Referat fra møte i avlsrådet 02.06.14

NPK

REFERAT FRA MØTE I AVLSRÅDETNPK

Tid;     Mandag den 2.juni 2014

Sted:   Telefonmøte

Tilstede:         Lars Lysberg, Thomas Eng, Ole Ivar Frømyr og Terje Steinsund.

Forfall:          

Ordstyrer:      Terje

Referent:        Terje

 

Sak 8/14      Uttak VM for stående fuglehunder

 

                        Innen  påmeldingsfristen 1.juni hadde en person meldt sin interesse for deltagelse i VM for stående fuglehunder i Italia 22. Og 23. Oktober.  Følgelig vil avlsrådet melde inn

                        Einar Holmvik med hundene Bjørklunds Cito og Bjørklunds Jacson.

 

Sak 9/14        Planlagte paringer

 

                        Med bakgrunn i diskusjon på årets Representantskapsmøte er avlsrådet bedt om å gjenåpne siden ”planlagte paringer” på vår hjemmesiden. 

                        Avlsrådet vil etablere ”planlagte paringer” som en egen side etter følgende retningslinjer:

$1·         Oppdrettere kan melde inn planlagte paringer til  avlraadet@pointer.no tidligst 6 mnd. før planlagte paring.

$1·         Det skal være en kort innmelding som inneholder

$1o   Tispens reg.nr. og navn, som blir linket mot pointerbasen

$1o   Hanhundens reg.nr. og navn,- hvis denne er kjent på innmeldingstidspunktet.  Linkes mot pointerbasen.

$1o   Forventet tidspunkt for paring.

$1o   Kontaktperson m/tlf.nmr. og mail samt eventuell henvisning til hjemmeside.

  1.  

Sak 10/14    Nordisk Pointermatch

 

                        Det ble henvist til referat fra møte i Dansk Pointerklubb, hvor det kan forstås som det er gjennomført endringer i arrangementer, som ikke er kjent for NPK.

                        Vi ble enig om å innhente,  og gjennomgå dokumentet og eventuelt lage et innspill til styret i denne sammenheng.

           

Sak 11/14    Møtefrekvens i avlsrådet

 

Møtefrekvensen i avlsrådet i 2014 har vært ganske laber.  Dette ble diskutert og vi er enig om å gå tilbake til månedlige møter.  Dette for å sikre intern oppdatering og kommunikasjon.

 

Sak 12/14    Deltagelse og orientering på pointertreff i distrikt Troms & Finnmark og Agder Telemark

Avlsrådet m/leder er invitert til å orientere om avlsrådet og RAS på pointertreffene i Nord og Agder Telemark.  Ole Ivar vil også være tilstede på treffet på Bjåen ( Agder  & Telemark).

 

Sak 13/14    RAS

 

Det ble orientert om arbeidet med RAS.  Arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt, men man mener nå å ha på plass det meste av statistisk materiale, som grunnlag for en statuspresentasjon av pointeren.

Utsendt materiale ble gjenstand for diskusjon og det ble presisert at RAS må bli et godt strategisk dokument for NPK og ikke et formelt ”helsedokument” for NKK. 

 

OPFØLGINGSLISTE

Sak

Hva

Ansvarlig

Frist

38/13

Legg ut informasjon på hjemmesiden, hvor man oppfordrer valpekjøpere å kvalitetssikre valpeannonser A former Catholic driving conditions chicago teacher and campus minister opened up Wednesday night after losing her job at a driving conditions chicago she still loves. for kjøp.

Terje

Snares

4/14

Utarbeide foreløpig utkast RAS

Terje

30.06.14

5/14

Undersøke mulighet for å etablere en oversikt over nedfrossen pointersæd

Terje

Neste møte

6/14

Undersøke mulighet til å etablere et importregister over pointere importert fra andre land enn Norden

Terje

Neste møte

8/14

Meld inn Einar Holmvik m/Bjørklund Cito og Bjørklund Jackson som aktuelle deltagere til VM for stående fuglehunder

Thomas

Snarest

9/14

Kontakte dataansvarlige og få etablert siden ”planlagte paringer”

Terje

Neste møte

10/14

Innhente referat fra DPK og gjenngå dette, og sende referatet med kommentarer til Terje

Thomas

Snarest

 

 

   

Terje Steinsund

Referent

Total
0
Shares