Representantskapsmøte i Norsk Pointerklub søndag 8.mai

Protokoll fra Ordinært Representantskapsmøte i Norsk Pointerklub søndag 8.mai

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling samt saksliste
Vedtak: Godkjent
2. Valg av ordstyrer og referent
Aslak Digernes og Rita Stenerud
3. Valg av 2 representanter til å undertegne protokoll
Per Anton Berg og Per Ola Brekke
4. Årsberetning for 2010
Årsberetningen i årboka har en feil. Det skal være 191 registrerte valper som det riktige antallet i 2010.
Vedtak: Godkjent
5. Regnskap for 2010
Vedtak: Godkjent
6. Revisors beretning
Vedtak: Godkjent
7. Avlsrådets beretning. Leif Jan Sørli orienterer.
Vedtak: Godkjent
8. Aktivitetsplan og budsjett
Vedtak: Godkjent
9. Fastsettelse av kontingent for 2012
Vedtak: Forslag fra styret om å øke kontingenten til kr 500,- pr år.
B-medlem betaler det samme som i 2011. Dette ble enstemmig vedtatt.
10. Innkomne saker – se saker fra styret
Ingen innkomne saker
Avstemming over saker diskutert under pkt. 3 på Distriktskonferansen.
1.1 Forslag angående valpelista på www.pointer.no
O/A kom med forslag om at valpelista på NPKs nettsider bør være avlsrådets ansvar. Avlsrådet ser positivt på dette.
Det ble et enstemmig vedtak .
1.2 Forslag fra avlsrådet Poeng i Pointercupen for deltakelse på NM lag
”Deltakelse på NM-lag (vinter, høyfjell og lavland) gis poeng i Pointercupen etter følgende regler:
– Plass på laget gir 2 poeng.
– Plasseres laget seg blant de tre beste gis et tillegg fra 3 til 1 poeng.
– Plasserer en hund seg individuelt gis 6 poeng for 1 VK deretter fallende til 1 poeng for 6 VK.
Forslaget falt mot 6 stemmer.
 
 
1.3 Forslag fra avlsrådet Kriterier for Årets Pointer
Årets pointer: Forslaget ble vedtatt med 21 mot 16 stemmer med en tilleggs kommentar om at BEREGNING AV POENG SKAL VÆRE I HENHOLD TIL FKFs REGLER.
”Årets pointer: Eier skal være medlem av NPK i det tidsrom poengene oppnås. Hunden skal være registrert fri for HD. De 5-fem beste resultatene i UK/AK/VK oppnådd i Norge legges til grunn, i tillegg til høystatusløpene i Norge. Årets pointer kåres etter championatreglene. Ved lik poengsum gjelder flest førstepriser, både i UK/AK og VK tellende etter ch.reglene. Ved likt antall førstepriser gjelder færrest starter.
Kommentar: Resultat oppnådd i Norden telles med i kåringen av Årets Høyfjellshund, Årets Lavlandshund og Årets Skogsfuglhund basert på reglene for Pointercupen.  Beregning av poeng skal være i henhold til FKFs regler”.
1.4 Forslag fra avlsrådet Nye kriterier for elitehund gjeldende fra 01.01.2011
Vedtak:
Må ha oppnådd 1 AK på jaktprøve.
Må ha oppnådd Excellent (utmerket) på utstilling i AK eller BK i Norge, Sverige eller Finland.
Må være HD fri.
Dette ble vedtatt med 27 mot 13 stemmer.
1.5 Forslag fra Sven Tore Kittilsen.
1.6 ”Oppdretter skal være medlem av NPK, men dersom tispen er utenlandskeid så har hannhundeier mulighet for å annonsere kullet på NPKs valpeliste dersom alle ønskelig krav fra NPKs avlsråd er ivaretatt”
Forslaget ble vedtatt med 27 mot 13 stemmer.
1.6.1 Kommentarer og forslag fra avlsråd og styret.
Forslag fra avlsrådet til forandring på valpelista:
– I tillegg til det som står på valpeliste i dag ønskes;
– Innavlsprosent på kullet
– Indekser for mor/far (med forklaringer under)
– Premieprosent i kvalitet (UK/AK) og i VK (med opplysninger om antall starter)
– Beste utstillingspremie
Forslaget ble forkastet enstemmig.
1.7 Styrets forslag
Ingen innkomne forslag
11. Valg
Olav Schrøder la fram valgkomiteens innstilling.
Leder Bjørn Smistad
Styremedlem Geir Roger Hagenes
Styremedlem Marianne Steenland
Styremedlem Rita Stenerud, gjenvalg
Styremedlem Ole Arnstein Strømsli, gjenvalg
Styremedlem Ann-Reidun Borgen
Valg komiteen: Mette Waaler, Øystein Nilsen, Aslak Digernes
Revisor: Inger Marie Sommerseth, vara: Øystein Nilsen
Vedtak: Disse ble enstemmig valgt
12. Eventuelle saker
Ingen saker
13. Hedersbevisninger/Utmerkelser
Eva Bente Lindseth og Olav Schrøder fikk begge NPKs gullmerke.
Premier /Priser: Se for øvrig årsrapporten i årboka.
Vi gratulerer.
Avstroppende leder Aslak Digernes takket for seg og gav ordet og klubba til Bjørn Smistad.
Bjørn Smistad tok ordet som ny styreleder og delte ut blomster til Aslak Digernes, Per Anton Berg og Leif Jan Sørli.
Møtet ble hevet kl 1155.
Per Anton Berg        Per Ola Brekke
Sign.         Sign.

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer