Referat fra møte i avlsrådet 05.03.14

NPK

Tid;     Onsdag den 5.mars 2014NPK

Sted:   Telefonmøte

Tilstede:         Lars Lysberg, Thomas Eng, Ole Ivar Frømyr og Terje Steinsund.

Forfall:          

Ordstyrer:      Terje

Referent:        Terje

 

Sak 1/14      Statutter årets utstillingshund

 

Statutter for årets utstillingshund har vært gjenstand for diskusjoner og forslag på tidligere møte i avlsrådet og det har vært behandlet i styret, uten at det har vært fattet noe vedtak. Følgende forslag foreligger nå som statutter for årets utstillingshund i NPK:

Hunden må registrert i NKK, må være jaktpremiert og eier må være medlem av NPK,

samt bosatt i Norge. De tre beste resultatene oppnådd for tre forskjellige dommere på 

NCCs terminfestede utstillinger i ett og samme kalenderåret blir lagt til grunn, og ett

av resultatene må være oppnådd på en av NCCs  internasjonale utstillinger. 

Pointeren med flest poeng totalt er vinner av års konkurransen. Ved poenglikhet vinner

den hunden som har oppnådd flest poeng etter fylt 2 år. Ved fortsatt poenglikhet vinner

hunden med flest jaktchampionatpoeng.

De tre beste utstillingsresultatene beregnet etter følgende skala:

Ant hunder Reg i Dogweb’n på aktuelle utstilling 

1-10

       

1. BTK/BHK

4

       

2. BTK/BHK

3

       

3. BTK/BHK

2

       

4. BTK/BHK

1

       

Tilleggspoeng:

         

Mer enn 10 deltagende hunder

1

       

CK

2

       

BIR

4

       

BIM

3

       

CACIB

5

       

RES CACIB

2

       

1. BIG

4

       

2. BIG

3

       

3. BIG

2

       

4. BIG

1

       

1. BIS

4

       

2. BIS

3

       

3. BIS

2

       

4. BIS

1

       

Jaktpremiert i aktuelle utstillingsår

6

       

Sak 2/14       Arbeidsfordeling kommende statusprøver

 

                        Ny sesong står for døra og avlsrådet ønsker å utpeke ett medlem som har ansvar for oppfølging av de aktuelle arrangementer. Det er ikke nødvendig med tilstedeværelse. Arrangementet følges opp og det lages en rapport i ettertid som presenteres samlet avlsråd. Denne rapporten skal i neste omgang danne grunnlag for avlsrådets årsrapport.

                        Arbeidsfordeling vinter/vårsesongen:

  • NM Vinter                                         ansvarlig Terje
  • Sør Norsk Unghundmesterskap    ansvarlig Thomas
  • NPK Vinterprøve Tolga                  ansvarlig Ole Ivar
  • Arctic Cup                                         ansvarlig Terje

 

Sak 3/14      Representantskapsmøte 10.mai

 

                        NPK sitt representantskapsmøte arrangeres helga 10.-11.mai. Vi er enig i at Thomas og Ole Ivar representerer avlsrådet.

           

Sak 4/14      Arbeidsmøte og RAS

 

Arbeidet med RAS har i den senere tid, av forskjellige årsaker, stoppet noe opp. Lars og Terje setter nå fortgang i dette arbeidet igjen og tar sikte på å ha et foreløpig utkast klar i løpet av juni 2014. Blir så utgangspukt for et felles fysisk møte i avlsrådet,- hvor vi tar sikte på å ferdigstille RAS.

 

Sak 5/14      Frosen sæd

 

Vi er kjent med at flere personer, tidligere og nå, har tatt seg arbeidet med å få frossen ned sæd etter interessante hannhunder. Avlsrådet synes det ville vært meget interessant å få utarbeidet en oversikt over hvem som disponerer frossen sæd og etter hvilken hund.

Terje tar et initiativ over NKK/Veterinærhøyskolen for å få klarlagt hvilke offentlighetsmessige premisser dette er forbundet med. I den grad det ikke er mulig å få fatt i en god oversikt fra disse, tas det direkte kontakt med medlemmer, med den hensyn å få laget en liste.

 

Sak 6/15      Importregister

 

Det har skjedd- og det skjer en kontinuerlig import av hunder fra land utenom Norden. I avlssammenheng er det interessant å få etablert en liste over importerte hunder, egenresultatene til disse hundene etter at de er kommet til Norge og hva de eventuelt gir i avl.

Terje kontakter klubbens IT ressurser for å undersøke om det er mulig å etablere et enkelt digitalt system for kartlegging. Dette som et verktøy i tillegg til et bedre samarbeid og dialog med de som importerer.

 

Sak 7/14      Orienteringer

Med bakgrunn i forrige styremøte ble det orientert om :

  • Sak 21/13 Ny struktur valpelista – er nå på plass
  • Sak 22/13 Ny struktur elitehundlista – er nå på plass
  • Orientering fra IT brukerutvalg i NPK som har foretatt forbedringer på hjemmesida.
  • Negativ respons fra Drene angående opprettelse av distriktsvise ”planlagte paringer” på hjemmesida.
  • Svein Stueland og Bente Bergersen er nå etablert som ”støttefunksjoner for avlsrådet innenfor områdene veterinærkompetanse og utstillingskompetanse.

Neste møte i avlsrådet blir mandag 24.mars 2014.

 

OPFØLGINGSLISTE

Sak

Hva

Ansvarlig

Frist

38/13

Legg ut informasjon på hjemmesiden, hvor man oppfordrer valpekjøpere å kvalitetssikre valpeannonser for kjøp.

Terje

Snares

4/14

Utarbeide foreløpig utkast RAS

Terje

30.06.14

5/14

Undersøke mulighet for å etablere en oversikt over nedfrossen pointersæd

Terje

Neste møte

6/14

Undersøke mulighet til å etablere et importregister over pointere importert fra andre land enn Norden

Terje

Neste møte

Terje Steinsund

Referent

Total
0
Shares

Siste kommentarer