap for Harald Jan Edvinsen.
11.  Valg.  NPK styret, to på valg. Jan Bronken ønsker å fratre, ny representant Espen Lunde. Bjørn Smistad gjenvelges. Valgkomitè leder Olav Skrøder ønsker å fortsette. Steinar Sørli og Harald Jan Edvinsen ønsker å fratre. Nye medlemmer Mette M. Vaaler og Øystein Nilsen. Ny matrialforvalter Per Edvardsen, Revisor Inger M. Sommerseth  gjenvelges med Øystein Nilsen som vara. Endringene ble enstemmig godkjent.
12.  Evt. Karin Nermoen ble minnet med ett minutts stillhet.
13.  Hedersbevissninger/ utmerkelser.  Tildelt Snorre Nicolaisen Æresdiplom, Arnfinn Nermoen Gullmerket med diplom. Premier/utmerkelser, se årsrapporten/årboka.
Aslak Digernes avsluttet med bl.a. noen ord om årboka.
Protokoll underskrivere:                                                                                                                                           
Dato:
1. Arnfinn Nermoen
2. Frode Stenerud

Total
0
Shares

Siste kommentarer