Referat fra møte i avlsrådet 30.07.13

NPK

Tid;     Tirsdag 30.07.13NPK

Sted:   Telefonmøte

Tilstede:         Marianne Steenland, Lars Lysberg, Ole Ivar Frømyr og Terje Steinsund.

Forfall:           Thomas Eng

Ordstyrer:      Terje

Referent:        Terje

 

Sak 20/13    Delphinprisen

Thomas hadde på forhånd meldt at han har vært i kontakt med produsent av eventuell minnemynt i forbindelse med ny pris, og at denne blir for dyr.

Marianne har hatt dialog med Inger Johanne Delphin og presenterer en forslag til ny pris i form av en diplom utarbeidet i samarbeid med den svenske kunstneren Maria Tjärnström.

                        Forslaget ble vurdert og diskutert og vi ble enig om å presentere dette overfor NPK styret som et forslag til ny pris.

Sak 21/13    Struktur valpesida

                        Med bakgrunn i sak 18/13 og senere innhentet informasjon ble det enighet om å etablere følgende struktur omkring valpesida hjemmesidene:

 • Alle valpeannonser skal meldes til avlsrådet med mail til  avlsraadet@pointer.no
 • Annonsene fordeles internt til Marianne og Lars, hvor det skal etterstrebes en responstid på maksimum 3 dager.
 • Paringene presenteres i lista hvor eldste termin kommer øverst. (ikke nederst som tidligere foreslått)
 • Annonsen fjernes automatisk etter 12 uker. Etter avtale/ønske kan den forlenges med en måned.
 • Overskriften planlagte paringer fjernes og annonse for salg av eldre valper ( over 4 mnd.) henvises til egen side for salg/omplassering av unghunder og voksne.

Sak 22/13    NPK Elitehundliste

 

                        Slik elitehundlista for tisper og hannhunder presenteres i dag fremkommer de svært rotete og lite oversiktlig. Det var enig i at det etableres en ny struktur etter følgende oppsett:

 • Tisper: 1 AK jaktprøve, Excellent utstilling, HD fri (A B) yngre enn 8 år.
 • Hanner: 1 AK jaktprøve, Excellent utstilling, HD fri (A B) yngre enn 10 år.
 • Tisper og hanner over 10 år plasseres i felles liste; Tidligere elitehunder NPK.
 1.  

Sak 23/13    Registrering uønsket atferd.

Pr. i dag får avlsrådet oversendt kritikkskjemaer fra jaktprøver hvor dommere har bemerket uønsket atferd. Dette lagres i dag i et ”lukket arkiv” uten at det har noen form for konsekvens/handling.

I påvente at det i framtiden blir etablert et felles datasystem ( gruppe 7), hvor slike kommentarer kan legges individuelt på hund, opprettes det en mappe under avlsrådet i Skydrive, hvor disse opplysningene lagres. Lars og Marianne lager en enkelt arkivstruktur på dette.

 

Sak 24/14    Avlsrådsmedlemmenes tilstedeværelse på høstens prøver

Når det gjelder avlsrådets tilstedeværelse på høstens prøver kom vi fram til følgende oversikt:

 • NM Lag, Marianne, – som også blir lagleder
 • NM Høyfjell høst,- Marianne og Terje
 • Norsk Derby,- Marianne
 • Step pokalen,- Ole Ivar
 • Nordisk pointermatch,- Thomas

I tillegg vil avlsrådsmedlemmene delta på regionale og lokale prøver i eget distrikt.

Sak 25/15    Interne arbeidsrutiner

En del av medlemmene i avlsrådet synes at deg gis for korte tidsfrister på en del av de saksdokumenter som leder sender ut. I og med at det legges opp til ganske hyppige møter (1 gang pr.måned) er det ønskelig at sakene styres mot disse møtene. Ved tidspressede tilfeller må det gies lenger enn 24 timers svartid.

OPPFØLGINGSLISTE

Sak

Hva

Ansvarlig

Frist

20/13

 1. Presentasjon av avlsrådets forslag til styret NPK

Terje

Snarest

21/13

Struktur valpelista.   Det lages ny tekst til valpelista tilpasset vedtak sak 21/13

Lars

Snarest

21/13

Ny struktur valpelista med overskrift presenteres for webmaster

Terje

Neste møte i avlsrådet

22/13

NPK elitehundliste. Kontakt med webmaster for å få etablert ny struktur

Terje

Neste møte i avlsrådet

23/13

Etablere mappe for registrering av uønsket atferd på Skydrive

Terje

Snarest

Terje Steinsund

Referent

Total
0
Shares

Siste kommentarer