Orientering om avlsindekser

Under ”Nyheter fra avlsrådet” vil man om kort tid (innen en uke) kunne se avlsindeksene.

Indeksen forteller sannsynligheten av arveanlegg for hvert individ.
Dette er basert på individets egen og slektningers informasjon.
Metoden og utregningene er vitenskapelig utført, og har vist innenfor annen avl resultat i praksis.
Viser til egen artikkel for dette i Julinummeret av ”Fuglehunden”.

Indeksen er laget av avlsforsker Jørgen Ødegård og bygger på tallinformasjon fra våre jaktprøveskjemaer.
Ingen premier er lagt til grunn. Her er det de arvelige anlegg som er målt.
Vi er syv raseklubber som nå går inn på arvebaserte indekser.
Etter at det ”felles utvalg for avlsrådene” og avlsrådene for spesialklubbene hadde møte på Skjetten i mai 2007, ble det av styret vedtatt at NPK skulle bli med i dette avlsarbeidet.
NESK har sine egne indekser, som de har gode erfaringer med, bl. a har de etter innføring av HD indeks gått ned fra 18% til 5% HD for rasen.
NBK har en indeksbasert avl på en slik viltfinner- og jaktlystindeks, som de innførte for få år tilbake, den viser i dag en fremgang for rasen. Dette vil fortsette frem til 2011.
NISK har hatt meget stor fremgang de siste år bruksmessig, og de har vært en pådriver for arbeidet med å få utarbeidet disse tidsriktige indeksene.
NVK styrer mye av sin avl mot en indeks for jaktlyst.

NPK vil fortsette med sin liberale avlspolitikk, men finner det hensiktsmessig å offentliggjøre deler av indeksen som et verktøy for oppdrettere og valpekjøpere.
Vi legger ut en indeks som er rangert etter snittet av Jaktlyst, viltfinnerevne, fart og HD- og en som er rangert etter snitt av Jaktlyst/Viltfinnerevne. Alle øvrige egenskaper vil vises hver for seg. Samarbeid vil stå som en tilleggsopplysning, men vil ikke være med i snittindeksen fordi denne egenskap i større grad er miljøbasert.

Det er verdt å merke seg at alle beregnede indekser har en usikkerhet knyttet til seg.
Er det feil i tallmaterialet, så blir også disse beregningene feil.
Er det unøyaktig eller feil utfylt i kritikker, så vil dette innvirke.
Men slik er det i de fleste statistikker.
Disse indeksene representerer uansett et meget godt anslag på hva som er den mest sannsynlige avlsmessige verdien til hundene.
Beregnede indekser vil endres ettersom mer data kommer til over tid, og ved forbedring av evt. jaktprøveskjema.
Oppdatering av indeksene vil bli gjort en eller to ganger i året.

Vi presenterer 250 rangerte individ, alle disse representerer langt over snittet for vår rase.
Indeksene er rangert etter snitt av egenskaper, men alle egenskaper har en egen indeks. Slik kan medlemmene selv se hva som er et individs sterke, og mindre sterke områder.
Fra individ nummer 2400 og nedover beveger vi oss under snittet for vår rase.
Indeksene representerer ca. 10% av de som er over snittet for vår rase.

Snittet for rasen er 100 i alle disipliner, dette snittet er beregnet fra 2004 og oppover.
Altså for inneværende generasjon, da det er disse tall som er aktuelle.
Isolert sett ønskes det å avle på individ som er over snittet, fordi vi ønsker å heve snittet på rasens bredde. Men det er også slik at om en tispe med høy viltfinnerevne ikke scorer over snittet på jaktlyst, kan aktuell hannhund være en med høy jaktlyst og bortimot normal viltfinnerevne. Man kan finne ”matcher” gjennom å se på de forskjellige egenskaper, for senere å erfare/evaluere hvor gunstig dette slo ut på avkom.

Avlsrådet har inne et forslag til styret om å sette et ”tak” på bruk av ”populære” hannhunder.
Dette må vi følgelig komme tilbake til, men finner det nødvendig å nevne det i denne sammenheng.

Gemytt, underbitt, haleknekk, hyling og stress er ikke påviselige punkt i denne indeks.
Fremdeles er det beste å se hunden man ønsker å benytte, og samle info omkring søsken og øvrig familie. Denne indeks vil være et verktøy i den sammenheng, og ikke en total fasit.
Men det er pr. i dag det verktøy som kommer nærmest sannheten bruksmessig.
Miljø er ikke en fremtredende faktor her, om hunden er høyt premiert p.g.a god dressur i fugl, vil ikke det bringe den fremfor en som er oftere i fugl, men som til slutt ramper seg ut.
Viltfinnerindeksen honorerer altså ikke bare den som oppnår stand og premie, men i like stor grad den som har stand med etterfølgende prelling.

Avlsrådet har indekser på alle hunder registrert i DogWeb, også de som ikke er startet på prøve.
Disse har fått utregnet sin indeks på slektningers informasjon, men har ikke ”bevist” sin forventede indeks.
Våre offentliggjorte indekser vil kun inneholde individ med minimum tre starter på prøve,
unntak fra dette kan være foreldre til spesielt gode kull, unghunder eller importer.

Avl ukritisk etter indeksene er noe den enkelte må overveie.
Om man ikke vil bruke indeksberegningene som et verktøy, så gjør deg opp en mening om hvorfor.

Vi kan også regne ut et kulls forventede indeks ut ifra foreldre.
For informasjon angående egen hund, fremtidig kull, eventuell annen informasjon er avlsrådet til tjeneste nesten døgnet rundt.

Om du ikke finner informasjon angående egen eller ønsket hund, så kan dere sende en e-post til avlsrådet, så vil dere få den info dere søker om de forskjellige hunder.

Diskusjonsforumet vil nok brukes til å diskutere forskjellige vinklinger medlemmer imellom. Men vi håper på forståelse for at vi i avlsrådet ikke kan holde oss ”stand by”, eller knytte oss opp mot de mange meningsytringer på dette forum.
Alle henvendelser til oss skjer derfor gjennom e-post eller pr. telefon.

Mvh
NPK avlsrådet

Total
0
Shares