Refarat møte i avlsrådet 29.10.12

REFERAT AVLSRÅDSMØTE 29.10.12

Tid : 1000-1600 
Sted : Gardermoen 
Møteleder: Espen 
Referent: Espen 

Tilstede:
Marianne Steenland
Lars Lysberg
Ole Ivar Frømyr
Thomas Engh
Terje Steinsund
Espen Lunne

Sak:
1. Felles avlsråd

Felles avlsråd har i den senere tiden jobbet med samarbeidet mellom NKK og rasehundklubbene. I avlsspørsmål som krever dispensasjon fra kennelklubbens etiske retningslinjer vil NKK innhente raseklubbenes mening før de tar avgjørelse.
Avlsrådet i NPK vil anbefale NPKs medlemmer å sende sine dispensasjonssøknader via Pointerklubben. Da vil pointerklubben kunne gi uttalelse i saken før den mottas av NKK og behandlingstiden vil reduseres. I saker hvor en dispensasjon anses som ønskelig for rasens utvikling vil klubbens uttalelse også kunne gi søknaden større tyngde.
De vanligste søknader om dispensasjon er søknad om parring hvor valpenes innavlsgrad overstiger 25%, søknad om å få kull på tispe over fylte 8 år og søknad om å ha over fem kull på tispe.
Nytt møte i felles avlsråd er den 14.11.12.
Marianne er NPK sin representant i felles avlsråd

2. Innkomne saker

Forespørsel fra distriktsrepresentant om poengtildeling til pointercup unghund for premieringer i AK i Sverige.
Dette anses som sak for representantskapsmøtet.
Avlsrådet er allikevel av den oppfatning at poeng i unghundcup tildeles på grunnlag av unghundprestasjoner.
Distriktsrepresentanten svares med å fremme sitt spørsmål som sak til DR-konferansen.

Forespørsel fra styret i FKF om tilbakemelding på gjennomføring NM lag lavland.
Avlsrådet har ingen kommentarer til gjennomføringen.

3. RAS – Rasespesifikke avlsstrategier

RAS er et pålegg til raseklubbene om å utarbeide en plan for avl med kortsiktige og langsiktige mål. I pointerklubben er utarbeidelsen av RAS delegert til avlsrådet.
Avlsrådet er samstemte i at dette kan bli et viktig dokument for pointeravlen. En forutsetning for at et dokument av denne typen skal bli et brukbart og levende verktøy er at det må utarbeides med stor grad av høring og medbestemmelse av klubbens medlemmer og oppdrettere.
En prosess for dette arbeidet ble grundig drøftet.
Det ble opprettet en RAS prosjektgruppe bestående av Terje Steinsund (prosjektleder), Marianne Steenland og Lars Lysberg.
Gruppen skal jobbe tett opp mot de øvrige medlemmene av avlsrådet. De ble gitt fullmakt til å innhente nødvendig ekstern ekspertise. Avlsrådet melder fortløpende om sitt RAS-arbeid til styret.
Etter hvert som arbeidet kommer i gang skal avlsrådet systematisk informere og høre pointerklubbens medlemmer. Arbeidsdokument og fremdrift meldes som sak til DR-konferansen 2013. Det er ønskelig at det på DR-konferansen 2013 gis rom for arbeide og drøfting av RAS. Det er også ønskelig at flere medlemmer av avlsrådet gis anledning til å møte på DR-konferansen for å delta i evt gruppearbeid med RAS. Videre er det et ønske fra avlsrådets medlemmer å delta på distriktssamlingene for å informere om og jobbe med RAS.
NKK har gitt frist til 01.01.2014 for innlevering av RAS til godkjenning. Tidsfristen oppleves som kort. Det er derfor viktig å komme raskt i gang med arbeidet. Avlsrådet anbefaler at ferdigstillelse av forslag til RAS settes til 01.01.2014, men at Pointerklubben søker om utsettelse til etter DR-konferansen 2014 for innlevering til NKK for endelig godkjenning. Dette sikrer at det ferdige arbeidet blir hørt og godkjent av medlemmene før innlevering.
Det fremstår som klart at dette arbeidet vil medføre økonomiske utlegg for Pointerklubben. Det ble diskutert muligheter for sponsing til dette arbeidet.

4. Årboka 2012

Det ble foretatt arbeidsfordeling for avlsrådets rapporter til Årboka 2012.
NB! Resultater for årets hunder og pokaler sendes redaktør innen innleveringsfrist til FH nr 1/2013.

5. Eventuelt

Rekruttering: Flere ungdommer har gjort det godt med pointer inneværende år. Dette bør fanges opp og skrives om. Samtidig bør ungdommene gjøres stas på. Gjerne i form av gave fra Pointerklubben.

Når oppdrettere melder om nye pointerkjøpere bør disse tilskrives og gis reklamemateriell for Pointerklubben. Er det mulig å skaffe tilveie “rekrutteringsmateriale” som oppdrettere/klubben gir til nye pointereiere?
Kan det etableres en rekrutteringsansvarlig i Pointerklubben på lik linje med sponsoransvarlig?

Flere av avlsrådets medlemmer hadde ikke tidligere hilst på hverandre. Det var derfor svært nyttig å gjennomføre dette fysiske møtet også på det sosial planet.

En stor takk rettes til Cato Jonassen som skaffet oss møtelokale og bespisning.

Espen Lunne

Total
0
Shares

Siste kommentarer