Referat fra styremøte 26.02. 2013 kl. 19.00 – 21.00

logo

Tilstede:              Bjørn Smistad, Geir Roger Hagenes, Espen Lunne, Ole- Arnstein Strømsli,Ola Thingelstad og Ann Reidun Borgenlogo

Forfall:                 Terje Natland

 

Sak 12/13            Godkjenning av innkallelse og saksliste
Godkjent uten anmerkninger

Sak 13/13            Gjennomgang og godkjenning av referat styremøte 21.01. 2013
Godkjent uten anmerkninger

Sak 14/13            Innkommet post / mail styret
29.01. 2013 Høring-revidert mandat for NKKs jakthundkomite
Vedtak: NPK har sendt kommentar til FKF som utarbeider felles svar

31.01.2013 Mail fra Svenska Pointerklubben, Nordisk Pointermatch 2013
Vedtak: Behandles som egen sak i dagens styremøte.

04.02. 2013 Referat fra møte i RU 24.01. 2013
Vedtak: Tatt til orientering

11.02. 2013 Referat fra styremøte FKF 24.01. 2013
Vedtak: Tatt til orientering

14.02. 2013 Mail vedrørende valpeliste NPK, gledelelig mange kull, hva gjør vi?
Vedtak: Behandles som egen sak på distriktsamlingen, ansvar avlsrådet.

 21.02 2013 Mail fra FKFs valgkomite, frist for innsending av forslag 01.03. 2013
Vedtak: Tatt til orientering

25.02. 2013 Mail fra RU. Raseutvalget har evaluert og kommet frem til at stor cert kun skal deles ut på raseklubbenes egne spesialutstillinger i tillegg til NKKs.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 15/13          Revisjon av NPKs lover, revisjon av gjeldende lover i henhold til FKFs lovmal
Vedtak: NPKs lover er revidert, revisjon av gjeldende lover er i henhold til FKFs lovmal, og ihht. mandat.
Reviderte lover NPK fremlegges for representantskapsmøte som behandler lovverket.

Sak 16/13            Nordisk Pointermatch 2013
VedtakNPK besluttet og ikke delta i Nordisk Pointermatch 2013 Bakgrunnen for vår beslutning meddeles Svenska Pointer Klubben

Sak 17/13            Info fra avlsrådet
Rasekompendium NPK, rasekompendium behandles nå i NKKs standarkomite.Informasjon om saker til representantskapsmøte fra avlsrådet.

Sak 18/13            Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2012
Vedtak:Regnskap NPK 2012 godkjent uten anmerkninger, oversendes representantskapsmøtet for endelig godkjenning

Sak 19/13            Budsjett 2013
Vedtak:Bjørn og Geir Roger utarbeider budsjett 2013, fremlegges for styret til godkjenning, for så å oversendes til representantskapsmøte som godkjenner budsjett

Sak 20/13            Årbok 2012
Vedtak:Årbok komiteen har oversendt en statusrapport.
Komiteen har som ventet full kontroll, og styret er imponert over deres arbeid.Årbok 2012 sendes til trykking 11. 03. 2013

Sak 21/13            Saksliste representantskapsmøte
Vedtak:Endringer i sakslisten, er rettet opp i innkallingen til representantskapsmøte

Sak 22/13            Innstilling hedersbevisninge
Vedtak:Unntatt offentliggjøring

Sak 23/13            NPK logo
Vedtak: NPKs logo er et varemerke, styret i NPK har oppdaget og blitt gjort oppmerksomme på at
distriktsrepresentanter har brukt andre farger i vår logo. Dette tillates ikke!

Sak 24/13           Eventuelt

Geir Roger ble valgt 28.11. 2012 til leder av raseutvalget
Varmedekken og markeringsdekken NM lag vinter, høyfjell og lavland 2013bestilt, faktura inkludert trykking videresendes Royal Canin
Profileringsjakke NPK, vil bli annonsert innen kort tid
Annonse for varmedekken NPK legges ut på hjemmesiden

referent Geir Roger

Total
0
Shares

Siste kommentarer