Referat fra møte i avlsrådet 23.05.13

NPK

Tid;     Torsdag 23.mai 2013 kl. 19:00NPK

Sted:   Telefonmøte

Tilstede:         Marianne Steenland, Thomas Eng, Lars Lysberg, Ole Ivar Frømyr og Terje Steinsund.

Ordstyrer:      Terje

Referent:        Terje

 

Sak 1/13      Uttak- og uttakskriterier Nordisk Pointermatch 2013

                        Styret i NPK har delegert til avlsrådet å markedsføre arrangementet og foreta uttak av lag til Nordisk Pointermatch 2013 i Sverige 26.09-29.09.13.

                        Saken ble diskutert og vi var enig om å markedsføre arrangementet på våre hjemmesider og facebook, hvor vi inviterer interesserte å melde seg på med tidsfrist 1.august 2013. I utgangspunktet omfatter uttaket 4 hunder, hvor en av deltagerne også blir bedt om å stille med reservehund.

                        Ansvarlig Thomas og Terje.

 

Sak 2/13      Statutter årets utstillingshund

                        Styret i NPK har bedt avlsrådet om å utarbeide forslag til statutter for kåring av årets utstillingshund.

                        Vi ble enig om følgende forslag:

                        Årets utstillingshund skal kåres med bakgrunn i følgende:

  • Unghunder skal ha oppnådd 1 UK på jaktprøve og voksne hunder skal ha oppnådd minimum 2 AK på jaktprøver.
  • De tre beste utstillingsresultater beregnet etter følgende poengskala.

Antall hunder på utstillingen:

1-5

6-10

11-20

21-30

over 30

           

1. BTK/BHK

1

2

3

4

5

2. BTK/BHK

0

1

2

3

4

3. BTK/BHK

0

0

1

2

3

4. BTK/BHK

0

0

0

1

2

   

BIR

= 2 tilleggspoeng

BIM

= 1 tilleggspoeng

Sak 3/13      SkyDrive

                        Sammen med webansvarlig har vi vurdert Skydrive som et mulig nettbasert lagring og arkivsystem for avlsrådet.

                        Vi ble enig om å fortsette med dette og teste dette skikkelig. Det er viktig å få laget enkle instruksjoner og prinsipper for bruk. Vi formoder at også styret i NPK ønsker å tilslutte seg dette.

 

Sak 4/13      Delphinprisen

                        Delphinprisen er en hederspris gitt og stiftet av familien Delphin. Familien har gitt uttrykk for at de ønsker evaluering/diskutering omkring regelverket.

                        Vi var enig om at Marianne kontakter Inger Johanne Delphin og diskuterer dette og så settes saken på vårt neste møte.

 

Sak 5/13      Felles avlsråd – etablering av datautvalg

                        Felles avlsråd har i møte 29.april foreslått at det skal etableres et datautvalg som skal ha tilgang til raseklubbenes tallmateriale i Dog web. Dette utvalg skal på oppdrag i fra FA kunne presentere ønskede statistikker og lignende. FA foreslår videre at det etableres en arbeidsgruppe som utarbeider et klart mandat for datautvalget.

                        Vi diskuterte forslaget og synes dette er meget positivt. Første steg nå må være at det etableres en arbeidsgruppe som utarbeider et mandat, som i neste omgang legges til grunn for ”markedsføring” overfor rasekubben og deretter etablering av datautvalget. Vi ønsker at avlsrådets leder blir medlem i arbeidsutvalget.

Sak 6/13      Møteplan

                        Vi ble enig om å etablere en fast møteplan i avlsrådet som innebærer at vi gjennomfører faste møter første tirsdag i hver måned. I tillegg kommer ad hoc møter etter behov når saker tilsier det.

                        Det innebærer at neste møte blir 4.juni,- så 2.juli, 6. august o.s.v.

OPPFØLGINGSLISTE

Sak

Hva

Ansvarlig

Frist

Status

1/13

Markedsføring Nordisk Pointermatch

Thomas/

Terje

Snarest

 

4/13

Kontakt med Inger Johanne Delphin

Marianne

Snarest

 

 

Terje Steinsund

Referent

 

Total
0
Shares