Referat fra møte i avlsrådet 23.10.13

NPK

REFERAT FRA MØTE I AVLSRÅDETNPK

Tid;     Osdag 23.oktober 2013

Sted:   Telefonmøte

Tilstede:         Lars Lysberg, Thomas Eng, Ole Ivar Frømyr og Terje Steinsund.

Forfall:           Marianne Steenland

Ordstyrer:      Terje

Referent:        Terje

 

Sak 26/13    Evaluering STEP pokalløpet

 

                        Bakgrunn for evalueringen var dreiebok og rapport utarbeidet av dommerne Marianne Steenland og Christian Slettbakk, samt Ole Ivars tilstedeværelse under pokalløpet. Dessverre hadde Marianne meldt forfall til møtet, så hun deltok ikke på evalueringen/diskusjonen.

                        Rammen rundt arrangementet virket meget bra, med fine terreng og fine forhold. Dommerne mener at poengsystemet virker tungvint og lite hensiktsmessig og foreslår å dømme og rangere etter VK regler, med krav om at hundene må holde førstepremienivå søksmessig og andrepremienivå ved ev. fuglebehandling for å kvalifisere seg til finalen. Skal poengsystemet beholdes må det tas inn minuspoeng, da systemet slik det er i dag kan resultere i at slagne hunder og hunder med misbrukte sjanser få mer poeng enn hunder uten sjanser.

                        Avlsrådet er opptatt av at det fortsatt må kunne legges føring på ønskede egenskaper som eks. vindbruk, presisjon og djervhet.

                        Dommernes rapport og Ole Ivars tilbakemelding er entydig i at det generelle nivå på de deltagende hunder var for lavt. Skal løpet ha en betydning avlsmessig må de beste unghunder stille og det må i hvert fall settes et minimumskrav til premiering ( eks . 2 UK).

                       

Forslag som kom fram i diskusjonen:

  • Kan det gjennomføres kvalifiseringsløp ute i distriktene, som avsluttes med STEP pokal-løpet som finale?
  • Kan man la NPK sin hovedprøve på Kongsvold være arenaen og la unghundklasse fredag og lørdag være kvalifisering for finale (STEP) på søndag. Da får man også testet hundenes utholdenhet og deltagere fra fjern og nær er garantert to starter.

Sak 27/13    Oppdatert rasekompendie

 

                        Forslag til oppdatert rasekompendie var sendt ut på forhånd.

                        Avlsrådet har ingen spesielle kommentarer foruten at man gjerne ønsker en presisering relatert til størrelse og vekt. Når man i Norge bruker mankehøyde fra den gamle engelske standarden, så bør det presiseres i utstillingssammenheng at også det er denne som gjelder. I praksis har man en oppfatning at minimumsmål hentes fra denne standard, mens maksimumsmål hentes fra FCI standard.

Sak 28/13    Informasjonsbrosjyre

 

                        Styret i NPK har fått utarbeidet en enkel informasjonsbrosjyre om pointeren. Denne var sendt ut på forhånd. Avlsrådet synes denne er tiltalende og fin og har ingen kommentarer utover en del korrektur.

  1.  

Sak 29/13    Henvendelser fra medlemmer

 

Terje refererte om diverse henvendelser fra medlemmer, som er svart på vanlig måte

 

                       

Sak 30/14    Nordisk pointermatch

 

Thomas orienterte fra Nordisk Pointermatch. Han refererte også til leder av det danske laget, som i sin rapport på hjemmesidene til Dansk Pointerklubb har skrevet at lederne fra de respektive land var blitt enig om å endre slipptiden i etterfølgende arrangementer. Dette medfører ikke riktighet.

OPFØLGINGSLISTE

Sak

Hva

Ansvarlig

Frist

21/13

Ny struktur valpelista med overskrift presenteres for webmaster

Terje

Neste møte i avlsrådet

22/13

NPK elitehundliste. Kontakt med webmaster for å få etablert ny struktur

Terje

Neste møte i avlsrådet

23/13

Etablere mappe for registrering av uønsket atferd på Skydrive

Terje

Snarest

Terje Steinsund

Referent

Total
0
Shares

Siste kommentarer