Referat fra styremøte 12.12.2013

NPK

Tilstede: Per, Terje N, Terje B, Terje S, Robert og Ann-Karin Forfall: Geir Roger og EvaNPK

Sak 83/13         Godkjenning av innkallelse og saksliste.

                        Godkjent med kommentar om at riktige saksnr. kommer på.

Sak 84/13        Midlertidig organisering av NPK

                        Geir Roger er sykemeldt og Per fungerer som styrets talsmann i Geir Rogers fravær. Per tar

                        kontakt med Distriktsrepresentantene og legger ut på hjemmesiden info vedr. Geir Rogers

                        sykefravær.

Sak 85/13        Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet 28.09.13

                        Godkjent med kommentarer på sak 75/13 innkommet post; mail 10.09. Terje S sjekker om

det er videresendt FA, mail 13.09 skjemaer er sendt fra avlsrådet, Per sjekker med NKK om disse har mottatt.

Sak 78/13- sponsorannonser på nyinnkjøpt henger. Midler kommer inn fra 2014, 1/10 belastes regnskapet for 2013.

                        Kommentar på sak 79/13 – Info brosjyre – Alle kommentarer sendes Per,

                        og behandles videre på neste styremøte

Sak 82/13 Eventuelt – oversikt over ikke brukte premier – Terje B skaffer oversikt fra Håvard Rudi til neste styremøte.

Sak 86/13        Status økonomi, framdriftsplan Årsoppgjør

Vi har mottatt resultat og balanse ferdig fram til september. Årsoppgjøret vil være ferdig til revisjon i slutten av februar.

Vedtak: Vi prøver om det er mulig å flyttet ferdigstillelsen av årsoppgjøret fram. Dette for å sikre at Årbok for 2013 kan distribueres så tidlig som mulig.

Sak 87/13        Status avlsråd

                        Avlsrådet består nå av fire personer. Terje Steinsund, Lars Lystad, Ole Ivar Frømyr og

                        Thomas Engh. Dette er en gruppe som fungerer meget godt. De henter inn ved behov

                        veterinærkompetanse hos Svein Stueland og utstillingskompetanse hos Bente

                        Bergersen.

Alle kåringer er gjennomført og resultatene er sendt til Eva Bente. Dette kunngjøres i Fuglehunden nr 1.

                        Gjennomgang av RAS – fått utsatt frist av NKK til 1/9/14.

                        Avlsrådet har noen henvendelser fra personer som har kjøpt hund på Finn.no. Det er

                        viktig å sjekke sannhetsinnholdet i slike annonser med avlsrådet, da det dessverre er litt

avvikende informasjon på Finn.no. Avlsrådet har forsøkt og forsøker å hjelpe ved slike henvendelser så langt det lar seg gjøre.

Sak 88/13        Rasekompendium, status

                        Er sendt til Eva Bente, Terje S følger opp.

Sak 89/13        Årbok 2013, status, fremdriftsplan

                        Har mottatt framdriftsplan og manusfrister m.m fra Eva Bente. Hun har dette under

                        kontroll. Annonseansvarlig for firmaannonser er Per Dahle, Robert Gill, Terje Bjugan og DR.

                        Kennelannonseansvarlig: Terje Natland og DR.

Ann-Karin oversender liste over de som annonsert i Årboka 2012.

                        Annonsepriser er som i fjor, liste kommer fra Ann-Karin.

                        DRene levere distriktsrapport frist 1.jan 2014

                        Styret og avlsråd leverer sine årsberetninger med frist 15. jan 2014

                        Firma og Kennelannonser frist 15.jan 2014

Sak 90/13        Kalender 2014, status

En veldig flott kalender som vi er meget godt fornøyd med. Vi oppfordrer medlemmene til å betale vedlagte giro, legges ut på nettsiden. Ansvar Per. Pr. dato har 115 medlemmer betalt.

Sak 91/13        Eventuelt

–                    Vi nedsetter ene arbeidsgruppe som kommer med forslag til forbedringer på pointer.no og Facebook.   Det blir opprettet en komite bestående av webansvarlig, Jim Tore Klingenberg, Terje

Natland, Terje Steinsund og Ole Ingebrigtsen. Terje Steinsund blir ansvarlig fra styret.

–                    Evalueringen av Stepløpet utsettes til neste styremøte.

                        Referent Ann-Karin

Total
0
Shares

Siste kommentarer