Årskalender Norsk Pointerklub

En huskeliste for bl.a. styret, sekretæren, distriktsrepresentanter

Januar

1.-5.   Fuglehunden nr.1 utkommer.
15.     Manusfrist klubbstoff Fuglehunden nr.2  –  mars nummeret.
NB! Styret må sette inn: Innkalling til ordinærtrepresentantskapsmøte med endelig dato og foreløpig saksliste. Annonse vedr. Fellesutstillingen. Presentasjon av vinner Agnes Delphin`s oppdretterpremie. Presentasjon av Årets pointere/unghunder (hvis dette ikke kom i nr. 1), vinner av Anders Wassbergs Oppdretterpris (avlsrådet). Årets nybegynner.
15.  Søknadsfrist til FKF for høstprøver: Kongsvold.
20.  Manusfrist fellesstoff Fuglehunden nr. 2.

*Påminnelse om innlevering av vandrepremier som deles ut på Representantskapsmøtet.
*Årbokkordinatoren: Minne DR på at de må selge annonser, minne styreleder på fristen for styrets årsberetning og regnskap.

Februar

1.     Frist for styrets årsberetning til Årboka (både diskett og papirkopi til Årbokredaktøren).
15.   Frist for innsendelse av regnskap og revisjonsinnberetning til Årbokredaktøren.
15.   Frist for annonser til Årboka – sendes til styrets årbokkordinator.
15.   Manusfrist for avlsrådets beretning og avlsstatistikker til Årbokredaktøren.
15.   Frist innsendelse av saker til distriktskonferansen – saker som ønskes realitetsbehandlet på årets representantskapsmøte må sendes styret minst 8 uker før dette avholdes, jfr. NPK’s lover § 7.
20. Frist diskett til utsendelse av Fuglehunden.

*Oversende annonser til Årboka til trykkeriet (årbokkordinator).
*Første purring kontingent (sekretæren).

Mars

1.       Frist for innsending av saker til FKF representantskapsmøte.
1.-15: Manuset til Årboka sendes til trykking.
1.-5.   Fuglehunden nr. 2 utkommer.
15.     Manusfrist klubbstoff Fuglehunden nr. 3 – mai nummeret 
Sette inn annonse på pointersidene for sommerens pointertreff (Unghundfremvisning, Råndalen, Hagester, Geilo). Annonse Kongsvoldprøven? Sette inn innkalling til repsentantskapsmøte med endelig saksliste?
16.     Manusfrist fellesstoff Fuglehunden nr.3.

*Lage saksliste distriktskonferansen/årsmøtet med tilhørende sakspapirer – styrebehandles før representantskapsmøtet.
*Det må fattes beslutning om Gullmerket og Æresdiplom skal utdeles og i så fall til hvem.
*Budsjett må lages klart til representantskapsmøtet og styrebehandles før det.

April

20. Frist diskett til utsendelse av Fuglehunden.

*Innkalling til representantskapsmøte minst 14.  dager. før dette avholdes (senest 31. mai). NPK’s lover § 7: Innkalling skal følges av saksliste, årsberetning og regnskap bør vedlegges – se foran under frist FH nr. 2 (15. januar) – dette pleier å tas inn i Årboka og sendes ut på den måten.
*Ansvarlig distriktskonferansen/representantskapsmøtet: Sende brev til DR vedr. distriktskonferansen/årsmøtet (legg ved saksliste med sakspapirer, be om at biletter bestilles o.l.).
*Styret: Må ta stilling til gullmerke, æresdiplom, Margrethe-begeret, samt om det skal inviteres noen ekstra til representantskapsmøtet/middag – NB! Viktig at dette gjøres grunnet bestillinger og forberedelser. Gå igjennom sjekkliste distriktskonferanse/repr.møte og fordele oppgaver.
*Årboka utkommer (husk å søke om/ordne momsfritak på trykkeutgiftene).

Mai

1.-5.   Fuglehunden nr. 3 utkommer.
15.  Manusfrist klubbstoff Fuglehunden nr. 4 – juli nummeret
Sett inn annonse på pointersidene vedr. Kongsvoldprøven. Påminnelsesannonse for evt. pointertreff i juli? Referat fra Representantskapsmøtet? (Ref. fra Representantskapsmøte passer som regel best i nr.5, da er det lite stoff fra sommeren. Juli nr. er som regel viet vintersesongen).
Hvis det skal arrangeres Nordisk pointermatch, bør opplysninger vedr. sted, tidspunkt, laguttak etc. annonseres i nr 4 (juli). Opplysninger vedr. regler etc. vedr. NM-lag må også inn nå. Repeteres/suppleres i nr 5, rapport NM vinter.
20.  Manusfrist fellesstoff Fuglehunden nr. 4.

*Avholdelse av representanskapsmøte og distriktskonferanse senest 31. mai, jfr. NPK’s lover § 7.
*Kongsvoldprøven: Sende dommerforespørsler.

Juni  20. Frist diskett til utsendelse av Fuglehunden.

*Andre purring kontingent.

Juli

1.-5.   Fuglehunden nr. 4 utkommer.
15.  Manusfrist klubbstoff Fuglehunden nr. 5 – septembernummeret
Referat representantskapsmøtet tas med  dersom det ikke var med i forrige nummer. Stoff fra sommeren   arrangementer/pointertreff dersom det er klart.
20.  Manusfrist fellesstoff Fuglehunden nr. 5.

August

20. Frist diskett til utsendelse av Fuglehunden.

*NPK’s hovedprøve på Kongsvold avholdes normalt i slutten av august eller begynnelsen av september.

September
1.-5.   Fuglehunden nr. 5 utkommer.
15.   Manusfrist klubbstoff Fuglehunden nr. 6 – november nummeret
Styrets årbokkoordinator setter inn annonse vedr.  Årboka (se dennes instruks ad. innholdet). Avlsrådet presenterer NM-lag og gir rapport fra Nordisk pointermatch.
20.   Manusfrist fellesstoff Fuglehunden nr. 6.

Oktober
15.  Søknadsfrist FKF ev. vinterprøver.
20.  Frist diskett til utsendelse av Fuglehunden.

*Styret må beslutte hvorledes kontingentkrav skal sendes ut (med FH nr 1 eller separat med frist 31.12) – dersom frist 31.12 må kontingentkrav sendes ut helt i starten av desember (hvis C-post som er billigst bør det vel sendes siste uken i november).

November

1.-5.   Fuglehunden nr. 6 utkommer.
15.  Manusfrist klubbstoff Fuglehunden nr. 1 – januar nummeret
NB! Styret må sette inn annonse i Fuglehunden nr. 1 hvor det fremgår at saker som ønskes realitetsbehandlet på representantskapsmøtet må sendes styret innen 1. mars. Sett inn annonse vedr. NPK’s vinterprøve. Rapporter fra sommerens pointertreff og andre arrangementer dersom det ikke er tatt inn tidligere. Avlsrådet presenter årets pointere + årets nybegynner hvis mulig. Oppsummering høsten,  påminnelse innsendelse stoff til årboka, avlsrådssaker til representantskapsmøtet.
15.   Søknadsfrist utstillinger (ikke neste år, men året etter det) – sendes NPK’s sekretær.
20.   Manusfrist fellesstoff Fuglehunden nr. 1.

*Brev til DR fra Årbokredaktøren hvor det minnes om årsrapporten fra distriktet og gjengir retningslinjene.
*Sekretæren skriver ut liste over årets nye medlemmer og sender DR til bruk i deres årsrapport.

Desember

1.  Utsendelse av påminnelse vedr.  rapporter som skal inn i Årboka (årbokkoordinator og  årbokredaktøren)
15.  Frist for distriktsrapport til Årboka (sendes Årbokredaktøren)
20.  Frist diskett til utsendelse av Fuglehunden.
31.  Frist for innsendelse av regninger, bilag og prosjektregnskaper vedrørende inneværende år.

*Bestille sted til distriktskonferansen og representantskapsmøtet neste år – dato må bestemmes og meddeles DR.
*Avlsrådet lager årsrapport for NPK til årbøkene i de andre nordiske landene.
*Gå igjennom årets styremøtereferater og se om det er noen saker som er uavklart eller ikke fulgt opp.
*Gå igjennom Årskalenderen og arbeidsinstruksene til DR, styret og andre – gjør de nødvendige rettelser og distribuer oppdatert materiale til alle som har det gamle.

 

23/05/2000  Rune Kjøniksen/Trine Melheim.
26.02.2004 Kristin Gjellestad

Har innarbeidet hovedtrekkene i arbeidsinstruksen for:
-Årbokredaktøren.
-Årbokkordinatoren.
-Styrets ansvarlig Kongsvoldprøven.
-Ansvarlig distriktskonferansen/årsmøtet.
-Sekretæren.
-Avlsrådet.

Total
0
Shares

Siste kommentarer