Referat fra Ordinært Representantskapsmøte 060512

Protokoll fra Ordinært Representantskapsmøte i
Norsk Pointerklubb søndag 6.mai 2012 kl.1100 på Haraldvangen i Hurdal.

Saksliste:

1.       Godkjening av innkalling samt saksliste
Godkjent

2.       Valg av ordstyrer og referent
Geir Roger Hagenes og Jim-Tore Klingenberg

3.       Valg av to representanter til å undertegne protokoll
May-Iren Vikholt og Ole Ingebrigtsen

4.       Årsberetning for 2011
Styrets årsberetning, under punktet aktiviteter skal også NM-skog være med.
Vedtak: Godkjent

5.       Regnskap 2011
Vedtak: Godkjent

6.       Revisors beretning
Nord Norge Nord’s og Oslo/ Akershus regnskap er innsendt. Ikke med på revisors beretning.
Vedtak: Godkjent

7.       Avlsrådets beretning
Vedtak: Godkjent

8.       Budsjett: 2012
Styret gis fullmakt til å foreta eventuelle omdisponeringer innenfor den samlede budsjettramme .
Vedtak: Godkjent

9.       Aktivitetsplan
Vedtak: Godkjent

10.   Fastsettelse av kontigent for 2013
Medlemskontigent beholdes uforandret
Vedtak: Godkjent

11.   Innkomne saker – saker fra styret

Sak 4.1
Forslag fra avlsråd vedr. poeng i pointercup for hunder stillt i utlandet.
Tillegg til statutter for pointercup; resultater oppnådd i utlandet:

1.   Excellent gir 3 poeng, tillegg for Excellent 1. vinner: 3 poeng, Excellent 2.vinner 2 poeng, og Excellent 3. vinner 1 poeng.
2.   Tres Bon gir 2 poeng.
3.   Bon gir 1 poeng.
4.   CACIT, RESCACIT 5 poeng, CAC 4 poeng
5.   Vinner av Europamesterskap eller VM gir 10 poeng ekstra

Svergie, Danmark og Finland skal ha lik poeng fordeling som Norge
Resultatene skal/må dokumenteres fra arrangør med resultat og stempel med eier, hund, fører, resultat

Vedtak: Vedtatt

Sak 4.2
Punkt 1: Det skal ikke være noe automatikk i at avgående formann skal gå inn i valgkomiten. Ønsker en uavhengig valgkomite

Styrets kommentar: Årsmøte velger valgkomite.
Vedtak: Vedtatt

Punkt 2: Krav om kjent hd status på utenlandske hannhunder skal utgå hvor det ikke er obligatorisk hd røntgen. pr dags dato er det kun Norge, Sverige og Finland som har det.

Styrets innstilling: Styret ønsker ikke å fjerne kravet om kjent HD status.
Forslaget falt. Årsmøtet følger styrets innstilling.

Kjent Hd status fra veterinær i land som ikke har offisiell HD avlesning må vedlegge en søknad til NPK styre/avlråd for godkjenning til bruk i avl i NPK

Punkt 3:
Utgår, behandles under sak 4.3

Punkt 4:
Gjøre en evaluering i forhold til hensikten med HD røntgen etter over 30 år med røntgen har ikke dette blitt foretatt.

Styrets innstilling:
Pointeren er en sunn og frisk rase som vi nettopp har fått dokumentert gjennom vår helseundersøkelse,vi har svært lav prosentandel HD på Pointeren.Styret tar HD-debatten på størst mulig alvor.I HD-debatten kommer det stadig argumenter om at fremgangen har uteblitt og at bekjempelsen av HD således har vært forgjeves,ved å stimulere til HD-undersøkelse av så mange Pointer som mulig vil vi gjøre HD-indeksene sikrere.Ordinært Representantskapsmøte pålegger styret og gjøre undersøkelse vedrørende HD på pointeren og legge dette frem for OR 2013.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt

Sak 4.3
Vedr. uttak til NM

Forslag fra Buskerud / Vestfold

Forslaget falt
Vedtak: Blir som det er i dag med nåværende statutter.

Sak 4.4
Forslag 1: Endre avlsindeks tilbake til slik den var i fjor
Falt mot 3 stemmer
 
Forslag 2: Indeksliste skal kun inneholde hunder med kjent HD status
Falt mot 13 stemmer.
Komplett liste med siste versjon av NPK indekser i excell format skal ved henvendelse til NPK avlsråd distribueres til NPK`s medlemmer som ønker dette.
Vedtak: Lista blir publisert som i dag og gjøres tilgjengelig for de som ønsker det i excell.

Sak 4.5

Sak 1: Forslaget om å endre navn på distrikt Nord Norge Sør og Nord Norge Nord til hhv. Nordland og Troms /Finnmark.
Vedtak: Vedtatt

Sak 2:
Forslag om tilbakeføring av 150,- av medlemskontingenten til distriktene
Forslag trukket

Sak 3:
Forslag om innføring av epostadresser for distriktsrepresentanter, allerede innført.
Vedtak: Vedtatt

Sak 4.6
Styret og styreleders saksbehandling og habilitet vedr. utskifting av jaktprøvekomitee.
Vedtak:
Styrets leder er ansvarlig for å ta kontakt med de impliserte og avholde et møte hvor mandatet er og kvittere ut saken på en ordentlig måte. Ingen av de impliserte skal føle seg forulempet, og målet er at det skapes ro rundt saken.

Sak 8.1
Forslag fra styret
Nye vedtekter Fuglehundklubbenes Forbund ( FKF ). Informasjon lagt ut på hjemmeside 29.02.2012

Styrets innstilling: Ordinært representantskapsmøte gir det nye styret mandat til å stemme for at FKF blir et reelt forbund i NKK.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

12.   Valg
Valgkomiteens forslag til styre for NPK blir etter dette som følger :

Bjørn Smistad, leder.
Geir Roger Hagenes, nestleder.
Ole Arnstein Strømsli, styremedlem.
Ann-Reidun Borgen, styremedlem.
Espen Lunne, styremedlem.
Ola Thingelstad, styremedlem.
Terje Natland, styremedlem.

Valgkomite 2012/2013:
Øystein Nilsen, leder
Per Ola Brekke, komitemedlem
Aslak Digernes , komitemedlem

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Spørsmål:
Ift. avlsråd. Skal avlsrådsleder inn i styret.

Svar fra styret :            
Valgkomiteen i Norsk Pointerklub innstiller kandidater til Ordinært Representantskapsmøte
Valgkomiteen har denne gangen ikke innstilt noen til styret NPK som avlsrådsleder.
Styret i NPK velger avlsråd, blir det noen utenfor styret som blir leder vil avlsrådsleder bli med på styremøter. Han/hun har talerett, men ikke stemmerett.

Kommentarer:
Styret bes se på lovverket vedørende nedennevnte paragrafer.

§ 14 Årsmøtet behandler

Valg av valgkomite på 3 personer, der 1 nytt medlem velges hvert år.

§ 17 Valgkomite

Valgkomiteen består av 3 medlemmer, derav leder som fungerer ett år av gangen og velges av årsmøtet.
Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.
Valgkomiteens medlemmer velges for 1-ett år av gangen

13.          Hedersbevisninger / Utmerkelser
Snorre Nicolaisen, Arne Ottem og Aslak Digernes fikk NPK’s gullmerke.
Tildelingen vil finne sted på Kongsvold under NPK hovedprøve.
Premier/priser: Se forøvrig årsrapporten i årboka
Vi gratulerer.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­——————————————                                                                                    —————————————-
May-Iren Vikholt                                                                                                                  Ole Ingebrigtsen
Sign.                                                                                                                                    Sign.

Total
0
Shares

Siste kommentarer