Referat fra møte i avlsrådet 10.12.13

logo

Tid;     Tirsdag 10.12.13logo

Sted:   Telefonmøte

Tilstede:         Lars Lysberg, Thomas Eng, Ole Ivar Frømyr og Terje Steinsund.

Forfall:          

Ordstyrer:      Terje

Referent:        Terje

 

Sak 31/13    Årets hunder 2013

 

Avlsrådet v/leder har tatt initiativ til å få beregnet poenggrunnlag for utnevnelse av årets hund 2013, årets unghund 2013 , Oksbys vandrepokal og vinnere av pointercupen 2013. Oversikten var sendt ut til avlsrådets medlemmer på forhånd.

Det ble fattet slikt vedtak:

Avlsrådet tar utmerkelsene til etterretning og sender disse til styret og for offentliggjøring i Fuglehunden nr.1 – 2014.

Avlsrådet ønsker å gjennomgå enkelte av pointercupens regler for poengberegninger, med hensikt å foreslå eventuelle endringer på kommende RS.

 

                        Enst.

Sak 32/13    Vår hjemmeside

 

                        NPK sin hjemmeside generelt og avlsrådet sin side m/undersider spesielt ble gjennomgått og diskutert. Hjemmesidene anses å være en viktig informasjonskanal for avlsrådet, ikke minst i forbindelse med utarbeidelse og kommende tiltaksfase for RAS. Det virker å være en utfordring å holde alle undersidene oppdatert til enhver tid.

                        Det ble fattet slikt vedtak;

                       

                        Avlsrådets leder tar et initiativ til at det utpekes en dedikert person med ansvar for oppfølging av avlsrådets informasjon på hjemmesidene.

                        Enst.

 

Sak 33/13    Oppdatering RAS

 

                        Lars og Terje orientert om RAS arbeidet. Fase 1 Populasjon anses nå å være i avslutningsfasen. Vi avventer avklaring fra NKK når det gjelder en del beregningsmodeller, før vi kan skrive siste del og foreslå tiltak. Før denne delen ferdigstilles skal den presenteres og diskuteres i hele avlsrådet.

           

Sak 34/13    Avlsrådets sammensetning

 

Med bakgrunn i at Marianne Steenland har fratrådt, ble avlsrådets bemanning og kompetanse diskutert. I normal drift av avlsrådet virker dagens bemanning på 4 personer å være tilstrekkelig, mens man i spesielle tilfeller mener å mangle veterinærkompetanse og utstillingskompetanse.

Det ble fattet slikt vedtak:

Dagens bemanning på 4 personer videreføres, med tillegg til av at

  • Svein Stueland trer inn i en støttefunksjon for avlsrådet i saker hvor veterinærkompetanse er relevant
  • Bente Bergersen trer inn i en støttefunksjon for avlsrådet i saker hvor utstillingskompetanse/interesse er relevant.

Enst.

 

                       

Sak 35/13    Henvendelse fra Hilde Skaar

 

Avlsrådet er blitt kontaktet av Hilde Skaar, som har kjøpt pointer hos en norsk oppdretter i februar 2013 og ikke mottatt registreringspapirer på denne.

Avlsrådet har vært i kontakt med NKK og fått bekreftet at de ikke har mottatt registrering av dette kullet.

Det ble fattet slikt vedtak:

Vi tilskriver oppdretter og ber han om å gjennomføre registrering av kullet snarest.

Enst.

 

Sak 36/13    Delphin-prisen

 

Forslag til utnevnelse av Delphinprisen for 2013 ble diskutert og prioritert. Terje tar videre kontakt med Inger Johanne Delphin og presenterer avlsrådets forslag

 

Sak 37/13    Planlagte paringer

 

Fra flere hold har avlsrådet mottatt reaksjoner på at planlagte paringer er fjernet fra valpelista. Avlsrådet er fortsatt av den oppfatning at det er riktig å presentere en valpeliste med kun gjennomførte paringer/fødte valper. Imidlertid ser man at det kan ha en verdi for oppdrettere å kunne orientere om planlagte paringer. Følgelig tar vi denne saken opp med distriktsrepresentantene og forespør om det kan være en løsning å ha en slik presentasjon under hvert distrikt.

 

Sak 38/13    Valpeannonser på FINN og andre media

 

Avlsrådet er gjort oppmerksom på at valpeannonser på FINN.no og andre media, utenfor NPK sin kontroll, kan være mangelfull og mindre riktig.

Det ble fattet slikt vedtak:

Det legges ut en orientering på hjemmesidene om at valpekjøpere, som benytter andre media enn NPK ved kjøp av valp, bør kvalitetssikre annonsetekst etc. med avlsrådet før kontrakt skrives.

Enst.

 

OPFØLGINGSLISTE

Sak

Hva

Ansvarlig

Frist

21/13

Ny struktur valpelista med overskrift presenteres for webmaster

Terje

Neste møte i avlsrådet

22/13

NPK elitehundliste. Kontakt med webmaster for å få etablert ny struktur

Terje

Neste møte i avlsrådet

32/13

Det tas initiativ til å på plass en egen ”hjemmesideansvarlig” , som skal ha ansvar for avlsrådets publiseringer på hjemmesidene

Terje

Snarest

34/13

Kontakt med Svein Stueland og Bente Borgersen med det formål å få dem til å tre inn i rollen som støttefunksjoner for avlsrådet

Terje

Snarest

35/13

Henvendelse fra Hilde Skaar. Brev til oppdretter

Terje

Snarest

36/13

Kontakt Inger Johanne Delphin ang. Delphinprisen

Terje

Snarest

37/13

Kontakt med DRene og diskuter mulighet til å etablere distriktsvise ”planlagte paringer” på hjemmesiden

Terje

Snarest

38/13

Legg ut informasjon på hjemmesiden, hvor man oppfordrer valpekjøpere å kvalitetssikre valpeannonser for kjøp.

Terje

Snares

Terje Steinsund

Referent

Total
0
Shares

Siste kommentarer