Referat styremøte onsdag 10.5.2012

Referat styremøte onsdag 10.5.2012                         
 
Sted:    Telefonmøte
Tid: kl.20.00 – 2100
Referent:    Bjørg
Tilstede:    Bjørn, Geir Roger, Ole Arnstein, Ann Reidun, Ola og Terje.
Forfall: Espen

Saker til behandling:

Sak 23/12:     Godkjenning av innkalling og referat fra møte 2.5.12
Godkjent.

Sak 24/12:    Presentasjon av de nye styremedlemmene
De to nye styremedlemmene Terje Natland og Ola Thingelstad hadde en kort presentasjon av seg selv, og styret ønsket dem velkommen.        

Sak 25/12:     Konstituering av det nye styret
Leder: Bjørn Smistad
Nestleder: Geir Roger Hagenes
Øvrige oppgaver vil etter hvert bli fordelt mellom de øvrige styremedlemmer.

Sak 26/12:     Innkommet post/mail til styret
FKF’s representantskapsmøte den 9.6.12
Styret vil ha et møte med distriktsrepresentantene der sakene som skal opp gjennomgås. Geir Roger møter for Norsk Pointerklub.

Sak 27/12:    Eventuelt.
1) Terje og Ola lager en kort presentasjon av seg selv, helst med et bilde som sendes sekretæren frist inne 22.05.12,  som igjen sender til Web og Eva Bente

2) Bjørg videresender mail til Unni vedrørende momskompensasjon. Og også til avlsrådet henvendelsen fra NJFF om kåring av årets jakthund.
Frist 22.5.12.Geir Roger kontakter avlsrådet angående vår deltakelse på Europautstillingen 2015 Frist 15.5.12
Medlemstallet pr. 31.12.11 var 915. I FKF’s liste står det 896. Bjørg tar kontakt med Ellen B. Dobloug angående dette.

3) Styret hadde tidligere i kveld et møte med distriktsrepresentantene, 6 av dem hadde anledning til å møte. Det ble et positivt møte.
Blant annet ble referatet fra Distriktskonferansen den 4.5.12 gjennomgått. Nytt avlsråd ble også brakt på bane.
Dette er forslag til nytt avlsråd: Avlsrådsleder skal være medlem av styret, for øvrig er disse forespurt og har takket ja:
Ole Ivar Frømyr, Marianne Steenland, Lars Lysberg og Terje Steinsund.
Samt Thomas Engh som vil bli kontaktet av Geri Roger etter dette møtet.

4) Styremedlem Ola Thingelstad er også med i styringsgruppa i avdeling Oslo/Akershus, samt innehaver av verv i Solemskogens JFF.
Han kan gjøres inhabil i enkelte saker som spesifikt angår O/A og Solemskogens JFF.

5) Rekruttering og profilering.  Geir Roger sender mail til DR om dette.
Vi trenger en skikkelig idedugnad for å profilere pointeren på beste måte i de forskjellige arenaer,
og hvordan vi kan rekruttere flere medlemmer.

6) DR Per Ola Brekke tok opp en sak på Distriktskonferansen den 2.5.  

Sitat:                                                                  
«Per Ola tok opp en sak fra dommermøte tidligere i vinter ang. bedømmelse av fart på tungt føre vinterstid.
Her fikk de høre at det var nye retningslinjer som brøt med tidligere praksis.
Dette bør tas opp i raseutvalget av våre representanter der.
        
Vi tok dette spørsmålet opp med FKF og deres svar er som følgende:

Hei
Viser til spørsmål om definisjon av fart på jaktprøveskjemaet.

Vedr. Begrepet fart:
Definisjon etter siste revisjon av jaktprøveskjemaet, er denne bl.a etter uttalelse fra RU.
Side 48 i dommerhåndboken: Fart: “Ren bedømmelse av hundens fart i søket.
Stigende skala fra 1-6, hvor 1 er lav fart og 6 er særdeles stor fart.”

I pkt 15.3 side 52 (mal for kritikkskriving) i dommerhåndboken er definisjonen på fart: “En beskrivelse av hundens hurtighet,
hvor raskt og effektivt den beveger seg i terrenget, der det i vurderingen bør tas hensyn til terrengtype, kjerr, åpent lende,
om det er tungt eller lett å løpe, oppoverbakke, nedoverbakke osv.”
Under dommerkonferansen i januar var disse to definisjonene oppe til diskusjon.Konklusjonen ble at spørsmålet skulle videresendes til RU for å få deres uttalelse på hvordan fart skal tolkes.
Dette ble gjort umiddelbart.
Pr i dag er det ikke kommet noe svar fra RU, men saken er purret i disse dager.
Det betyr at RU har saken til diskusjon og uttalelse. Når svaret fra de foreligger vil dette bli
videreformidlet til lokale dommerutvalg som sprer dette i dommerstanden.
Inntil videre er det ingen “praktiseringsregel” på begrepet fart.
Svaret er gitt i samråd med sentralt dommerutvalg som avventer svar fra RU om deres syn og føringer i saken.!
Håper dette var til nytte og at NPK påvirker RU slik at saken får en løsning!

7) Bjørg går av som sekretær på neste årsmøte. En må være på utkikk etter ny sekretær.
Materialforvalter Per Edvardsen har også meldt sin avgang. Det er enighet i styret at instruksen
for materialforvalter ikke er god nok. Det må utarbeides en ny og bedre. På den måten håper vi Per,
som gjør en kjempegod jobb, vil fortsette. Bjørn tar kontakt.

8) Namdal Fuglehundklubb og NISK arrangerer NM-skog 2013. De vil leie NM domenet som eies av Norsk Pointerklub.  Vi leier det gjerne ut. Bjørg tar kontakt med Erlend/Jim for hvilken pris.

9) Vi mangler diplomer tilhørende gullmerket. Geir Roger har tatt kontakt med     Halle Falck og Arne Ottem kommer med forslag. Dette blir tatt opp på neste styremøte.

Bjørg Hillestad
Referent

Total
0
Shares

Siste kommentarer