Referat fra styremøte på Garder Kurs og konferansesenter 16. og 17. januar 2016

NPK logo
NPK logo
 
Tilstede: Per Dahle, Robert Gill, Terje Steinsund, Terje Natland, Thomas Engh, Ann-Karin Lindberg (sekretær)
Meldt frafall: Inger-Lill L. Pedersen (ferie)
 
Sak nr 1/16 Referat forrige møte
Godkjent, med kommentar på litt sen utsendelse av kalender. Dette var ikke de som jobbet med å lage kalenderen sin feil. Stor takk til alle de.
Robert tar med seg til RU vedr utstillinger samme helg som NKK-utstillinger. Slik det er nå kan raseklubbene avholde rasespesifikke utstillinger innenfor en radius av 50 km fra NKKs utstillingssted. NPK ønsker å kunne avholde utstillinger lengre unna, det er nok en lang vei å gå og første steg er RU og siden Fuglehundtinget.
 
Sak nr 2/16 Prøveleder Hovedprøven og Norsk Derby
Det var kom mange gode navn på bordet. Sven Tore Kittelsen blir forespurt, og har takket ja til oppdraget. Sven Tore kommer tilbake til styret med forsalg til komite. 
 
Sak nr 3/16 Fastsetting av kompensasjon  
NM lag – Målet er Pointeren blant de tre beste. Uttaksmodellen til avlsrådet ligger til grunn for uttak til NM-lag. De fleste som blir spurt takker ja. Vi beholder kompensasjonen slik den er i dag. Robert tar dette til Raseutvalget (RU) da vi ønsker å være på linje med de andre raseklubbene, og RU kan komme med noen føringer. Sponsor gruppa undersøker om sponsorene kanskje kan stille med bekledning/uniform.
 
Nordisk Pointermatch (NPM) – Inntil videre beholder vi eksisterende satser.
 
VM – Det vil bli distribuert en oppdatert informasjon vedr påmelding og deltakelse. Man bør se til de andre klubbene vedr kompensasjon til VM. 
 
Sak nr 4/16 Driftshåndbok                                           
Her er det mye gammelt, Terje Natland har gjort en kjempemessig jobb med å få scannet alt inn, slik at vi nå kunne se det meste på skjerm. 
 
Det arbeides med å lage en ny perm til representantskapsmøtet. Målet er å fremlegge denne som sak og Representantskapet vedtar. Denne vil erstatte tidligere vedtak.
Tema Villmarksmessen – Robert Gill tar videre til RU med ønske om at de oppnevnes et mandat som kan forhandle på vegne av raseklubbene om pris og evt andre løsninger.
Pokaler og statuetter for disse er eget kapittel i Driftshåndboka. Styret ønsker å spørre Harald Jan Edvindsen om han kan ta på seg jobben med å skaffe oversikt over pokaler med statutter, hvor de befinner seg og hvem som har vunnet der dette stoppet på mange av pokalene våre.
Klubben har en del fond som vil bli oppdatert til nåverdi. Hvordan ønsker vi å forvalte fondene? Se på gamle statutter og evt lage nye som er i takt med tiden. 
Kongsoldprøven: 
Det er definert i driftshåndboken hvordan prøven skal gjennomføres. Det viser at Klubben eier arrangementet. Det må legges enkle føringer i forkant av prøven. Under gjennomføringen av arrangementet er prøveledelsen ansvarlig.
 
Sak nr 5/16 Sponsor   
Gruppa består av tre personer. Fra styret er Robert Gill koordinator. 
Det jobbes med å få med et medlem til.
Sikre midler og inntekter. Åpenhet innenfor gitte rammer.  
RoyalCanin – avtalen er sendt ferdig signert tilbake til Royal Canin.
Viking har takket ja til å være med videre med en annen måte vedr bidrag.
Lundhags sa de ønsket videre samarbeid. De har vært vanskelige å få kontakt med, det jobbes videre med andre leverandører utfra de samme forutsetninger vi hadde med Lundhags.
 
Sak nr 6/16 Annonser Årbok      
Det jobbes med å skaffe annonser til Årboka 2015. Per tar kontakt med fjorårets annonsører og vi håper at de blir med oss videre. Det er fint om alle kan bidra med å skaffe annonsører til årboka.
 
Sak nr 7/16 RAS        
RAS – Oppfølgingen er gjengitt i møtereferatet fra siste avlsrådsmøte.                                                                                           
 1. Datahound er innført og vi fikk en presentasjon av denne. Den er basert på DOGWEB og ligner denne i oppbygging. Oppdatering i samsvar med DOGWEB. Det blir et lite problem i forhold til pointercup, da DOGWEB henger opptil 4 uker etter på resultatregistrering. Er det mulig å bruke Royalura i forhold til Pointercup. 
 2. Deling av Dogweb info, alle raser
  Det hadde vært ønskelig med å informasjonsdeling, men enkelte er skeptiske til dette på grunn av frykt for negativ omtale. RU og FA vil jobbe videre med dette samlet.
 3. Avlsseminar 2016.
  Det vil bli gjennomført et avlsseminar i løpet av 2016. Avlsrådet inviterer en del oppdrettere og andre interesserte til seminar. Det ordnes med sted og hotellrom, men deltakerne betaler selv.
  Tema settes for å skape god diskusjon Et mulig grunnlag – hva har du gjort og hva ønsker du å gjøre for framtida?

Årets hunder er presentert i Fuglehunden.

Sak nr 8/16 Nettside, fremdrift
Vår nettside har vært utsatt for hacking-angrep. Dette har medført store driftsproblemer. Etter hacking-angrepet vil Erlend Opdal, Inger Johanne Bergseng og Ole Ingebrigtsen ta ansvar for å få siden tilbake til nivået denne hadde før angrepet. De ønsker tilbakemelding på hva styret ønsker. Det er mer liv på FB og andre fora slik det er nå.  Er det en mulighet å få distriktene på Faner liggende på siden Skal distriktene lagres på hjemmesiden eller skal det frontes på facebook. Styret ønsker at Web kan komme med et forslag/utkast slik de ser for seg hjemmesiden. Hunderesultatene bør være oppe da dette er veldig populært. For rask oppdatering er det en mulighet at dette kan dette komme fra Royalura, som med pointercup?

 
Sak nr 9/16 RU
Det ble informert om arbeidet i RU. For mer detaljer rundt hver enkelt sak oppfordres det til å gå inn på f-k-f.org sine sider og lese referat fra RU møtene. 
 
 
Sak nr 10/16 Hvordan gjøre NPK mer attraktiv for medlemmene
Hvordan øke medlemsmassen? Ulike tiltak ble diskutert og følgende hovedpunkter satt:
 1. Medlemsfordeler – lage oversikt over disse.
 2. Informasjon – infobrosjyrer trykkes opp.
 3. Velkomst pakke til nye medlemmer 
 4. Valpemappe som oppdrettere deler ut. 
 5. Aktiviteter – være synlige tilstede 
 6. På Hovedprøven – Ha betjent stand under hovedprøven hvor man kan ta imot deltakere til en prat og enkel servering. 
 7. Norsk Derby
 8. «Fadder ordning» unge (talenter) 
   
I tillegg oppfordres DR’ene til å purre gamle medlemmer som ikke har betalt kontingent. I 2015 fikk vi mange nye medlemmer, men det kommer ikke like godt fram når en del av den eksisterende medlemsmassen lar vær å betale kontigenten. Det var få direkte utmeldinger 2015. 
 
Sak nr 11/16 RS
 1. Vedtak klubbkontostruktur.
  Det ble i 2011 opprettet felles klubbkontostruktur. Styret utarbeider et forslag til vedtak, der det framkommer tydelig hvem og hvordan distriktskontoer benyttes
 2. Andre lovendringer? Ikke nødvendig nå
 3. Strategi og mål mot 2020
  Step-løpet utgår i sin nåværende form og Step-pokalen/ Bjørn Plassgårds vandrepokal tildeles beste unghund på Hovedprøven.

Sak nr 12/16 Eventuelt
Fuglehunden – det må legges en plan for framtiden. NPK oppfordrer alle til å svare på leserundersøkelsen som er distribuert gjennom flere kanaler.

Det er ønskelig med en arbeidsgruppe bestående av 2 personer, klubbredaktørene + 1 person. Ørjan Vassbotn forespørres fra oss.

-www.fuglehunden.as denne linken foreslås lagt ut på Pointersidene.

Hederstegnkomité
En gruppe bestående av tre personer som vurderer innkommende forslag og framlegger sin innstilling til styret som fatter vedtak.

Gruppen skal opprette et register over æresdiplominnehavere.

Det er ønskelig at komiteen lager sin egen arbeidsinstruks som framlegges styret.

Medlemmene i komiteen gjenspeiler pointer Norge og skiftes ut etter en rulliringsmodell over 3-5 år.

Styret forespør: Øystein Nilsen, Olav Schrøder og Kjell Duedahl

Referent: Ann-Karin Lindberg

Total
0
Shares

Siste kommentarer