Statutter fond aktuelle for repr møtet

Statutter

ANDERS WASSBERGS MINNEFOND

Statutter
Anders Wassbergs minnefond er et fond opprettet av hans venner til minne om Anders Wassberg og hans arbeid for Pointeren gjennom sitt oppdrett under kennelnavnet “Black Lycky”. Fondet og den tilhørende vandrepremie disponeres av Norsk Pointerklub.
Premien består av:
1. En vandrepremie; en antikk bronsepointer på sokkel,
2. 75% av den  årlige avkastning av fondet deles ut som premie, de øvrige 25% av avkastningen legges til fondet.
3. En fotomontasje av A.Wassbergs Avlstisper
(Teksten til venstre på bildet må endres, da den reflekterer prisens opprinnelige statutter)

Premien utdeles årlig til den oppdretter som har oppdrettet det pointerkull som har flest hunder med 1.UK  på fuglehundprøve. Kullets resultater gjennom hele UK-perioden teller med i konkurransen om premien. For at premien skal kunne deles ut, må minst 3 forskjellige pointere fra samme kull ha oppnådd 1.UK. Den oppdretter som har flest forskjellige hunder med 1UK i samme kull, vinner.
Dersom flere oppdrettere står likt med samme antall hunder med 1.UK, vinner den som har høyest antall 1.Uki kullet. Står de fortsatt likt, vinner den med høyest premieringsprosent på kullet totalt. Oppdretteren må være medlem av NPK og bosatt i Norge.

Status gjøres opp ved utgangen av året, senest det året kullet har sin siste sesong i UK. Premien kan kun vinnes en gang for samme kull.

Oppfyller ingen det grunnleggende kravet om minst 3 hunder med 1UK fra et og samme kull, blir ikke premien utdelt, og hele avkastningen tillegges fondet. Vandrepremien oppbevares da av pokalforvalteren i NPK.

Norsk Pointerklubs avlsråd går igjennom innkomne resultater og kårer vinneren. Dersom en oppdretter har solgt valper til de øvrige nordiske land, må oppdretteren selv melde fra om disses resultater til avlsrådet for at resultatene skal telle med. Norsk Pointerklubs styre har ansvar for fondet. Vinneroppdretteren og tispen som er mor til kullet skal behørig presenteres i klubbens medlemsblad umiddelbart etter årsskiftet.

Statuttene er vedtatt på NPKs Representantskapsmøte  mai 1994

Vinnere

1995 Kennel Vestfjorddalen Jan Hagalia
1996 Ikke utdelt
1997 Kennel Vestfjorddalen Jan Hagalia
1998 Kennel Affern`s Knut Hansen
1999 Kennel Vestfjorddalen Jan Hagalia
2000 Kennel Karacanis, Øystein Nilsen
2001 Kennel Red Taps, Kari Kvernmo og Henry Espeset
2002 Kennel Setpoints, Hans Simensen 

 

AGNES DELPHINS OPPDRETTERPREMIE

Statutter
Premien består av et tinnkrus med lokk inngravert med NPKs emblem og “Agnes Delphin`s Oppdretterpremie” samt årstall og vinnerens navn.

Premien bekostes av inntil 90% av den årlige avkastning av det testamentariske beløp kr. 50.000. De resterende 10% av den årlige avkastning tillegges hovedstolen, og inngår således i grunnlaget for beregning av fremtidig avkastning.

Premien utdeles av styret i NPK etter innstilling fra en komite bestående av avlsrådet og en person oppnevnt av Delphins etterkommere.

Premien kan, men må ikke, deles ut hvert år til en som har utmerket seg som en seriøs oppdretter hvis innsats har bidratt til å forbedre pointeren i Norge. Ved vurderingen skal komiteen legge vekt på hva kandidatens oppdrett har prestert i UK, AK og VK og legge hovedvekt på bredde og kvalitet i hele oppdrettet.

Deles ut på NPKs representantskapsmøte.

Vinnere:

1996 Kåre Lotsberg  Kennelk Eraak`s
1997 Jan Hagalia Kennel Vestfjorddalen
1998 Kristian Gullhav Kennel Lurudalen
1999 Borger Holmsen Kennel Ylajali`s
2000 Rune Kjøniksen, Kennel Kjøniks
2001 Kalle Jordan, Kennel Hopfossen
2002 Sturla Bendiksen, Kennel Likkos

NJORDS DERBYSTATUETT

Er skjenket NORSK POINTER KLUB i anledning 70-års jubileet 1977 og forutsettes tildelt eieren av beste plasserte pointer i Derbyfinalen.

Det konkurreres om statuetten første gang i 1977.

Statuetten tilfaller den som først oppnår 2 -to- aksjer.

a)  Arrangerende klubb av Norsk Derby skal skriftlig meddele NPK’s styre hvem som har vunnet pokalen.

b)  Vinner sørger for at statuetten blir levert i god tid før neste Derbyløp.

c)  NPK gir hver år arrangerende klubb beskjed om hvor pokalen befinner seg.

Hundens/eiers navn, sted og dato graveres på messingplate.

Vinnere:

1977 Mirja – Jarle Salberg, Trondheim 2pr
1978 Vierkrullens Troll- Trond Olsen, Oslo 3pr
1979 Sjakk – Helen Serk Hansen, fører Bjørn Plassgård 2pr
1980 Ingen plassert
1981 Audes D`Cherry – Roar Ødegård 2pr.
1982 Solwa – Lennart Kjellsson, Kløvsjø 5pr
1983 Ingen plassert
1984 Sir Satan Johan B Steen 2pr
1985 Ingen plassert
1986 Ingen plassert
1987 Black Luckys Lill Misca Terje Hillestad 2pr
1988 Desiree` – Odd Arntsen Mosjøen 5pr
1989 Heggebakkens Fant – Lars Kvalheim 5pr
1990-1995 Ingen plassert
1996 Red Taps Omi Sofie- Kari Kvernmo og Rasmus Espeseth 1pr
1997 Ingen plassert
1998 Ingen Plassert
1999 Red Taps Eagle -Anton Ringøen 3pr

 

Oksby Fly`s Vandrepokal

Statutter
Oksby Fly`s vandrepokal tildeles den pointer som i løpet av året er mest premiert på minst 3 av våre fire prøvedisiplinert (Høyfjell høst/vinter-lavland og skog). Hvis flere kandidater står likt på dette grunnlag vinner den med flest oppnådde jaktchampionatpoeng.
Den pointer som har oppnådd premiering i alle fire disipliner kåres til vinner uansett foran hunder som har premiering i kun 3 disipliner.

NB! Eier er selv ansvarlig for å sende aktuelle resultater til avlsrådet dersom man mener seg kvalifisert til denne vandrepokalen.

Vinnere

1996 Vestfjorddalens Famouse – Hans Simensen
1997 Vestfjorddalens Famouse – Hans Simensen
1998 Tverrfjellets De Soto – Robert Colbjørnsen
1999 Black Luckys Tramp – Per Ola Brekke
2000 Crasto – Arne Abel-Lunde
2001 Østbergets Lotus – Trond Egil Olsen
2002 Vestfjorddalens Vind – Gunnar Gundersen

Årets Pointer
Årets mestvinnede voksne pointer. Resultater fra høystatusprøver, samt de fem beste resultater fra ordinære prøver er tellende. Poengberegning som til Norsk Jaktchampionat
Hvis flere står likt, vinner den med færrest starter,
hvis dette ikke avgjør, vinner yngste hund.
NB! Eier er selv ansvarlig for å sende aktuelle resultater til avlsrådet dersom man mener seg kvalifisert til denne tittelen.

Årets Ungpointer
Det er kun 1.UK resultater oppnådd i Norge som teller i tillegg
til høystatusløp. (Poeng til Jaktchampionat ligger til grunn.)
Hvis flere står likt, vinner den med færrest starter,
hvis dette ikke avgjør, vinner yngste hund.

NB! Eier er selv ansvarlig for å sende aktuelle resultater til avlsrådet dersom man mener seg kvalifisert til denne tittelen.

 

Steppfondet
Disse fondsmidlene skal ikke forbrukes
Etter forslag fra AR vedtok Rep.s.m. 1997 at fondet blir basis i en lånekasse der medlemmer kan søke om lån.
Låneformålet skal være import av avlshunder eller andre avlsfremmende tiltak som er avhengig av økonomisk støtte.
Lånesummen bør begrenses oppad, og tilbakebetalingen bør være knyttet til salg av kull eller parringsavgift.
AR utarbeider lånekontrakt.

Arkwrights fond:
Sak fra AR til  repmøte 1997som ble  godkjent
Boken som snart legges ut for salg har ikke kostet NPK noe å produsere, så alt salg blir rent overskudd. Styret har besluttet at disse pengene skal benyttes til avlsfremmende tiltak.
Hva som er avlsfremmende kan være så mangt. En målsetting for å fremme avlen bør være å øke populasjonen totalt i Norge, en annen å utvide avlsbasen slik at inavlsgraden synker.
Vi bør nå, med åpne grenser mot resten av verden, i større grad se den totale populasjonen som vår avlsbase. Vi bør også markedsføre den norske pointer mer både i inn og  utland.
En mulig måte å få dette til på er å stimulere norske pointereiere til å reise ut for å delta i konkurranser, for å orientere seg i det utenlandske markedet og for å vise frem norske pointere.
Jeg er sikker på at vi også har noe å bidra med både når det gjelder avl og i konkurranser.
I flere av de store mesterskapene er det raseklubbene som melder på sitt lag, det er ikke mulig å melde seg individuelt. Hvis vi ønsker å arbeide for å  stille lag i disse mesterskapene, bør vi også sette av økonomiske midler slik at den enkeltes økonomi ikke er avgjørende for deltakelse.
ARs konkrete forslag til bruk av disse midlene blir som følger:
1.
Kontantstøtte til medlemmer som engasjerer seg internasjonalt for å fremme våre            avlsinteresser, eller medlemmer som på NPKs vegne stiller i konkurranser utenlands.
2.
Markedsføring av våre pointere generelt.
En ide i denne forbindelse er at NPK tegner internett abbonement. Lager egne klubbsider med informasjon om Pointeren generelt, valpelister, konkurranser, resultater, arrangement etc. Før eller siden vil dette bli den mest alminnelige kommunikasjon/informasjonskanal. Sannsynligvis er det ikke spørsmål om vi skal benytte dette eller ikke, snarere om når vi skal gjøre det. Gjennom dette vil vi også få tilgang til informasjon fra hele verden. En mulighet er at FKF oppretter et felles organ for alle klubbene. NKK er såvidt jeg vet allerede i gang.  
 

Lotterifondet
Sak fra AR til repmøte 1997som ble  godkjent

Dette er midler som bør brukes på hjemmebane. Vi må ikke glemme å ta vare på de avlsresultater som er oppnådd i Norge til tross for isolasjonen. Hvordan dette skal gjøres har vi ikke noen konkrete forslag til og mottar gjerne konstruktive sådanne fra representantene.

I Sverige har SPK besluttet å gi alle som har røntget sine pointere kr. 500,-
Noe slikt har ikke vi økonomi til, men vi kan sette opp en premie hvert år hvor vinneren trekkes ut av de som det gjeldende år har røntget sin pointer. Premien bør være av en verdi som gjør det attraktivt å delta. Vi tror dette kan stimulere til at flere røntger sine pointere.

Testløpene er et av de tiltak NPK har igangsatt for å fremme norsk pointeravl. NPK bør stille en underskuddsgaranti som sikkerhet for distriktsrepresentantene.

Forrige år tok jeg opp ideen om en lukket pointerprøve en gang i året i NPKs regi  for å samle flest mulig av våre avlshunder. Jeg er fortsatt av den oppfatning at dette kan gi oss verdifull informasjon om tilstanden i vår rase, og ber forsamlingen ta dette opp til seriøs diskusjon.

 

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer