Referat fra styremøte 19.01.15

logo

Norsk Pointerklub

Styremøte Referat fra styremøte 19.01.2015, kl. 19:00
Tilstede: Per Dahle, Robert Gill, Terje Steinsund, Eva Solli, Terje Bjugan, Terje Natland

Referat

Sak 01/15 Referat styremøte 17.11.14
      Vedtak: Godkjent

Sak 02/15 Innkommen post/mail
       Mail mottatt 19.12. videresendt styret samme dag. Fra NKK – Protokoll fra NKKs  53. ordinære Representantskapsmøte avholdt 08. – 09.11.14 – en orientering
       om at protokoll er å finne på nkk.no.
       Mail mottatt 22.12.14 videresendt styret 02.01.15. Fra NKK – Vedtak på Representantskapsmøtet (RS) 2014 vedrørende stort cert for N UCH – rutiner for
       praktisering.
       Vedtak: Tatt til orientering.
       Mail mottatt 05.01.15 videresendt styret 06.01.15. Fra adm.dir i NKK Trine Hage – Terminlister for prøver 2015 og EUW 04. – 06.09. 2015
       Vedtak: Tatt til orientering
       Mail mottatt 06.01.15 videresendt styret samme dag. Fra FKF v. Edle B. Dobloug – tilsvar på NKKs mail fra 05.01.15.
       Vedtak: Tatt til orientering.
       Mail mottatt 07.01.15 videresendt Per og Unni samme dag. Fra NKK – vedr momskompensasjon 2014 – søknadsfrist 1.juli 2015.01.
       Vedtak: Er satt på kalender hos sekretær
       Mail mottatt styret og tillitsvalgte 12.01.15 fra Distriktsrepresentant (DR) for Hedmark og Oppland, Bente Bergersen. Info vedr ny DR i distriktet,
       Håvard Skinstad.
       Vedtak: Styret sender mail til gammel og ny DR.
       Mail fra Terje Bjugan – hvor det etterlyser mer telefonkontakt.
       Vedtak: Saker bør gå på mail, tatt til orientering.
Sak 03/15 Årsmøte
      Tidspunkt: 10.mai 2015 på Garder Kurs og Konferansesenter
      Bekjentgjørelse vil komme i Fuglehunden nr. 02.15.
      Terje Natland sjekker muligheter for trykking av årsmøtedokumentet. Dersom Terje Natland ikke har mulighet sjekker Robert Gill samme.
      Styrets årsberetning er klar for korrekturlesing.
      Ann-Karin sender mail til Distriktsrepresentantene (DR’ene) og tillitsvalgte vedørende Distriktsamlingen 09.11.15
      og Representantskapsmøtet 10.11.15.

Sak 04/15 Budsjettperiode
      Styret har jobbet i den tro at det er inneværende års budsjett som godkjennes på ordinært representantskapsmøte, men i følge NPKs lover er det neste års
      budsjett som skal vedtas.
      Vedtak: Styret vil komme med en kort orientering til ordinært representantskapsmøte og framlegge budsjett for 2015 og 2016.

Sak 05/15 Årbok
      Produksjon er i rute. Vi håper den er i postkassa før representantskapsmøtet i mai.
      Terje Steinsund redegjorde kort om utmerkelser. Redaktør og styreleder sjekker ut alternative trykkerier.
      Firmaannonser sendes styret/redaktør senest 30.01.15 Styret sender purremail til Distriktsrepresentantene (DR’ene) vedrørende annonser.
Sak 06/15 STEP Pokalen
     Blir gjennomført under NM-helgen på Dovre.  Grunneier er kontaktet og aksepterer avtale. Terrenget evalueres etter avholdt prøve om eventuelt videre leie til
     STEP pokalen.
Sak 07/15 EVT
     Avlskonferanse: Avlsrådet har kommet langt i forbindelse med RAS (Rasespesifikk Avls Strategi)og vil gjennomføre en sesjon med dette som tema på
     distriktsamlingen i mai.
     Robert Gill orienterte kort fra Raseutvalget (RU): RU har et høyt aktivitetsnivå og jobber med framtidige IT løsninger. Prosjektgruppe er nedsatt i forhold til
     DOGWEB-Arra – prøver å gjøre ting lettere for arrangører i DOGWEB-Arra.
     Forus Open ble ikke gjennomført i 2014. For inneværende år er det gitt dispensasjon for å overføre arrangementet til Vestfold. Diskusjonen har startet om
     hvordan/hvor eventuelt Forus Open eller annen lavlands løp for unghunder skal gjennomføres.
     Til Fuglehundtinget er det kandidater på valg- det oppfordres også til å komme med forslag på kandidater.
     Hovedlotteriet– Eva har kontroll og de fleste premiene er på plass, litt avklaring i forhold til hovedgevinst.
     Vi må ikke glemme at vi er medarrangør på Tolgaprøven, der det også kåres prøvens beste pointer. Terje Bjugan levere to par sko til prøven.
     Facebook – Styret i NPK har nå kontroll over den uoffisielle Facebook-gruppa og styret ønsker god takhøyde med konstruktive diskusjoner. Negativ omtale av
     person/hund er ikke ønskelig. Styret lager et festet innlegg med kjøreregler og vil administrere dette.
     Forslag fra Terje Natland om at våre vandrepremier/ pokaler med fordel kan avbildes med statutter og legges under en fane på pointer.no.
     Medlemsantall/ verving. Medlemsantallet er redusert. Hva kan vi gjøre for å øke medlemstallet vårt igjen? Ny vervekampanje?
     Velkomstpakke nye medlemmer?  Vi venter å ser hvordan innbetaling av medlemskontingenten går de første månedene.

Referent  Ann-Karin Lindberg

Total
0
Shares

Siste kommentarer