Referat fra møte i Avlsrådet 21 – 22.11.15

NPK
 
NPK

Tilstede: Ole Ivar Frømyr, Thomas Eng, Isa Merethe Sørlie og Terje Steinsund.

Stede: Gardermoen

Sak 1 Implementering RAS

1 A – Datahound

Det er avgjørende for implementering av RAS at man får på plass Datahound som nytt databaseverktøy. Vi er enig om å implementere og iverksette RAS med bakgrunn i standard løsning slik den presenteres nå,- med følgende korrigeringer:

• Når det gjelder hundens egenprestasjon benytter vi Datahound sin standard viltfinnerberegning og standard tomstand-beregning. Imidlertid ønsker vi å kunne presentere gjennomsnitt for rasen de siste 5 år som sammenligning/måleparameter. Isa Merete kontakter Geir Heggertveit og bestiller en beregningsmodell som også presenterer gjennomsnitt for rasens siste 5 år.

• Isa Merete kontakter også Svein Kvåle for å kvalitetssikre beregningsmodellen for viltfinneregenskap.

Terje henvender seg til Robert Gill, for at han via RU kan spille inn at alle rasenes gjennomsnittsberegninger for viltfinneregenskap og tomstand gjøres disponible.

Terje avklarer med styret angående iverksetting av Datahound i samsvar med tidligere vedtatte budsjetter.

Terje ber Geir Heggertveit om å oppdatere basen for å gjennomføre en testperiode, som gjennomføres i tillegg til dagens pointerdatabase.

1B- Øvrige tiltak

• Vi presenterer oversikt over fødte pointere i 2014; antall kull og kullenes innavlsgrad. Dette gjøres i Årboka.
• Vi utarbeider presentasjon av de mest brukte hannhunder pr. 31.12.2015. Presenteres i årboka.
• Vi kontakter Ødegård og forespør om mulighet for etablering av en tomstandsindeks.
• Når Datahound er kommet på plass, etablerer vi en ny liste av anbefalte avlshunder, tisper og hannhunder.
• Vi skal ta initiativ til en diskusjon blant dommere (og andre) for å sette fokus på fuglearbeidet og bedømming av dette. Hva er et godt fuglearbeid?
• Vi skal utarbeide en liste over utstillingsdommere som vi mener kjenner pointerens egenart og de rasekrav NPK stiller. Dommere som først og fremst har utgangspunkt i gruppe 7.
• I henhold til RAS skal avlsrådet plukke ut 3 interessante unge hannhunder, som man gjerne ser brukt i avl. Vi har gjennomgått kriteriene og mener at de anbefalte hunder skal være mellom 2 – 4 år, i hovedsak være høstpremiert og gjerne komme fra forskjellige slektslinjer. Vi plukket ut 3 hunder for 2016, som skal offentliggjøres når dette er avklart med hundenes eiere.

Sak 2 – Årsberetning

Oppgave Ansvar Tid
Statistikker – jfr. gjennomgang på møtet Isa Merete 31.01.16
Kåring årets hunder Terje 27.11.15
Rapport NM Vinter Terje 31.12.15
Rapport NM Høyfjell Høst Thomas 31.12.15
Rapport NM Lavland Terje 31.12.15
Rapport NPK vinterprøve Ole Ivar 31.12.15
Rapport Sør Norsk Unghundmesterskap Thomas 31.12.15
Rapport Arctic Cup Terje 31.12.15
Rapport Norsk Derby Thomas 31.12.15
Rapport unghund Grand Prix Ole Ivar 31.12.15
Rapport Step pokalen Ole Ivar 31.12.15
Rapport norsk eide hunder i utlandet Ørjan W 31.12.15
Rapport Forus Open Thomas 31.12.15
Rapport Nordisk Pointermatch Thomas 31.12.15
Rapport NM skog Thomas 31.12.15

 

 

Sak 3- STEP Pokalen

Step-pokalløpet ble diskutert og evaluert. Avlsrådet er enig i at Step pokal-løpet ikke har blitt en suksess slik det fremstår i dag og vi anbefaler at styret avslutter dette arrangementet, med bakgrunn i følgende

• Vi makter ikke å skape tilstrekkelig interesse blant våre medlemmer tilstrekkelig til at de fleste av våre gode unge hunder stiller til start.
• Det har vist seg tungvint å arrangere, med tanke på terreng
• o.l.
• Vi kan ikke se at det har noen avlsmessig eller statusmessig verdi, slik det fremkommer i dag.

Vi foreslår at Stepp-pokalen omgjøres til en vandrepremie til beste «pointer på pallen» i Norsk Derby.

Sak 4 – Hjemmesida – hundedatabasen

Avlsrådet er ikke tilfreds med hjemmesiden slik den fremkommer pr.d.d. Man er orientert om at det arbeides med å få på plass en bedre løsning, men inntil videre mener vi at det må kunne iverksettes noen strakstiltak:

• RAS bør få en egen fane oppe på første siste.
• Vi må få på plass en direkte link mellom hjemmesiden og NPK sin offisielle Facebookside
• Valpeannonser (gjennomførte paringer) må også presenteres på Facebooksiden (link til)
• Når Datahound etableres må forholdet til registrering av premier oppnådd i utlandet avklares. Vi håper det er mulig å videreføre dagens pointerbase i en kort- eller lengre overgangsperiode av hensyn til disse resultatene og pointercupen. Herunder også uttak av NM lag.

Sak 5 – 2016

Vi diskuterte planer for 2016 og var enig om at implementering av RAS og Datahound må gis stort fokus i året som kommer.

Videre vil vi foreslå for styret at avlsrådet inviterer oppdrette, og andre interessert, til avlskonferanse i November 2016.

Narvik 23.11.15

Terje S
Referent

 
 
Total
0
Shares