Referat fra avlsrådsmøte 02.07.13

NPK

Tid;     Tirsdag 02.07.13NPK

Sted:   Telefonmøte

Tilstede:         Marianne Steenland, Thomas Eng, Lars Lysberg, Ole Ivar Frømyr og Terje Steinsund.

Ordstyrer:      Terje

Referent:        Terje

 

Sak 14/13    Delphinprisen

Terje orientert om samtaler med styrets leder angående øvre årlig prisramme. Thomas orienterte om at han har gjort henvendelser angående innhenting av forslag og pris til en alternativ premie.

Marianne orienterte om videre samtaler med Inger Johanne Delphin angående alternativ premie. 

Jfr. sak 10/13 har Thomas utarbeidet korrigert forslag til statutter:

Premien utdeles av styret i NPK etter innstilling fra en komite bestående av avlsrådet og en person oppnevnt av Delphins etterkommere.

Premien kan, men må ikke, deles ut hvert år til en som har utmerket seg som en seriøs oppdretter hvis innsats har bidratt til å forbedre pointeren i Norge.

Ved vurderingen skal komiteen legge vekt på hva kandidatens oppdrett har prestert i UK, AK og VK og legge hovedvekt på bredde, kvalitet, helse og at det skal være et rasetypisk oppdrett.

  Det forventes at forslag til pris og kostnader på disse presenteres neste møte i avlsrådet.

 

Sak 15/13    Søknad om dispensasjon paring av Vakkerdalens Vilja

  Avlsrådet er blitt forelagt søknad om dispensasjon i forbindelse med planlagt paring av Vakkerdalens Vilja 04432/04 med Jimsrypas Loke NO 35380/10.

 Avlsrådet har ingen innsigelser.

 

Sak 16/13    Informasjonssaker

  • Årets hunder, ny side i årboka. – Terje undersøker med webmaster hvorfor dette ikke er lagt inn på hjemmesida.
  • Søknad om dispensasjon Blålyngens Trille
  • Status RAS undersøkelsen

 

Sak 17/13    Henvendelse fra SPK angående indekser

NPK/Avlsrådet er blitt kontaktet av SPK som forespør mulighet for at svenske pointere kan registreres i vårt ”Avlsindekssystem”.

Avlsrådet ser det kan være en del tekniske utfordringer som må løses, men ser det positivt hvis avlsindekssystemet kan utvides til også å omfatte svenske hunder.
Vi videresender denne henvendelsen til FA (Felles avlsråd) for videre behandling.

 

Sak 18/13    Valpelista

Det er kommet en del innspill og forslag til endring og forbedring av valpelista. I hovedsak dreier dette seg om responstid fra annonse sendes inn, til den er presentert på lista og struktur på lista som presenteres.

                            Avlsrådet har diskutert innspillene og tar kontakt med webmaster for å undersøke tekniske muligheter og begrensninger relatert til valpelista, og tar sikte på å ha ny struktur til behandling neste møte.

                            Det er imidlertid en forutsetning for valpelista at det kun er avlsrådet som betjener denne.

 

Sak 19/13    Henvendelse fra Maiken og Steffen Endresen Søreng ang. Lytingsfjellets Guinness.

  Maiken og Steffen Endresen Søreng har kontaktet avlsrådet og informert om HD røntgen gjennomført på Lytingsfjellets Guiness og prosessen forbundet med NKK sin avlesing av denne.

 Avlsrådet diskuterte henvendelsen og vil anbefale Endresen Søreng å rette en skriftlig henvendelse til NKK, samt å vurdere å anke beslutningen til ankepanelet i Nordisk Kennel Union.

 

OPPFØLGINGSLISTE

Sak

Hva

Ansvarlig

Frist

14/13

Innhente forslag og kostnad på alternativ pris.

Thomas

Marianne

Snarest

16/13

Årets hunder 2012.   Etterlyse ny side til årboka, presentert på hjemmesida

Terje

Snarest

18/13

Undersøke tekniske muligheter og begrensninger relatert til valpesida, samt utarbeide forslag til ny struktur

Terje

Neste møte i avlsrådet

19/13

Tilskrive Maiken og Steffen Endresen Søreng og anbefale videre tiltak relatert til HD røntgen Lytingfjellets Guiness

Marianne

Snarest

 

Terje Steinsund

Referent

Total
0
Shares

Siste kommentarer