Referat fra styremøte 27.10.15

Tilstede: Per, Robert, Inger-Lill, Terje N, Terje B, Terje S, Thomas og Ann-Karin

47/15 Referat fra styremøte 8. september
Godkjent: Med kommentar på sak 45/15 styreplan neste 6 måneder
Dette er vanskelig for flere, og dato settes fra gang til gang.

48/15 Innkommende post.
Fler mail fra NKK vedr det 54.repressentantskapsmøtet i NKK. Her blir våre interesser ivaretatt av FKF
Mail fra NKK med protokoll og opplysninger om at denne finnes på nett fra møte i NKKs jakthundkomite. Til orientering.
Mail fra NKK med invitasjon til NKKs Forskningsforum Hund 2015 3.nov på Veterinærhøyskolen. Thomas og Ann-Karin stiller.
Mail videresendt fra Per vedr NKK’s særkomite for utstilling; forslag på kandidater. Fristen var 20.okt. Per tar kontakt med FKF ved Ellen B Dobloug om det kan stilles forslag på overtid, da vi ønsker å stille et forslag.

Flere av oss drukner i mail fra NKK og andre raseklubber. Det er så mye at en ikke makter å se igjennom alle, og derfor kan de viktige mailene bli oversett.
Vedtak: Robert tar dette via RU. Det forslag på at NKK og andre kan bruke nyanserte mailgrupper.

49/15 Status Driftshåndbok. TN
Terje N har scannet og gjort klart for en web-versjon, og det jobbes med å finne en god løsning på web. Driftshåndboka består av to deler en for DR og en for styret. Enkelte gamle elektroniske dokumenter mangler. Terje tar kontakt med Trine Melheim for disse dokumentene

50/15 Sponsor. RG/TB
Det er avholdt telefonmøte i sponsorgruppa, det var et godt og effektivt møte.
Terje B ble valgt til leder
Det jobbes med å lage en mal for kontrakter med sponsorer.
Det er ønskelig med 3-4 hovedsponsorer. Royal Canin er med videre, mens Viking er dessverre ute
Vedtak: Gruppa skal forberede et dokument i detalj som håndterer muligheten for andre sponsorer uten å komme i konflikt med hovedsponsorer, dette også i forhold til Årboka.

51/15 RAS/Avlsråd. TS
Avlsrådet har fokus på å få RAS iverksatt og ser på dataløsninger som passer oss. Det avholdes et møte på Gardermoen i november der dette er hovedtema.
Avlsrådet har jevnt tilsig av forespørsler om råd vedrørende parringer.

52/15 Kalender 2016. ILLP
Kalenderen blir videreført etter samme mal som i fjor. Bilder er samlet inn og Eva Bente jobber med å sette disse i system. Tilbud for trykking og utsendelse er innhentet og holder fjorårets nivå.
Vedtak: Styret har besluttet å øke prisen på årets kalender til 200,- kr, men alle beløp som blir innbetalt på kalendere mottas med glede og takk.
Julekort er under produksjon. Det ønskelig at det er et bilde der folk kan kjenne seg igjen i og som er artig og litt «julete». Per og Inger-Lill tar en oppsummering om antall og evt tekst / hilsen fra styret.

53/15 Step 2016. PD
Vi søker som tidligere om å avholde lukket unghundprøve under hovedprøven på Kongsvold Styret jobber med et alternativt opplegg.
Vedtak: Terje N, Robert Gill og en fra avlsrådet har fått i oppdrag og utarbeider et forslag som framlegges styret, og senere på Representantskapsmøtet i mai for godkjenning

54/15 Prøvekomite 2016. PD
Retningslinjer for Prøvekomite. Styret ønsker å komme med overordnete retningslinjer til framtidige prøveledere. Dette utarbeides før neste styremøte og forslag blir sendt ut i forkant for møtet.

55/15 Eventuelt
Neste møte tirsdag 1. desember kl. 19:30
Punkter til behandling:
Godtgjørelse deltakere NM Lag, NPM, VM. Det forsøkes å utarbeide en prisliste for deltaker. Dette for å gjøre budsjettprosessen enklere i framtiden og at dette settes i system.

Thomas savner noen pokaler på Hjerkinn, blant annet en apporterende pointer. Step-pokalen har også vært etterlyst, men denne vet avlsrådet hvor er. Det må utarbeides en pokaloversikt og en oversikt over fond med statutter, som med fordel kan legges inn i Driftshåndboka.

Styret fikk muntlig redegjørelse. Denne sak er unntatt offentlighet.

Referent Ann-Karin

Total
0
Shares

Siste kommentarer