Referat fra styremøte 18.09.14

logo

Norsk Pointerklub

Styremøte 18.september 2014 kl. 19:00

Tilstede: Per, Terje S, Robert, Eva Terje B.

Forfall: Ann-Karin og Terje N

Referat:

Sak 41/14            EUW-utstilling 2015, samme helg som NPK arrangerer NM-høst.

To store arrangementer som kolliderer på samme helg, dette vil skape problemer for både arrangører og deltakere.

Vedtak: NPK ved Robert Gill undersøker om det er mulig å flytte Gruppe 7, fuglehunder, til søndag 6. september. Robert tar kontakt med RU og NKK. Saken fremlegges av Robert og besluttes i neste styremøte.

Sak 42/14            NM-høst 2015.

Vedtak: Saken utsettes til neste møte da prøveleder er på rypejakt og fraværende på møtet.

Sak 43/14            NM-skog 2016 arrangeres av NPK i samarbeid med Nannestad, Holter og Bjerke JFF.

                               Vedtak: Komite for dette arrangementet settes opp senere.

Sak 44/14            Salg av klær fra Lundhags. Det kom opp forslag om salg av klær som «julegave» til jegeren.

Vedtak: Ann-Karin annonserer de klærne hun har på lager for salg gjennom NPK sin nettside. Terje B undersøker med Lundhags om NPK kan kjøpe inn flere eller andre artikler for salg.

Sak 45/14            Rullering på å skrive ledere i Fuglehunden-.

Vedtak: Per skriver leder i neste nummer av Fuglehunden, deretter Terje S. Ledere i følgende nummer av Fuglehunden vil Per komme med forslag til styret.

Sak 46/14            Vedrørende RAS og ønske om å dra med flere, konkretisere, lage agenda og innkalling til møte i november med DR, oppdrettere, styret, avlsrådet og interesserte. 

                               Saken skaper engasjement i styret, meningene er mange og et slikt møte må planlegges og vurderes i styret innen en beslutning kan tas.

Vedtak: Det ble enighet om at Terje S jobber fram et konkret forslag til et møte, inneholdende både innhold, sted, kostnader, tidspunkt og agenda. Saken fremlegges til endelig beslutning i styret.

 

 

Sak 47/14            Eventuelt

                               Step-pokalen og framtida for dette løpet; det er som tidligere full enighet i styret om at Step Pokalen skal gjennomføres på Hjerkinn (eller nærliggende). I 2014 ble Step Pokalen gjennomført på Rjukan. Årsaken til dette var at det ikke ble fremskaffet terreng på Hjerkinn. Vi har kort tidsfrist da søknad om arrangementet må sendes innen 31. oktober.

Vedtak: Per forespør Terje Nordheim, Marianne Stenland, Eva Solli og Håvard Rudi om de kan undersøke/være behjelpelig med å skaffe terreng. Dette må avklares senest innen medio oktober.

                               Kongepokal under NM-høst 2015.

Vedtak: Ann-Karin søker om dette.

                               Faktura som er kommet på brodering på skjorter og vester.

Vedtak: Ann-Karin betaler denne.

                               Fotokonkurranse og kalender for 2015.

Vedtak: Per setter inn annonse på hjemmesida etter personer som kan ta på seg disse oppgavene.

                               Web/hjemmesida til NPK. Det ønskes flere superbrukere til å håndtere hjemmesida, dette for å spre det slik at det skal bli lettere for oss alle å sende inn stoff.

Vedtak: Terje S undersøker om det er mulig å få med flere superbrukere enn de vi har i dag.

                               Organisasjonsplan, driftsmanual, stillingsinstrukser. Dette utarbeides for å tydeliggjøre ansvarsforhold, rapporteringslinjer og myndighet.

Vedtak: Per lager forslag som fremlegges for styret.

                               Mail fra Bjørg Hillestad om rutinene for å legge inn utstillingsresultater.

Vedtak: Per tar kontakt med Bjørg. Styret ønsker at Bjørg kommer med forslag til rutiner og kvalitetssikring.

                               Støtte til VM-deltakere.  Rutinene for dette må det gjennomgås.

Vedtak: Ann-Karin sjekker hvordan dette er gjort de siste årene.

                               Internasjonalt samarbeide.  RU ser på dette, hvilken interesse, internasjonale dommere, internasjonale samlinger, skal vi sette av et fond til dette arbeidet? Vi må se på internasjonalt samarbeide når budsjettet for 2015 settes. RU vil avvikle et møte i uke 43 på Gardermoen.

                               Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

                               Nytt styremøte planlegges medio oktober.

                               Møtet hevet kl 2025.

Referent: Terje Bjugan/Per Dahle

Total
0
Shares

Siste kommentarer