Pointer helse – sammendrag av tilgjengelig statistikk

I forbindelse med avlsrådets arbeid med RAS ( rasespesifikk avlstrategi) er veterinærene Camilla M.Larsen og Svein Stueland involvert i arbeidet.  De har utarbeidet et notat om pointerens helse –basert på tilgjengelig statistikk. Notatet er i utgangspunktet kun ment til internt bruk i NPK, men avlvsrådet er blitt enig med forfatterne om å publisere hele notatet:

De følgende betraktninger er produsert på forespørsel, og er i utgangspunktet kun ment til intern bruk i avlsrådet.

I forbindelse med utarbeidelse av RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) for pointer, er det gjennomgått følgende undersøkelser og statistisk materiale for helsetilstand på pointer i Norge og Sverige, basert på tilgjengelig materiale:

 1. Spørreundersøkelse blant pointereiere i Norge gjennomført i 2011
 2. Dødsårsak hos svenske pointere i Agria Dyreforsikring
 3. Veterinærbehandling statistikk på svenske pointere i Agria Dyreforsikring
 4. Skadestatistikk på norske pointere fra Gjensidige forsikring
 5. Hofteleddsdysplasi (HD) statistikk, NKK. 1980 – 2012

I det følgende gjennomgås de nevnte undersøkelser med kortfattet oppsummering og kommentarer, med en diskusjonsdel til slutt:

 1. Pointer undersøkelse mht helse og adferd; besvart av pointer eiere:
  – 250 besvarelser (=hunder) i 2011
  – Usikkert hvor stor andel av total pointerpopulasjon, ettersom det ikke finnes system for å avregistrere døde hunder i NKK. Anslag: 10% av total populasjon?
  – 55% tisper, 45% hanner
  – Gj.snittsalder på hunder i undersøkelsen: 5 år
  – 94% av eiere er godt/meget godt fornøyd med hundens helse
  – 90% av eiere er godt/meget godt fornøyd med hundens adferd

Sammendrag, helseundersøkelse:
– 14% har hatt vedvarende/alvorlig hud/pels/øre problem. Kommentar: Bak denne type helseproblemer er det ofte predisponerende faktorer som allergi /sensitivitet. NB! 18% av eiere er ikke fornøyd med hundens hud-, pels- eller potekvalitet.
– 14% har hatt luftveisproblem (Kommentar: Smittsomt; kennelhoste evt nesemidd)
– 12% har hatt ledd-/skjelett problemer; mest forkalkninger (HD 4%), deretter leddbetennelse, korsbånd og patella.
– 11% har hatt kreft (mest hudsvulster)
– 10% har hatt øyeproblem
– 5,5% har hatt vedvarende/alvorlige fordøyelsesproblem (kun 1stk magedreining!)
– 5% har hatt muskelproblemer, 5% har hatt ryggproblemer
– 3% har hatt epilepsi eller andre nervesymptomer
– 21% av tispene har vist tegn til innbilt drektighet. Kommentar: Dette er vanlig på tisper i alle raser

2.   Agria dyreforsikring; dødsårsak statistikk:
– Forsikrede hunder i Agria Sverige, 1996 – 2006
– Undersøkelsen gjelder hunder opp til 10 år, sammenlignet mot alle raser totalt
– Mellom 200-500 pointer ”år” forsikret pr år

Sammendrag, dødsårsak i Agria:
– Traume/skader (27%), bevegelsesproblemer (15%), svulster (14%), fordøyelse (9%) og nevrologiske symptomer (7%) er største dødsårsak hos pointer i den nevnte aldersgruppen (dvs hunder under 10år)
– Påkjørsel og epilepsi er vanligste enkeltskader som dødsårsak hos pointer
– Øvre luftveier (??), adferd, generell traume/skader og immunologi/øre/hud problem er mer sannsynlig dødsårsak hos pointer sammenlignet med andre raser
– Skulderskade er den enkeltskade som gir størst risiko for dødsfall sammenlignet med andre raser

3.   Agria dyreforsikring; veterinærbehandling statistikk:
– Forsikrede hunder i Agria Sverige, 1996 – 2006
– Undersøkelsen gjelder pointer i alle aldre, sammenlignet mot alle raser totalt
– Undersøkelsen gjelder veterinærbehandling som koster over egenandel
– Mellom 500-1000 pointer ”år” forsikret pr år

Sammendrag, veterinærbehandling i Agria:
– Traume/skader (19%), bevegelsesproblemer (13%), svulster (10,5%), fordøyelse (8%), hud (7,5%), øvre luftveisproblemer (7,5%) og reproduksjonsproblemer (6,5%) er største årsak til veterinærbehandling hos pointer
– Luftveisproblem, traume/skader, pote/klør og bevegelsesproblemer er mer sannsynlig årsak til veterinærbesøk for pointer sammenlignet med andre raser

4.   Gjensidige forsikring; dødsårsak (akutt, ikke avliving) samt veterinærbehandling statistikk:
– Gjelder i Norge for perioden 2005 – 2013
– Inneholder både veterinærutgifter og død, sammenlignet mot alle raser totalt

Sammendrag, veterinærbehandling av pointer i Gjensidige:
– Traume/skade (19%) og svulster (16%) er vanligste årsak til veterinærbehandling
– Poter (8,72%) og hudskader (6,54%) er vanligste organ/kroppsdel til behandling
– Bein/leddskader er vesentlig høyere hos pointer sammenlignet med andre raser
– Påkjørsel/traume er vesentlig høyere dødsårsak sammenlignet med andre raser

5.   Hofteleddsdyplasi (HD) statistikk, NKK:
– Hentet fra Dogweb, NKKs nettsider
– Gjelder i Norge for perioden 1980 – 2012
– Statistikken viser antall hunder som er HD-røntget totalt pr år, antall hunder som er fri for HD og antall hunder med svak grad (C), middels grad (D) og sterk grad (E ) pr år.

Sammendrag, HD statistikk NKK:
– Gjennomsnittlig HD-frekvens for HD-røntgede pointere i perioden 2000 – 2012 er 6,8%, med årlig variasjon fra 1,7% (2012) – 15,8 % (2007)
– Gjennomsnittlig HD-frekvens for HD-røntgede pointere i perioden 1990 – 1999 er 10,3%, med årlig variasjon fra 5,0% – 15,7%
– Gjennomsnittlig HD-frekvens for hele perioden 1980 – 2012 er 9,8%
– Antall HD-røntgede pointere pr år har variert ujevnt fra 60 – 194 i perioden 1990-2012

Diskusjon: De nevnte undersøkelser sier kun noe om pointerens helsetilstand med de gitte forutsetninger i hver undersøkelse. Det er likevel rimelig å anta at dette er et noenlunde realistisk bilde også av dagens situasjon i Norge med hensyn til fordeling av de forskjellige skader og sykdommer. En sannsynlig feilkilde kan selvsagt være underrapportering, slik at forekomsten av de forskjellige helseproblemer totalt sett vil være noe høyere enn det som de nevnte rapportene indikerer. Dette gjelder spesielt spørreundersøkelsen som eiere har besvart. Det er også en vanlig oppfatning at hundeeiere både er blitt flinkere til å forsikre hundene sine, og at terskelen for veterinærbesøk er blitt lavere de siste 10 årene, ref. tall fra Agria som gjelder perioden 1996 – 2006.

Det er svært viktig å behandle all statistikk med varsomhet, ettersom både registrering og analyser kan være av varierende kvalitet. Dette gjelder spesielt statistikk fra forsikringsselskapene som angår dødsårsak, ettersom dette gjelder relativt få hunder som kan påvirke statistikken i den ene eller andre retningen gjennom tilfeldig variasjon.

Det er positivt at 94 % av pointereiere i spørreundersøkelsen er fornøyd med hundens helse. Dersom vi likevel skal snakke om et helseproblem i rasen som det kan være hensiktsmessig å gjøre noe med, vil det etter denne undersøkelsen være følgende: 
   1. Hud/pels/ører/poter 
   2. Skjelett-/leddproblemer

Dette bekreftes også gjennom tilgjengelig statistikk fra forsikringsselskapene. Begge de nevnte helseproblemer er knyttet til en kombinasjon av gener og miljø. Gjentatte problemer med hud/pels/ører/poter er ofte sekundært til hudens immunforsvar, allergi eller sensitivitetsproblematikk, som har en genetisk disposisjon.

Ettersom det er et ønske om å opprettholde en sterk pointer med solid pels og funksjonelle bevegelser med lite leddproblemer, er det viktig at oppdrettere er oppmerksomme både på eventuelle kroniske hud-/pels-/øre-/poteproblemer OG skjelett-/leddskader på avlsdyr og deres slektninger. Hunder med de nevnte helseproblemer bør ikke brukes i avl, med mindre de innehar andre ekstremt positive kvaliteter som man ønsker å videreføre.

Smittsomme luftveisproblemer som kennelhoste og nesemidd er ikke interessant i et avlsperspektiv. Det samme kan sies om den økte forekomsten av traume/skader (eksempelvis bilpåkjørsel) som dødsårsak for pointer sammenlignet med andre raser, ettersom dette svært ofte er knyttet sammen med rasens ønskede egenskaper som søk og jaktlyst.

Ettersom kennelhoste er vanlig utbredt og kan ødelegge både jakt og jaktprøvedeltakelse, kan det være aktuelt med anbefaling eller krav om årlig vaksinering med den effektive nesevaksinen mot kennelhoste før jakt- og prøvesesongen starter –  tilsvarende anbefaling som vi har sett i trekkhundmiljøet de siste par årene.

Det er etter vår mening lite hensiktsmessig å sammenligne pointerens helse med et gjennomsnitt av samtlige andre raser, ettersom det er svært forskjellige standarder og bruksområder innenfor hver gruppe og hunderase. Det er ikke uventet betydelig flere skader/traumer på ledd og bevegelsesapparatet hos pointer sammenlignet med et gjennomsnitt av samtlige raser, og dette henger etter all sannsynlighet sammen med bruken av pointer til trening og jakt i krevende terreng til alle årstider. Dersom dette skal være aktuelt og gi noe mening, må det eventuelt bli en sammenligning med andre raser innen gruppe 7, dvs settere og vorsteh rasene.

Det er ikke noe i det tilgjengelige materialet som indikerer at pointeren er spesielt utsatt for noen av sykdommene hypothyreose, CL, PRA, CLAD eller von Willebrand, slik som vi ser i enkelte andre raser i gruppe 7. Det er likevel viktig at vi er oppmerksomme også på disse sykdommene, og eventuelt tar tidlig tak i dette dersom slike utfordringer skulle dukke opp hos pointeren.

HD-frekvensen hos pointeren har sunket fra 10,3% på nittitallet til 6,8% på 2000-tallet, ref statistikk fra NKK, og er pr i dag et lite problem i rasen. Den store variasjonen vi ser fra år til år kan mest sannsynlig forklares med et lite tallmateriale, dvs at pointeren er en relativt liten rase og at ikke alle eiere HD-røntger hundene sine. Dermed kan et enkelt kull med dårlig HD-status prege HD-statistikken for rasen i et enkelt år. De aller fleste pointere med hofteleddsdysplasi får diagnosen svak grad C (60% av pointere med HD de siste 30år). 32% av pointere med diagnosen HD hadde middels grad (D) i den samme perioden. Svært få pointere får diagnosen sterk grad (E), og tendensen er i tillegg fallende, fra 11stk med sterk grad (E) på 90-tallet til kun 5stk i hele perioden 2000-2012. Kjent HD-status på avlsdyr og slektninger med utvikling av HD-indeks er nyttige virkemiddel for å opprettholde den gode statusen.

Pointeren ligger høyt på tilgjengelige skadestatistikker fra både Agria og Gjensidige forsikring. Selv om dette mest sannsynlig skyldes aktiv bruk og mye jaktlyst hos pointeren, er det viktig at oppdrettere også legger vekt på funksjonell anatomi og riktig oppbygging på potensielle avlsdyr for best mulig å forebygge skader og traumer under langvarig aktivitet. Med så høy skadefrekvens under aktiv bruk, er det nærliggende å tenke at man også bør sette fokus på forebyggende tiltak som f.eks. riktig fòring av avlsdyr og valper for optimal vekst, god oppvarming før hard fysisk aktivitet, riktig bruk av varmedekken og potesokker, bruk av kosttilskudd som omega 3 fettsyrer og så videre.

 Svein Stueland,                                                             Camilla M. Larsen,  
Veterinær, PhD                                                              Veterinær, Daglig leder
Evidensia Nannestad Dyreklinikk                                  Evidensia Nannestad Dyreklinikk
EvidensiaGjerdrum Dyreklinikk                                     EvidensiaGjerdrum Dyreklinikk 

Total
0
Shares

Siste kommentarer