Litt om utviklingen til avlsindeksene

Det ble avholdt en felles avlskonferanse for raseklubbene i FKF i 2007. Som et resultat av dette, ble samarbeidsprosjektet felles avlsråd opprettet og det ble utarbeidet avlsindekser for enkelte egenskaper. Alle klubbene bidrar med resultater til beregningene og alle rasene bortsett fra NESK og NBK har fått regnet ut indekser. Disse klubbene har foreløpig sine egne indekser.

Indeksene brukes forskjellig av de forskjellige klubbene. Noen klubber har indeksene kun til internt bruk, mens andre stiller spesifiske krav til indekser for å få godkjent parringer. Norsk Pointerklubb har valgt å publisere indeksene i tråd med målsettingen om at avlsrådet skal arbeide for informasjon og åpenhet.

Indeksene oppdateres hvert år når resultatene fra årets prøver foreligger. Felles avlsråd har møter i forbindelse med kjøringen av indeksene, ofte både i forkant og etterkant av utregningene. Her gjøres også vurderinger av indeksene og det legges fram forslag til endringer. Gode forslag til endringer, blir forsøksvis tatt inn i modellen og eventuell endring i arvbarheten blir beregnet. Det er foretatt flere endringer i modellen siden oppstarten, blant annet kan nevnes at for indeksene som ble publisert i 2011, er makkers stand tatt med i modellen. (Uten at det gjorde store utslaget). Ved beregning av indeksene tas prøvenummer med og i år er det foreslått og også ta med partinummer slik at avprøving i forskjellige terreng kan skilles ut.

I tillegg til evalueringene som foregår fortløpende i felles avlsråd, arbeides det blant annet i sentralt dommerutvalg med å kvalitetssikre datagrunnlaget. Hvert enkelt medlem kan også bidra til å kvalitetssikre datagrunnlaget i dogweb.

Vi har foreløpig tre indekser: Indeks for jaktlyst – basert på tallkarakteren for jaktlyst. Indeks for viltfinnerevne – basert på stander på jaktprøver. Indeks for HD – basert på røntgenundersøkelser. Vi har tallmateriale fra våre jaktprøver til å utvide reportoaret av indekser til å omfatte andre egenskaper som vi mener er viktige i avlen.

Når en skal vurdere eventuelle resulater av innføringen av indekser, er det viktig å ta med i betraktning at Norsk Pointerklubb kun har anbefalende og rådgivende myndighet i forhold til avlen. Klubbens oppdrettere jobber ikke etter et styrt avlssystem. Oppdretterne står nesten helt fritt til å velge og kombinere avlsdyr. Det finnes eksempler på raser som har hatt en styrt seleksjon på enkelt egenkap og registrert fremgang i denne egenskapen.

Under punktet avlsindekser på avlsrådets side finner man: orientering om avlsindeksene; med utfyllende informasjon om indeksene som kanskje kan rydde opp i noen uklarheter rundet indeksene.

 

 

Total
0
Shares