Referat fra Avlsrådet 18.juli 2012

AVLSRÅDET NORSK POINTERKLUBB

Referat fra telefonmøte 18.juli 2012

Deltagere:    Ole Ivar Frømyr, Thomas Engh, Espen Lunne og Terje Steinsund

Forfall:    Lars Lysberg og Marianne Steenland

Sak 1         Tilbakemelding fra rådsmedlemmene

Hver av medlemmene gjennomgikk kort eget arbeid i perioden siden siste møter,- spesielt relatert til de arbeidsoppgaver som tidligere er fordelt.

•    I denne sammenheng orienterte Thomas om de undersøkelser han har gjort så langt med bakgrunn i innspill om etablering av  Nordisk Pointermatch.  Han fortsetter dette arbeidet og kommer tilbake med mer på neste møte.

•     Ole Ivar har vurdert og diskuterte med Terje og Thomas, innspill fra styret vedrørende etablering av  ”Unghundløpet 2013 på Kongsvoll”..  Dette medførte også en god  diskusjon i møtet.  Det var enighet om at styrets innspill er en god ide, som sannsynligvis bør gjennomføres, men man stiller spørsmål om dette er et riktig tiltak vurdert ut i fra et avlsmessig syn og om avlsrådet er riktig adressat i så henseende.  Ole Ivar luftet ideer og tanker som man mener kan gi avlsrådet et bedre framtidsmessig arbeidsmateriale, og vi ble enig om å sette dette på dagsorden på vårt kommende fysiske møte.  Da tas det sikte på å utarbeide et  gjennomarbeidet forslag som skal presenteres for styret.

•    Terje orienterte om kontakt med Ole Ingebrigtsen relatert til metode for innhenting av materiale som skal gi oversikt over pokaler, championater etc., samt oppfølging av klubbens database.

Sak 2        Forespørsel om tilgang til hele avlsindeksen

Henvendelsen fra en av våre medlemmer om tilgang til hele avlsindeksen for bruk til eget avlsmessig analysearbeid ble diskutert og styret finner det noe spesielt at personen ikke ønsker å takke ja til vår invitasjon om å presentere sine modeller og tanker for oss.  Med det som bakgrunn oppfatter vi oss ferdig med denne saken og personen vil ha samme rettigheter og tilgang til indekser og annen statistisk -materiale som en hver annen medlem i Norsk Pointerklubb.

Avlsrådets enhetlig holdning i denne sak er at så lenge vi ikke er blitt informert eller kjenner personens metoder og vurderinger, har vi ingen forutsetninger for å ta stilling til hans arbeid og de funn han eventuelt har tenkt å publisere.

Sak 3         Etiske retningslinjer

FA sitt innspill til NKK ble diskutert og vi er enig i – og støtter FA´s uttalelse til Norsk Kennelklubb

Sak 4        Fysisk møte

Thomas arbeider med å skaffe egnet møterom i Gardermoen-området, og vil presentere forslag på neste møte.

Andre forhold som ble diskutert:

Det ble tatt til ordet for at to annonser ( Trening i Auramark og Kompetansesenter med hun i fokus) på pointerklubbens hjemmeside ; burde slettes da dette er rene salgsannonser og ikke arrangementer gjennomført i regi av pointerklubben.  

Konfidensialitet;

På generelt grunnlag ble det diskutert og enighet presisert om viktigheten av at medlemmer opptrer konfidensiell om alle forhold relatert til innspill og diskusjoner i avlsrådet.

Referent

Terje
18.07.2012

Total
0
Shares

Siste kommentarer