Referat fra styremøte i NPK 12.04.2012

Referat fra styremøte i NPK 12.4.12 Kan også lastes ned her som pdf

Telefonmøte start kl. 1930 – avsluttet kl. 2200

Til stede: Bjørn Smistad, Geir Roger Hagenes, Espen Lunne, Ole Arnstein Strømsli.
Bjørg Hillestad, Ann-Reidun Borgen

Sak 10/12 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Godkjent

Sak11/12 Saker innsendt innen fristen til DK og RS
Innkomne saker ble gjennomgått med kommentarer fra styret.

Sak12/12 Innkommet post/mail til styret
Referat fra felles avlsrådsmøte v/Marianne.

26.03.12 Mail fra leder i avlsråd Marianne Steenland om frasigelse fra verv
som styremedlem og leder i avlsråd.
Styret beklager og dette tas til etterretning.

06.04.12 Mail fra Bjørn Plassgård som frasier seg sitt verv som avlsrådmedlem
og takker for godt samarbeide den tiden han har vært med.
Styret beklager og dette tas til etterretning.

10.4.12 Mail fra Per Anton Berg der han ber om fremlegging av dokumenter
angående prøvekomiteen 2011. Dette ble vedtatt gjort.

Sak 13/12 Saker avlsråd – Rasekompendiet – Avlsråd videre
Geir Roger tar kontakt med Marianne hvor saken med rasekompendiet står.
Thomas Engh representerer avlsrådet på DR og RS.

Sak14/12 Forberedelser til DK og RS 5. og 6. mai 2012
Forberedelse er godt i gang. Bjørn tar seg av det praktiske i forhold til
Haraldvangen, Bjørg sender ut de formelle dokumenter, dette gjøres så snart alt
er på plass.

Sak 15/12 Godkjenning av budsjett og regnskap
Vedtak: Godkjent

Sak 16/12 Hedersbevisninger
Innkomne forslag ble diskutert og konkludert. Offentliggjøring av disse vedtak
blir gjort kjent på Representantskapsmøtet.

Sak 17/12 Eventuelt

Info:
1) Årboken er klar for utsendelse
2) Årbokkomiteen ønsker nå avløsning. De har gjennom flere år gjort en stor
og flott jobb med Årboka. Arne Ottem ønsker nå å være pensjonist og Ole
Ingebrigtsen har nå jobbmessig mange utfordringer som krever mye tid. Vi
takker for innsatsen og en vel gjennomført jobb med boka.
3) Geir Roger fremskaffer bilder fra NM-lag vinter

Møtet slutt kl. 2200

Bjørg Hillestad
referent.

Total
0
Shares

Siste kommentarer