Arbeidsinstruks og praktiske opplysninger til NPK’s distriktsrepresentanter

1.Generelt
DR skal sammenkalle distrikts medlemmer til møte eller på annen måte informerer medlemmene om viktige saker vedrørende rasen og driften av NPK, og fremme distriktets synspunkter for representatnskapsmøtet og/eller styret.

DR skal i overensstemmelse med representatskapets retningslinjer, klubbens lover og formålsparagraf arbeide for Pointerens utvikling og foredling som jakthund. Ditriktsrpresentanten har et spesielt ansvar for rasens utbredelse i sin region.

DR skal bistå distriktets medlemmer og eventuelt klubber det er naturlig å samarbeide med i saker som vedrører Pointeren og NPK.

DR har et særskilt ansvar for oppfølgning av nye medlemmer med veiledning, råd og informasjon.
2. Oppgaver i forhold til “Fuglehunden”
DR skal holde seg orientert om medlemmenes aktivitet i sitt distrikt og rapportere jevnlig til NPK’s redaktør i Fuglehunden og IT ansvarlig, om resultater, arrangementer og andre aktiviteter i distriktet. Rapporteringen til redaktørene kan skje ved at det lages en distriktsrapport eller at det lages en artikkel. Send gjerne med bilder!!!
DR skal også bistå Avlsrådet ved å rapportere om saker av betydning for avlsarbeidet.

Styret har bedt om at det spesielt fokuseres på nybegynnere. Sak 30/99 i NPK’s styre fremgår det at man ønsker at nye medlemmer/deltagere fremheves spesielt. Ikke bare de gode gamle som stiller i VK.

Når det kommer en ny DR må denne sørge for å gi beskjed til redaktøren i FH om dette, samt å opplyse om adresse og telefonnummer samt hvilket distrikt endringen gjelder. Dette for at den faste spalten med oversikt over distriktene og DR skal holdes oppdatert.

3. Oppgaver i forhold til “Årboka”
DR skal innen 15. januar hvert år lage en årsrapport til bruk i årboka. Rapporten skal følgen en bestemt mal etter nærmere bestemmelser fra redaktøren av Årboka.

I rapporten tas det inn en liste over nye medlemmer i distriktet for det aktuelle år. Sekretæren sitter inne med informasjon om hvem det er, og sender liste til DR i god til før fristen for innlevering av rapporten.

Det foreligger et prinsippvedtak fra representanskapsmøtet i 1998 om at hver DR skal skaffe annonser til årboka for kr 1 000,- hver.

4. Elitehunddiplomer
Det ble på representantskapsmøtet i 1998 vedtatt at DR skal besørge utdeling av Elitehunddiplomer. Det ble besluttet at overrekkelsen skal forsøkes foretatt på en høytidelig måte dersom det er mulig. Gjerne i forbindelse med prøver, utstillinger, eller møter der andre raser er representert for å sette fokus på Pointeren og NPK. Kriteriene for å tildele diplomet er: Hunden må være fri for HD, ha fått 1. AK på jaktprøve og utstilling. Elitehunddiplomet blir kun tildelt de som selv melder fra til DR.

Diplomer finnes på lager hos materialforvalteren. NB! Få noen som kan skrive riktig så pent til  å fylle ut diplomet!!

Det er DR oppgave å sørge for at det kommer en presentasjon av elitehunder fra eget distrikt i FH – be om bilde fra eieren!!!

5. Arrangementer
DR oppfordres til å sette i gang aktiviteter, møter, kurs og andre arrangementer på egenhånd eller i samarbeid med andre klubber. NPK har som hovedregel at alle arrangementer skal være selvfinansierende. I spesielle tilfelle kan DR søke styret i NPK om midler. Det finnes en underskuddsgaranti i NPK’s årlige budsjett – DR kan søke styret om refusjon av midler dersom et arrangement har gått med underskudd.

Støtte til opplæring og treningssamlinger gjennom Studieforbundet Natur & Miljø, Gamle Ringeriksvei 9, 1368 Stabekk, telefon 67 10 22 60, fax 67 583018. Hjemmeside: www.naturogmiljo.no

Ta kontakt med disse – se også vedlagte dokumenter. Det finnes en del studieplaner som er godkjent allerede – her henleder jeg særlig oppmerksomheten til studieplaner under overskriften “Hund” (bl.a valpekurs, dressurkurs, apport, stående fuglehunder). Dersom man holder seg til de ferdige planene har man et godkjent opplegg som gir rett til støtte. Dersom man skal ha flere instruktører med er det et sjakktrekk å melde inn flere parallelle kurs slik at hver gruppe med instruktør regnes som et kurs – det gir mer penger i kassa. NB! Kurset må meldes inn til studieforbundet før det begynner – vær ute i litt god tid.

DR legger frem årsrapport, regnskap og eventuelt budsjett/aktivitetsplan for de planlagte arrangementer på representantskapsmøtet.

NB! Sørg for å få aktivitetsprogrammet/aktiviteter inn i FH samt inn på internet (send til de respektive redaktører).

6. Profileringsartikler
De profileringsartikler klubben har selges gjennom sekretæren. Av denne kan DR bestille artiklene til innkjøpspris, og videre selge til distriktets medlemmer (til full pris) og på denne måte skaffe penger i distriktskassen.

7. Medlemslister og klistrelapper med navn/adresse (til utsendelser)
Slike skriver sekretæren ut på forespørsel. Dette er litt kronglet med en utgammel printer, så bestill dette slik at sekretæren har minst en uke på å håndtere bestillingen. I forbindelse med årets første måneder har sekretæren veldig mye å gjøre, så i denne perioden må man beregne lenger ekspidisjonstid.

Sekretæren fører lister over nyinnmeldinger i de ulike distriktene – dersom listen din er gammel ta kontakt for oppdatering med liste over nye medlemmer.

8. Søknad om utstilling
For de DR som arrangerer pointertreff eller utstilling er fristen for å sende inn søknaden (på spesielt skjema – se punkt 9) til NPK’s sekretær 15. november (eks. i november år 2000 søker man for kalenderåret 2002).

9. Valg
Se NPK’s lover §6. Styret bistår med å gjennomføre valg hvis det er nødvendig.

Rune Kjøniksen/Trine Melheim 20/03/2000

Total
0
Shares

Siste kommentarer