Referat fra Avlsrådsmøte 31.mars 2016

NPK logo
NPK logo

Tilstede: Ole Ivar Frømyr, Thomas Eng, Isa Merethe Sørlie og Terje Steinsund.
 
Stede:  Telefonen
 
Sak 1 Epilepsi hos pointer
 
Med bakgrunn i henvendelse fra flere medlemmer i NPK relatert til siste ukers diskusjon på sosiale media angående epilepsi på pointer ble saken diskutert i avlsrådet.  Isolert sett er saken alvorlig og samtidig beklagelig at ikke slike eksempler meldes direkte til avlsrådet, i stedet for utlegging og diskusjon på forskjellige typer sosiale kanaler.    Slike 24timers facebook-diskusjoner blir ofte unyansert og konfliktskapende.
 
Avlsrådet har i dag liten dokumentasjon angående epilepsi hos pointer.  I 2011 ble det gjennomført en helsemessig brukerundersøkelse med svar fra 250 pointereiere.  3% av disse hadde hatt epilepsilignende tilfeller på sin hund,- det vil si at 8 eiere har hatt hund med epilepsilignende anfall.  Hvis hver eier gjennomsnittlig har hatt 3 pointere, så innebærer det 8 hunder av 750  ( 1 %) har vært rammet.    Avlsrådet er kjent med at andre jakthundraser tidligere har satt fokus på forholdet og man har hatt en generell oppfatning at dette ikke er spesielt utbredt hos pointeren.  
 
Følgelig er man enig om at avlsrådet skal rette en henvendelse til NKK sunnhetsutvalget/Veterinærhøyskolen /andre raseklubber/andre kompetente miljøer for å danne seg en oversikt over oppfattet status i dag.  Veterinærkompetanse avlsrådet har kontaktet opplyser at epileptisk anfall er et symptom og ikke en diagnose  og det er interessert å få framlagt et faktagrunnlag for informasjon til medlemmene.
 
Sak 2 Matadoravl  
 
Avlsrådet er blitt kontaktet angående bekymring relatert til matadoravl på norsk pointer.  Bakgrunn er at det kun ble født 185 pointervalper i 2015, samtidig som man mener at det kun brukes noen få hannhunder i avl.
 
NPK og derigjennom avlsrådets syn på matadoravl er vel belyst i RAS  kap. 4.6 Bruk av avlsdyr, hvor det bl.a. står: ” Matadoravl bør unngås, og NKK’s anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5 % av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen over en 5- årsperiode”  Nødvendige tiltak er også beskrevet i denne sammenheng.  Bl.a årlig offentligjøring av  oversikt over de tilenhver tid mest benyttede hannhunder ( årboka) 
 
185 valper i 2015 var lite, og det er en gjennomsnittlig nedgående trend de siste 15 år.  2014 var i så henseende et gledelig unntak med 250 norskfødte valper.   I 2014 var det 39 kull fordelt på 25 forskjellige hannhunder (1,56 kull pr.hannhund). I 2015 var det 30 kull fordelt på 20 forskjellige hannhunder ( 1,5 kull pr. hannhund) og pr. 31.03.2016 er det 19 kull på valpelista, fordelt på 15 forskjellige hannhunder (1,26 kull pr.hannhund).  
 
Sak 3 RAS og datahound
 
Datahound har nå vårt på plass noen måneder på vår hjemmeside og det er viktig at vi får på plass de måleparametre som er vedtatt i RAS;  Viltfinnerevne på hele pointerpopulasjonen og tomstand% på hele populasjonen.  Dette danner skal bl.a. danne grunnlag for anbefaling av avlstisper og avlshanner.  Isa Merete tar tak i dette i forhold til Datahound.
 
Sak 4 NM Lag – uttaksregler
 
6.plass i NM lag vinter 2016 har resultert i en del henvendelser til avlsrådet.  Saken ble diskutert og Thomas skal kvalitetssikre dagens uttaksregler og eventuelt foreslå endringer/forbedringer
 
 
 
Narvik 31.03.16
 
Terje Steinsund
Referent
 
Total
0
Shares

Siste kommentarer