Kennel Eidsvold Pointeroppdrett for 100 år siden

(historisk dykk av Leif Jan Sørli)

Eidsvoldkennelen, eid av kammerherre Haaken Mathiesen, drev import og oppdrett av pointer over flere år. Haaken Mathiesen ble både æresmedlem i Norsk Pointerklub og i Norsk Kennelklubb hvor han var formann i mange år. Hans interesse for pointeren skrev seg helt fra hans ungdomsdager og da han på Eidsvold startet Norges største pointerkennel, fikk denne rase sin første glanstid her i landet. Ivrig jeger som han var, la han største vekt på å skaffe oss fremragende hunder som på jaktprøver beviste sine evner. Haaken Mathiesen døde 5. Oktober 1930.

I NPKs årbok fra 1922 er kennelens historie beskrevet med stor detaljrikdom. Av hensyn til de som finner det kjedelig å lese 100 år gamle oppramsinger av pointere og avkom av pointere så har jeg forkortet historien betraktelig. Det går ikke fram av årboken hvem som har ført historien i pennen men siden kammerherren selv blir omtalt i tredjeperson så er det sannsynlig overjæger Paul Hansen som er forfatteren.

Den omtalte importerte Champ. Janka Isarlust, reg.nr. 775 var den første pointer i Norge som oppnådde championat. Etter datidens regler skilte man ikke mellom jakt og utstilling når det gjaldt championat, hunden måtte være utmerket på begge felt.

KENNEL EIDSVOLD Eidsvold-kennelen blev grundlagt ved et kuld, født 12/1-1903 etter Bess (Rips Schneidig 309 – Minca 350) og Rapture 494.

Av dette kuld var Rap Eidsvold 752 den eneste som levde frem, idet de andre døde i hvalpesyke paa en tispe nær, som ikke blev brukt i avlen. Rap blev kun benyttet en gang til avl, idet gross. Birger Lundes tispe Torry 788 fik et kuld efter han, i hvilket var Bom 2664 og Miss 2320. Rap selv var ingen skjønhet, Rips hadde præget ham formeget med de store skjolde og uædelheten, men han var en sjelden god hund – en fryd at skyte over saavel paa fjeld som i skogen. Hvalpesyken gav ham nervøsitet overfor flere latterlige ting. Han lot sig aldrig klappe av en hvitklædt dame og et flag i blæst paa en flaggstang gjorde han rent konfus. Skudræd var han at begynde med, men blev med aarene en av de bedste vildtfindere jeg har set, behandlet sin fugl nydelig, reiste som en panter, apporterte og rapporterte.

Naar man gik hjemover fra skogen var han ofte saa brydsom med sine rapporter at man, hvis man ikke hadde tiden til sin raadighet, maatte la han gå bak. Han kløp mig i armen, jamret sig og satte sig tilsidst foran mig i veien for at jeg skulde gaa med ham dit han hadde fuglen. Ofte hadde han fundet flere fugl og ledet mig fra den ene til den anden og laa den vrien til kunde han den kunst til fuldkommenhet, at jage fuglen ut, saa den kom under bøssen – og f.eks. var en rugde solgt gjorde en anden sin skyldighet. Fulgte vi fugl som rendte, stopet han ofte op, saa mig op i ansigtet og jog av gaarde i fuld pace, passet jeg saa paa, kom fuglen som regel seilende ut over lien paa hold.

Vaaren 1903 importertes en herthahund King 744, der samme høst tok 1ste ærespr. paa jagtprøve i ungdomsklasse. Han var ikke vakker, men en glimrende hund i marken, rask som faa og med sprudlende energi og jagtlyst, en morsom hund at bruke og blev inden høsten var gaat en udmerket skogsfuglhund – apporterte, rapporterte og var en ren mester paa springende fugl. Desværre døde han efter et slagsmaal vaaren 1904 og samme vaar døde Bess ved, under et søk, at rende en skraat avhugget barkvist, som ved baret var frastfrosset i marken, like i hjertet og forblødde seg på faa minutter. Samme vaar importertes Lawn Sleeves 755 og Amberite 764 fra mr. W. Arkwright og en gulbroket tispe Freia 768 fra Danmark. Den sukses, som Hedenlund hadde med kuld efter Flame Flower og Treff 495, blev det ikke med kuldet som Amberite fødte 26/2-1905. Alle, paa en tispe nær, blev for grove og uædle og ingen blev benyttet i avlen. Den bedste fikk gross. I.E. Fykberg, en nydelig liten ædel og som det viste seg senere, ualmindelig god hund i marken. Hun døde desværre om høsten av hvalpesyke. 10/5 fik Freia kuld efter Lawn, av hvilket Noir Diamond Dsk.H.S.B. 12126 gik i toppen paa utstilling, mens to lovende hvalper som forblev i kennelen, døde i hvalpesyke, og var samme tilfælde med en sort hanhvalp efter Lawn og Guldbergs Sonja 1023.

Amberite blev senere parret med Lawn uten at gi hvalper og siden skudt.

Sommeren 1905 blev Flamma 767 indkjøbt fra Hedenlund, Champ. Ianka Isarlust 775 fra Tyskland, Melksham Jumbo fra mr. Sawtell, England, og Ponto 751, Vera II 789 og kuldsøskene Shot 755 og Bess II 765 fra Sverige.

Champ. Ianka 775 viste sig desværre som en daarlig avlshund, da hun øiensynlig ikke passet til noget av det blod vi hadde til raadighet. Da hun kom her stod hun litt en gang imellem, lystret næsten aldrig og hadde en brilliant “fri” apport og dertil haandsky, saa det var noget at begynde med. Hun maatte gjennemgaa et drøit kursus før hun var i haand og paalitelig blev hun aldrig for noget andet menneske end jeg. Hun var vel den morsomste hund jeg nogensinde har dressert og brukt, ti make til energi, lyst og liv skal man lete efter. Hun kunde gaa som en engel 1 time, for at forsvinde den næste, kun aabenbarende sig som en hvit strek i det fjerne og ved sin vakre sang paa de flygtende ryper. Hun var klok og det bevirket, at hun blev mere end almindelig god og det likegyldig hvor og paa hvad hun blev brukt. Hun reiste fuglen brilliant og jeg husker saaledes en gang den første høsten jeg brukte hende, at jeg, staaende paa en plet, skjøt 6 fugl, som hun reiste i 4 repriser, og da der var tomt, hentet mig 1 for 1. Hun var streng herhjemme, bet uten samvittighetsnag og jog sammen med terriern en taterfamilie ind i hønsegaarden, hvor de sat til jeg en time senere kom hjem og utfridde dem av fangenskapet. Hun gik med voldsom pace paa ryper og lunket i trav paa bekkasiner – kunde la aarfugl være aarfugl om vaaren, naar der var skutt et par rugder for hende, og rapporterte i skogen om høsten. Herhjemme var hun barnepike, fulgte dem overalt og møtte de nogen, holdt hun sig altid mellem disse og barna. Voksne bet hun, vilde de røre demm men barn puffet hun kun bort, og var hun alene hjemme var hun værst, da ansvaret da laa paa hende alene. Hun er den eneste tispe som jeg har set, der kjendtes ved sine hvalper selv efter de ble voksne. Saaledes fik Iskra ligge sammen med hende og hvalpene da hun hadde sit 2det kuld og under opveksten hoppet hun over hundegaardshegnet, der var 4 alen høit, ind til hvalpene og kastet alt det op til dem, hun i dagens løp hadde faat av mat, og magret saadan av, at jeg maatte hode hende bunden tilslut. Det samme gjør en Schillerstøver jeg har nu.

Melksham Jumbo var av fin familie, men helt igjennom en pøbel. Hans hode var ganske vakkert og velskaaret, men øinene var som en kanarifugls, halsen var lang og rør, benene velstillede og kroppen god, men hele hunden var rent for lav uten pointerpræg og halen bør ovehodet ikke beskrives. Skjønt han var garantert “pricewinner on all trials” var han komplett ubrukelig. Han var skudræd og vildtsky, hvilket aldrig gik av ham trods aarelangt, energisk arbeide, idet hans søk, stil og rørelser i marken var vakre og besnærende og jeg stadig næret et haab om, at han skulde vaakne og komme til fornuft. Lawn Sleeves 745 var en værdifuld avlshund og det var kun synd han ikke blev benyttet mer end han gjorde. Han hadde herlige linjer, som han gav meget av sit avkom, og mange vakre hvalper født efter ham gjennem aarene. Han fik kun 2. pr. paa utstilling – hans veke, spidse hode og piskede hale satte ham ned og det kileformede hode og halen nedarvet han ofte, og paa de punkter maatte tisperne være gode skulde kuldene ikke faa disse fei. Alt hans avkom, som hadde brun farve – ensfarvet eller broket – blev som regel stygt.

Som brukshund var han god: han hadde et kraftig søk, energisk, hurtig og omtænktsom – hadde glimrende næse, men var for længe om at lokalisere selve fuglen. Om dette laa i overdreven forsigtighet eller manglende lokaliseringsevne vet jeg ikke, men tror det første var skyld deri: ti en enkelt fugl tok han som oftest djervt og sikkert uten famlen – det kom oftest frem naar han arbeidet sig op til et rypekuld. Overfor raphøns og bekkasiner viste han intet av dette. Av naturen maa han ha hat rike evner: ti omtrent alt hans avkom var færdige paa 1-2 dager og at han selv hadde svært godt vet saa jeg ofte. Han lærte saaledes at rapportere paa en formiddag efter at være kaldt av stand nogen faa ganger, og hændte det han kom til at sekundere en staaende hund, saa han hadde fuglen mellem sig og den staaende hund, gik han altid i en bue om bak denne, naar man kaldte paa ham. Han gik ofte med kammerherren paa harejagt – sat ved hans side under losen og naar han saa haren dyttet han med snuten til jægeren, og mente han ikke dette var nok, nøs han – og skræmte haren.

Han var en uhyre tro hund, en god vokter av hjemmet og dertil velopdragen og hyggelig at ha om sig til daglig bruk.

Kennelen var flere ganger utsat for decimering ved hvalpesyke. I 1911 døde saaledes hele den unge, lovende besætning, bl.a. en han og tispe efter Fredriksberg Lord og Queeen of Tidaholm, et par meget værdifulde hunder – vakre og med glimrende anlæg i marken; endvidere kuld efter Lawn og Bess II og Roska Saureby samt et helt kuld efter Pipi og Ponto. Dette var Lawns sidste hvalper, paa nær kuldet efter Sonja 1643, og satte kennelen svært ned baade i kvantitet og kvalitet. Da saa ogsaa Nigra døde hadde kennelen I 1913 kun Mira, Miss og Luna 2700 tilbake at avle paa.

Miss blev parret med Marquis, men kuldet blev daarligt og senere blev hun ikke parret. Mira parredes uten resultat og i løpet av 1915-16 blev kennelen decimert ved salg og inskrænket til et minimum. Det var synd at en hund som Mira ikke fik avkom, da hun var den der nærmest var av samme lette, elegante type som Masse og hadde, trods sine feil, sikkert git godt avkom. Hun hadde et deiligt skaaret hode – litt kort – med store, sorte, trofaste øine og ikke de sortes feil. I 1914 fik kennelen atter en omgang med hvalpesyke. 14 hunder var vakcinerte og klarte sig godt, men den 15de, som var opgit at ha hat den, en fra Amerika importert tispe Flora Hopemann fik en vakker dag krampe og var færdig 3 dage efter. Hun var av fremragende fieldtrialsblod og selv en fortrinlig hund med sjelden gode evner i marken, idet hun forenede et fænomenalt søk med stor evne til at finde vildt, glimrende næse og evne til at gaa en fot saa langt den gik – alt ved siden av en næsten uhyggelig klokskap. Jeg brukte hende kun høsten 1914, men hun impornerte mig mange ganger ved sin snedighet og usvikelige vilje til at finde fugl. Hun lærte sig snart til at rapportere, var fortrinligt i haand – en fryd at jage med. Av eksteriør var hun kun maatelig – liten, ubetydelig og uædel, uten pointerpræg og med simpelt hode og hale, men 4 gode ben hadde hun, tæt, god krop og kort, stram ryg, hyggelig og elskværdig, saa man blev glad I hende og aldrig tænkte paa andet end hendes gode sider.

P.t. er der kun et kuld i kennelen efter Doll og Joy – Die skal parres til høsten og Miss lever endu – nærmest som pensionist, men man faar haabe, at kuldene maa leve op og tiderne atter blir til kennelhold. Det materiale som endnu findes er det bedste der har været her og Dolls kuld er overveiende av det gamler her var før, saa man har lov at stole paa at det lønner sig at arbeide videre paa det som er.

Der er gjennem aarene gaat mange gode hunder fra kennelen og paa gode hænder har mange av disse sat sine spor i avlen baade herhjemme og I Sverige – endnu gjennem aar vil “Eidsvold” staa bak hundenavne i en god hunds stamtavle.

Total
0
Shares

Siste kommentarer