Referat fra styremøte mandag 27.05. 2013

NPK

Tilstede: Terje S, Per, Geir Roger, Robert, Terje N, Eva, Terje B og Ann-KarinNPK

Agenda:
Sak 35/13    Godkjenning av innkallelse og saksliste.
Godkjent uten anmerkninger

Sak 36/13       Gjennomgang og godkjenning av referat styremøte 05.05. 2013
Gjennomgang av referat møte i de Nordiske Pointerklubber
Godkjent uten anmerkning

Gjennomgang av referat møte i avlsråd
Godkjent uten anmerkning

Sak 37/13    Innkommet post, mail til styret.    
        08.05. 2013 Informasjon fra SPK vedrørende Nordisk Pointermatch.    
        Vedtak: Tatt til orientering
        14.05. 2013 NKK, Innkalling til representantskapsmøte.
        Vedtak: Tatt til orientering
        15.05. 2013 FKF, Lovkomiteens behandling og innstilling vedrørende lover NPK.
        Vedtak: Tatt til orientering
        15.05. 2013 Knut Gunnar Sørlie, søknad om utvidet støtte til VM deltakelse i Kroatia.
        Vedtak: Utsatt til neste styremøte.
        15.05. 2013 NKK, søknad om utvidelse av autorisasjon som eksteriørdommer.
        Vedtak: Innvilget etter gammelt styrevedtak av Bjørg Hillestad.
        16.05. 2013 RU, Innkalling til møte i raseutvalget 07.06. 2013
        Vedtak: Robert invitert til å delta sammen med Geir Roger
        23.05. 2013 NKK, høring- utredning av antall utstillinger /stor-cert. Svarfrist 23.08.13
        Vedtak: Sendes over til RU
        24.05. 2013 Distrikt Buskerud/Vestfold, Hokksund utstilling avlyst.
        Vedtak: Tatt til orientering, utstilling flyttet til 02.11.

Sak 38/13    Konfidensialitet, habilitet, etiske retningslinjer Norsk Pointerklub
Vedtak: Godkjent med endringer, Sendes styret, DR og sekretær for Arkivering
        
Sak 39/13    Samarbeidsavtaler, sponsorkontrakter.
Leder, styremedlemmer, avlsråd, distriktsrepresentanter
Vedtak: Styret opptrer etter nye retningslinjer.
        
Sak 40/13    Samarbeidsavtaler, sponsorkontrakter                                                                                   
Distriktene
Vedtak: Styret skal godkjenne alle nye samarbeidsavtaler/ sponsoravtaler i distriktene.
Leder og nestleder innkaller til møte med DRene, Snarest.
        
Sak 41/13    Lover for Norsk Pointerklub.
Vedtak: NPK’s lover ble vedtatt på Repmøte 2013. Disse ble innsendt til FKF for godkjenning .
Lovkomiteens innstilling er: Lovene godkjennes under forutsetning av at en mindre endringer beskrevet i vedlagte lover fra NPK endres på repmøtet i 2014.  
Reviderte lover sammen med referatet fra representantskapsmøtet i 2014 oversendes lovkomiteen i FKF etter at denne saken er behandlet i 2014.

Sak 42/13    Regelverksendringer for fuglehundprøver 2014  
Vedtak: Leder følger flertallsbeslutning med bruk av sunn fornuft.
        
Sak 43/13    Årsberetning Fuglehundklubbenes Forbund.
Forelagte saker
Valgkomiteens innstilling
Vedtak: Leder følger styrets anbefalinger på de forelagte saker.

Sak 44/13    Mandat raseutvalget.
Vedtak: Mandatet er godkjent

Sak 45/13    Regelverk unghundprøve.
Vedtak: Robert jobber videre med regelverket for ungprøven.
Info kommer fortløpende og fortsetter neste styremøte.
        
Sak 46/13    NPK Hovedprøve.
Prøveleder Unni Bakke
Prøvesekretær Linda Andreassen
Vedtak: Leder inviterer Unni til neste styre møte med budsjett og komplett prøvekomite.

Sak 47/13    Avlsrådet.                                              
Annonsering Nordisk Pointermatch.                                   
Uttakskriterier Nordisk Pointermatch.
Vedtak: Tatt til orientering                                

Årets utstillingshund.     
Vedtak :  Statutter sendes tilbake til avlsrådet med ønske om å hensynta BIG og BIS.                                    

Oppdatering www.pointer.no uttakskriterier NM-lag, pointercupen iht. vedtak RS. Eventuell annen informasjon fra avlsrådet.
Vedtak: Leder har kontakt med Felles Avlsråd (FA), Terje Steinsund skal inn i FA for Pointerklubben sammen med Marianne Steenland som allerede sitter der.
 
Sak 48/13    Søknader autorisasjon eksteriørdommer
Vedtak: Søknader fra NKK sendes til Avlsrådet som lager innstilling for behandling i styret.
    
Sak 49/13    Medlemsverving
Vedtak: Leder tar kontakt med Bjørg for å høre om det er en mulighet til å få ut liste på pointereiere i Norge.  
Vi vil bruke kode for messeverving, da vil medl. skapet koste kr 200,-. første år, (2013)

Sak 50/13    Kalender Norsk Pointerklub 2014
Vedtak: Snorre Nicolaisen er forespurt jobben om å ta i mot bilder. Det legges ut på hjemmesidene hvor dette skal sendes.

Sak 51/13    Infobrosjyre Norsk Pointerklub
Vedtak : Med bakgrunn i forrige infobrosjyre er Snorre forespurt med hjelp av Eva Bente om å lage utkast til ny brosjyre.
Innspill rettes direkte til Snorre

Sak 52/13    Nordisk Pointermatch 2015
        Vedtak: Utsettes til neste styremøte

Sak 53/13     Eventuelt    
–    Presentasjon av styremedlemmene sendes Eva Bente senest 28.05.13    
–    Styret er representert med styremedlemmer på de forskjellige Pointertreffene, hvor disse overbringer hilsen fra Styret.
–    Ann-Karin innhenter tilbud fra Garder Kurs og Konferansesenter + noen flere rundt Gardermoen for     neste års Rep.møte og DR konferanse i begynnelsen av Mai. Frist innen neste styremøte.
–    Geir Roger bestiller Fantestua til torsdagen under Derby for sosialt med derbydeltakerne.
–    Eva skriver jaktprøvekritikker. Dette står på pointersiden i Fuglehunden. Det legges ut på Hjemmesidene og Facebook siden om hvor kritikkene skal sendes.
–    Eva krever inn for loddbøker. Kontonr legges ut på Hjemmesiden for betaling av loddbøker.
–    Terje B. Sponsoransvarlig
–    Robert  jobber videre med regelverk  Unghundprøve.
–    Terje N : Jaktprøveregler
–    Terje S: Avlsrådet
–    Geir Roger og Per : Andre Administrative oppgaver.
–    Styremøtet jevnlig mandager hver 6. uke Neste styremøte 10.juni.2013
–    Logo til jakkene er nå kommet og vi har forhåpentligvis jakkene her snart.       

                                                                                                                       
        referent  
        Ann-Karin

Total
0
Shares